Viser arkivet for stikkord ulv

Søte pelskledde rovdyr eller mat?

Mange byfolk synest nok at ulven er søt når dei ser han på TV. Varm pels og uskyldig blikk – du verden for ein flott skapning som vi bør huse her i landet. Og dersom vi ikkje vil ha dette rovdyret i Norge, så kjem det påstand om at vi vil utrydde det. Men den finsk-russiske ulvestammen blir ikkje utrydningstruga om den trekkjer litt lenger aust. Men krisemaksimering gir medieoppslag. Ein britisk journalist/forfattar har funne ut nettopp det. I avisa The Observer gir han Norge det glatte lag fordi mange politikarar her i landet meiner at matproduksjon er litt meir viktig enn å kunne slå seg på brystet med at " sjå på oss, her finst det ulv!" Å ha ulv i landet har blitt ein slags trofé som miljøaktivistar kan henge rundt halsen og kanskje slå seg på brystet med på internasjonale kongressar og i internasjonal samanheng forøvrig. Det er inga skam å ønske ein norsk fårekjøtt-produksjon, slik at vi slepp å kjøpe pinnekjøtt i norske butikkar som er djupfryst frå fjorårets islandske produksjon eller frå New Zealand – for flyfrakt er vel ikkje så miljøvennleg? La norske sauer få gå i fred på fjellet for ulven. Eg synest at det må gå an å ha to tankar i hovudet samtidig – du kan ikkje tenkje berre på ulvens ve og vel, utan å tenkje på norsk matproduksjon også. Alle land kan ikkje ha alle dyr. Vi må berre lite på at panter, løve og ulv har livets rett sjølv om dei ikkje kan eksistere i Norge. Men jerv, gaupe og kanskje bjørn, går vel inn i den norske faunaen utan for store skadeverknader for matproduksjonen.

Harde fakta om rovdyr

Bare gaupe og jerv er utrydningstruet, men bjørn og ulv er det rikelig og Norge har ikke et spesielt ansvar for å ha bjørn- og ulvestamme her i Norge.

ROVDYR OG ROSENRØDE SKYER.

Ingrid Berg i FNR skriver i ett innlegg i Smaalenene at jeg burde skamme meg for å kritisere politikere , prester og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Jeg er generelt meget opptatt av den manglende rettsikkerheten for dyr og har observert at det er personlige kristne som driver de pelsdyrfarmene der brudd på lov om dyrevelferd er mest framtredende .

Tidligere har vi hatt 2 miljøvernministere som har vœrt tilknyttet Krf og aldri har det vel vœrt ofret flere rovdyr på sauebøndenes alter enn under deres tid .

I Lierne har det ved flere anledninger stått fram prester i media som har bedt bønner om at rovdyra må forsvinne , slik at innbyggerne får tilbake sin livskvalitet .

Med andre ord så oppfordrer kirkens menn til å utøve ulovlige handlinger .

Jeg respekterer ethvert menneske som har andre meninger enn meg , men da skal det spilles med åpne kort , ikke med løgner og skrekkpropaganda .

I 2005 kom ett bestillingsverk fra bondeorganisasjonene i form av en bok som het ~ Drept av ulv og bjørn i Norge ~.

Forfatteren var Astor Furseth , som på pressekonferansen forut for denne utgivelsen fortalte at diverse naturvernorganisasjoner og enkeltindivider har hevdet at ulv og bjørn overhodet ikke er farlige for mennesker.

Forfatteren mener å kunne føre bevis for at minst 63 mennesker er blitt drept av disse 2 artene i løpet av 400 år.

Denne boken kom meget beleilig i en periode da rovviltforvaltningen og diskusjonen rundt denne var på sitt høyeste , og det er mye som tyder på at dette var ett bestillingsverk fra landbrukssiden .

Under arbeidet med denne boken kom forfatteren over nedtegnelser om at en god del mennesker ble drept av sau gjennom 1900 – tallet og at dette tallet var adskillig høyere enn antallet mennesker som angivelig skulle ha blitt drept av ulv og bjørn i løpet av 400 år .

Fra 1973 – 92 ble ca 60 mennesker drept av andre dyr, inkludert veps , men dette har ikke forfatteren funnet nødvendig å opplyse sine lesere om .

Bevisene for at ulv og bjørn virkelig har drept mennesker , har forfatteren fått av muntlige overleveringer fra nålevende mennesker, sagn, sagaer og utskrift fra kirkebøker , nøyaktig det samme grunnlag som organisasjonen Folkeaksjon Ny Rovdyrpolitikk er bygget på.

Personlig har jeg aldri uttalt at rovdyr er ufarlige , men at spesielt dyr som har vœrt i fangenskap eller er syke , kan vœre en fare .

Man bør i alle tilfelle utvise forstand og ta diverse forholdsregler når man beveger seg ute i naturen .

Nå det gjelder utskrift fra kirkebøker , så hører man først om bruken av disse en gang i 1607 .

På ett prestemøte i Bergen i 1668 , ble det bestemt at sokneprestene skulle føre fortegnelse over alle døpte .

Den første norske kirkeboken er fra 1623, og det var vanlig at kun jordfestelser skulle skrives ned , ikke dødsårsakene .

Ulv har ikke drept mennesker på 200 år i Norge , men det er tydelig at overleveringer fra middelalderen , hvor ulvene ble karakterisert som selve begrepet på ondskap , fremdeles er like levende

i Norge i 2010.

Klage på fellingtillatelse på ulv i deler av Stange og Nord-Odals kommuner.

FFU klager med oppsettende virkning på følgende :
1 . Fellingtillatelse på ulv i deler av Stange og Nord- Odals kommuner .
2 . Prosedyren hvormed slike klager blir behandlet .
3.Mangelen på klageadgang for frivillige organisasjoner .
4 . Lov om dyrevelferd.
5 år etter rovviltforliket står ulven fortsatt på den norske rødlisten som kritisk truet .
Status for ulven pr. idag :
Bestandmålet for ulv ble oppnådd i 2008, men p.g.a illegal jakt på ulv , viser potensialet at det kun kan bli ett hvalpekull.
i Norge har vi etter sigende 3 revirer av ulv :
1. Julussa-reviret , som holder til i Elverum, Aamodt og vestre deler av Trysil , der er det kun tispa og 3- 4 hvalper som markerer revir .
Mye tyder på at hannulven Ivan ble skutt illegalt sammen med en ung tispe .
2. Kynna-flokken , som har område i Våler , men også Elverum og Åsnes , som fikk ett hvalpekull i 2008. Kun en av lederulvene markert revir .
3. Osdalsflokken , som fikk ett hvalpekull på 7 i 2008 , hvor en av hvalpene døde en naturlig død, og hvor Alphaparet har fått ett nytt kull , sannsynligvis det eneste i Norge i 2009.
St.meld 15. ( 2003- 2004 ): Rovvilt i norsk natur : Komiteèns medlemmer fra AP, Høyre, SV og Krf , viste til at med hjemmel i Viltloven , må det gjennom egen forskrift åpnes for lisensjakt på ulv , når det finnes ett overskudd utover det fastsatte bestandmål.
Lisensjakt for ulv kan også iverksettes etter nærmere fastsatte kriterier innenfor forvaltningsområdet , dersom det er hensiktsmessig å regulere bestanden .
Utenfor forvaltningsområdet for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par , dersom bestandsituasjonen tillater dette .
FFU kan ikke se at bestandmålet for 2009 er oppnådd .
Prosedyren for denne fellingtillatelsen har svært lite med demokrati å gjøre.
Søknad om fellingtillatelsen ble sendt via e-mail 11.06.2009, kl. 16.16 av " Romedal og Stange sau og geit ".
Fellingtillateløsen ble gitt 12.06.2009 kl. 12.00 og varer til 22.06.2009 kl. 12.00.
Klageadgangen for frivillige organisasjoner er overhodet ikke tilstede .
FFU påpeker at dette bør skje i demokratiske former .
Altfor lenge har konflikten mellom sauebønder, reindriftssamer og nærvær av rovdyr blitt løst ved geværforvaltning.
Sauebønder har en juridisk og moralsk forpliktelse for å sørge for at husdyr ikke lider i utrengsmål , enten angrep fra rovdyr eller mangel på tilsyn.
Hvert eneste år er det en massiv sauedød som dør av helt andre årsaker enn angrep fra rovdyr.
FFU ønsker at det skal bli ett krav for norske sauebønder å iverksette tiltak for beskyttelse av sine husdyr .
Ulveforskere ved Skandulv og N.I.N.A har i lange tider advart mot innavldepresjon og illegal jakt uten at dette blir tatt hensyn til .
På tross av en massiv illegal jakt , fortsetter myndighetene å stede ut fellingtillatelser .
FFU ønsker at dette tar stopp inntil denne form for kriminalitet er løst .

Osdalsulvene MÅ bort

Det Norske storting har bestemt at det ikke skal være revirmarkerende ulv i Rendalen. Direktoratet for naturforvalting har så langt nektet å fjerne disse ulvene. Jeg skjønner ikke at noen kan fatte/forsvare et vedtak som går på tvers av hva stortinget har bestemt. Tenk deg hvor kaotisk Norge ville bli hvis landet skulle styres etter de samme prinsipper som Direktoratet for naturforvaltning her demonstrerer. De nekter å utføre hva stortinget har bestemt.

Bli også med i facebook gruppen