Viser arkivet for stikkord videregående

Imponerende Energy Camp!

Energi camp er en helt spesiell sommerskole som har fokus på en av samfunnets store utfordringer: energi- og klima spørsmål, tar pulsen på sentrale realfag og gjennomfører opplæringen på engelsk. I tillegg får ungdommene, som er i alderen 14-15 år, en flott mulighet til å bli kjent med annen nysgjerrig ungdom ved å bo sammen en uke.

Hvam videregående skole tar sats og gjennomfører Energy Camp for andre året etter at fjorårets Camp ble en stor suksess. Over 50 ungdommer har denne uka lært om energi og miljø fra canadiske lærere på Hvam videregående skole. Besøket er et ledd i utviklingen av sommerskolen og samarbeidet med Canada.

Norge scorer nokså middels i PISA-undersøkelsene som ser på hvilke kunnskaper 15-åringer fra en rekke land har om lesing, skriving, matematikk og naturfag. Mens provinsen Alberta i Canada er blant de aller beste i verden. Spesielt gjelder dette i naturfag. Derfor henter man erfarne lærere fra Alberta til å undervise på Energy Camp.

Det er svært positivt at skolen og nærmiljøet stiller opp for å gi nysgjerrige ungdomsskoleelever økt kunnskap om energi, ny teknologi, klimaspørsmål og miljø. Her stimuleres interessen for naturfag og når vi vet at mye av opplæringen gjennomføres på engelsk er dette et skoleeksempel i tverrfaglighet. Jeg er imponert over samarbeidet mellom Energy Camp, Hvam videregående skole og Nes kommune.

Ekstra motiverende er det at ungdommen på Energy Camp i løpet av uka får anledning til å gjøre mange praktiske forsøk som å lage sitt eget biogassanlegg, lage solcellebåt, bygge vindmølle, utvinne olje fra oljesand og mye mer samt besøke bedrifter og forskningsinstitutt. Den canadiske læringsmodellen bruker mange praktiske øvelser i realfag. Dette er et godt eksempel på viktigheten av en praktisk tilnærming til teori – og læring og mestring på høyt nivå.

Tidligere deltakere fra ungdomskoler i Akershus har gitt tilbakemelding om at Energy Camp ved Hvam videregående skole var en flott og inspirerende erfaring og ga økt ekstra motivasjon for å jobbe videre med naturfag når de var tilbake på ungdomskolen. Engasjement i miljøspørsmål og verdens energiutfordringer er en enda viktigere gevinst.

Oljeforbruk ned 52 %!

Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og målet er at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030. Oljefyring i private hjem, næringsbygg og offentlige bygg resulterer i store årlige utslipp av klimagasser.

Akershus fylkeskommune satser derfor på tiltak for å fremme lavere energibruk og stimulere andre miljø- og klimavennlige løsninger i byggene våre. Energiøkonomisering og effektiv drift har vært et satsningsområde for Akershus fylkeskommune og det nye eiendomsforetaket som drifter de videregående skolene.

Forbruket av olje til oppvarming er redusert fra 1.309.417 liter i 2010 til 625.670 liter i 2011, en nedgang på mer enn 52 %. Energiforbruket i videregående skoler og folkehøgskoler er redusert med 12 152 951 kWh fra 2010 til 2011, en reduksjon på ca. 16 %. Når energiforbruket korrigeres til et normalår, endrer bildet seg ved at sammenlignbart forbruk er 664 000 kWh lavere i 2011 enn i 2010.

Vi får stadig lavere engergiforbruk . Målt pr m2 ser man at spesifikt forbruk har gått ned fra 160 kWh/m2 i 2010 til 158 kWh/m2 i 2011. Ser man dette over lenge tid er tallene enda bedre. Siden Enova-prosjektet startet i 2008 har forbruket sunket fra 174 kWh/m2 (2007) som er en reduksjon på 16 kWh/m2. Enovas Byggstatistikk for 2010 viser at energiforbruk for videregående skoler i landet er på 158 kwh/m², mens ved bruk av samme statistikk i Akershus er gjennomsnittlig et forbruk på 149 kwh/m².

Etableringen av AFK eiendom FKF, som driver med eiendomsforvaltning i fylkeskommunen, har allerede etter et år utløst gode effekter i forhold til driftspersonalets holdninger til energiøkonomisk drift og styring av tekniske anlegg og benchmarking i forhold til eget bygg og naboskoler. Foretaket har også i 2011 påbegynt arbeid med en langsiktig energistrategi.

Fylkeskommunes eiendomsportefølje utgjør faktisk 12 % av fylkeskommunenes samlede bygningsmasse på landsbasis. AFK eiendom FKF som forvalter eierrollen for denne bygningsmassen har en årlig investeringsportefølje på 400 millioner kroner og er en stor markedsaktør som gir positive resultater for til beste for innbyggerne og miljøet vårt.

Forebyggende arbeid i skolen

I en rapport om frafall i den videregående opplæringen kommer det frem at hele 42,2 prosent av elevene oppgir forhold utenfor skolen som en grunn til at de slutter. Akershus fylkeskommune arrangerte derfor nylig en konferanse om forebyggende arbeid innenfor rus og psykiske helse i den videregående skolen.

Forklaringer på frafall er mange. Noen ganger er årsakene knyttet til skolen, for eksempel ved feilvalg, lang reisevei, manglende motivasjon og lignende. Men forskning viser at den hyppigste årsaken til frafall er knyttet til psykiske eller psykososiale problemer. Deretter kommer fysisk sykdom, vanskelige hjemmeforhold, og rusproblemer.

Akershus fylkeskommune jobber med frafallsproblematikken på flere måter blant annet gjennom styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skolen, støtte til miljøarbeidere, iverksettelse av tiltak for å bedre skolemiljøet, samt støtte til det nasjonale «Ny GIV-prosjektet».

Skolehelsetjenesten gjør en særdeles viktig jobb for våre ungdommer. Satsningen med økt tilgjengelighet til skolehelsetjenesten er blitt godt mottatt av ungdommene og vi har derfor vedtatt et permanent samarbeid mellom kommunene i Akershus og fylkeskommunen. Det er viktig at psykisk helse ikke får være et tabubelagt tema. Tabu kan bidra til at problemer blir oversett eller ignorert, både blant ungdommene selv, men også bland oss som jobber med ungdommer.

Det stor enighet om at det er nødvendig med et tverrfaglig fokus når man diskuterer tiltak for å snu på denne utviklingen. De videregående skoler er en viktig arena for helsefremmende arbeid. Vi vet at holdningskampanjer, uten å endre strukturelle forhold, hjelper lite. Vi ønsker derfor å rette fokus på hvordan føre-var prinsippet virker gjennom andre sektorer enn helse.

Bortvalg og svak gjennomføring i videregående opplæring er en stor samfunnsmessig og utdanningspolitisk utfordring og ikke minst uheldig for den enkelte elev og dette viktige arbeidet vil Akershus fortsette å jobbe videre med.

Samler innsatsen mot frafall

Akershus fylkeskommune samler innsatsen mot frafall i videregående opplæring i tre veiledningssentre. 1. oktober startet nye veiledningssentre opp i Asker og Bærum og Follo. Sentret på Romerike startes opp 1. januar 2011.

Opprettelsen av tre regionale sentre er et meget viktig grep for å samordne ressursene og øke kvaliteten i veiledningen. Veiledningskontorene skal bidra til at andelen elever og lærlinger som fullfører og består videregående opplæring øker, og at flere elever, lærlinger, lærekandidater får en høyere kompetanseoppnåelse.

Vår største utfordring blir å finne konkrete tiltak som kommer frafallsutsatt ungdom til gode. I tillegg til å hindre frafall, må vi finne tiltak som hever resultatene til de elevene som har lav måloppnåelse.

De ansatte skal fortsette å jobbe i forhold til sine faglige områder. Samtidig skal en raskt kunne trekke inn andre instanser fra kontoret når en ser at det er påkrevd. Det skal samarbeides når det er i brukernes interesse. Dette krever bevissthet om hva en er god på og hva andre kan bidra med. Det blir mange nye kolleger som samles under ett tak, og evnen til å inkludere blir viktig.

Kontakten mellom grunnskolene og de videregående skolene er viktig, og sentrenes oppgave blir å legge til rette for videre utvikling av dette samarbeidet. Jo bedre kommunikasjonen er mellom disse, jo lettere blir det å legge opp et løp som elevene har sjanse til å mestre.

Vi er sikre på at vi vil se resultater av samordningen og at man vil finne flere gode tiltak som vil få flere ungdommer til å fullføre opplæringen

Styrket skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Akershus har i de siste årene blitt styrket med 10 millioner årlig. Evalueringen i Akershus viser gode erfaringer med styrket skolehelsetjeneste. De videregående skolene i Akershus har kommet godt i gang med å styrke skolehelsetjenesten, med økte åpningstider og bedre tilgjengelighet for elevene.

Den videregående skole er viktig oppholdssted og en arbeidsplass for elevene i viktige ungdomsår hvor også elevenes helse er viktig. Skolehelsetjenesten har en viktig rolle for elevene og de ansatte i skolehelsetjenesten utfører et viktig arbeid og hjelper mange elver i skolehverdagen. Likevel øker utfordringene knyttet til ungdommers helse. Forskningen på feltet viser en økning av psykiske problemer og lidelser blant ungdom, og andelen av ungdommer som dropper ut av videregående skole har med tiden økt i omfang.

For å imøtekomme disse utfordringene ønsker KrF sammen med V, H og Frp å styrke skolehelsetjenesten i de videregående skoler gjennom et samarbeid med kommunene og bevilger derfor 10 millioner årlig. Fylkestinget har siden 2008 bevilget 10 millioner kroner hvert år til dette. Fylkeskommunen har inngått avtaler med kommunene om kjøp av skolehelsetjeneste.

Elevene uttrykker stor tilfredshet med tilbudet. De fleste skolene synes styrkingen av tilbudet har innfridd forventningene, og mener at skolehelsetilbudet er et viktig supplement til skolens generelle arbeid mot frafall.

av Åse Røisland, fylkestingsrepresentant og Lars Salvesen, gruppeleder Akershus KrF