Viser arkivet for stikkord veto

Stø fagrørsla - stans vikarbyrådirektivet

Fråsegn frå Raudt sitt landsstyremøte 20.-22. januar 2012:

“Stø fagrøsla – stans vikarbyrådirektivet
18. januar stod 40 lokale LO-avdelingar og fleire fagforbund bak ein politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv. Raudt støtta streiken og støtter vidare kamp mot direktivet.

Midlertidige tilsettingar og innleie truer tryggleiken i arbeidslivet. Som midlertidig tilsett eller ringevikar har ein lite forutsigbar arbeidstid, og frykta for å ikkje få nye oppdrag gjer det vanskeligare å krevje sine rettar. Det er og vanskelig å få lån som midlertidig tilsett. Vikarbyrådirektivet vil føre til færre faste stillingar og meir bruk av ringevikarar og innleie.

På tross av fagbevegelsens kraftige mobilisering, seier Arbeidarpartiet at dei er for å innføre vikarbyrådirektivet i Noreg. Direktivet vil vere eit viktig reiskap i offensiven for å erstatte faste arbeidsplassar med vikarar. Det kjem no stadig fleire alvorlege angrep på faglige og sosiale rettar i eit kriseramma EU. Dette er bakteppet når Arbeidarpartiet no vil gje EU enda meir makt over reguleringa av arbeidslivet i Noreg.

Arbeidarpartiet seier at direktivet sikrar sokalla «likebehandling» mellom fast tilsette og innleidd arbeidskraft. For det første sikrar ikkje vikarbyrådirektivet reell likebehandling, for eksempel i forhold til pensjonsvilkår. For det andre kan fleirtalet på Stortinget når som helst styrke vikarars rettar i Noreg gjennom å sjølv vedta dei endringane dei måtte ynskje, heilt uavhengig av kva som står i eit EU-direktiv. Den dynamiske virkninga av vikarbyrådirektivet vil vere at stadig færre fast tilsette er igjen i bedriftene for å kjempe for gode tariffavtalar. Lønns- og arbeidsvilkåra vil difor verte dårlegare over tid, både for vikarar og fast tilsette.

EU- og EFTA-domstolane vil avgjere om arbeidsmiljølovas og tariffavtalanes begrensningar på bruk av vikarbyrå må fjernast eller ikkje. NHO skriv i sin høyringsuttalelse at dei ikkje meiner at vernet av midlertidige tilsettingar i arbeidsmiljølova kan halde fram dersom direktivet innførast og at dei vil gå til EFTA-domstolen for å få gjennomslag for sitt syn. Det er svært sannsynleg at NHO vil få gjennomslag for sitt syn der. Difor er NHO for vikarbyrådirektivet, dei ynskjer auke i vikarbyråbruk. Ufrivillig deltid og utstrakt bruk av deltid er i dag eit stort problem i Noreg. Dette rammar særleg kvinnedominerte yrkesgrupper. Vikarbyrådirektivet vil gjere kampen for lovbestemt heiltid enda vanskeligare.

Raudt støtter appellen frå ein samla fagbevegelse til Arbeidarpartiets stortingsgruppe om å legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. "
……………..

Sjå meir på Raudt si samleside: ‘Kamp for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv’:
http://rødt.no/politikk/hovedsaker/kamp-for-faste-ansettelser-og-et-verdig-arbeidsliv/

Anders Hamre Sveen, fagleg ansvarleg i Raudt