Viser arkivet for stikkord trålere

Fiskeriministeren vil hjelpe Aker/Norway Seafood til å nå målsetningen

Pressemelding fra Nordkapp Senterparti Nordkapp 24. mai 2012
V/ leder Rolf-Arne Nicolaisen

Fiskeriministeren vil vurdere og behandle løsrivelse av kvoteforpliktelsene til Aker Seafood !

Det er opprivende å lese Fiskeribladet Fiskaren avis mandag 21 mai 2012, men dessverre en bekreftelse på det vi har hevdet hele tiden; alle forsikringer fra topp politikere er null og niks verdt! Nå er det på tide at noen ledende politikere tørr å åpne munnen og sier hva dem egentlig vil og sørger for at regjeringen sier klart fra hva den ønsker.

Norway Seafoods konsern sjef Thomas Farstad sier at det ikke finnes en plan B for konsernet og etterlyser en slik plan hos politikerne? Farstad det er helt greit; her skal fiskeriministeren få et forslag som hun bør bekrefte for all verden snarest mulig og du og dine bør ta til etterretning snarest: Konsernene Aker Seafood og Norway Seafood bør konsentrere seg om å få til en økonomisk produksjon på sine landanlegg med hjelp av sine trålere , dersom de finner at dette ikke er lønnsomt bedriftsøkonomisk bør de snarest selge seg ut og legge konsesjonene på kaikanten ved avgang.

Jeg har tidligere påpekt en stor feil i Norway Seafoods presentasjon i Båtsfjord, nå kommer andre bemerkninger i forhold til denne presentasjon.

Når det gjelder prosjektet ”Konkurransekraftig industri i Nord” så ønsker selskapet sitat: ” Vi inviterer til dialog for å få innspill og finne løsninger ”. Dette høres ut som ”Hellstrøm rydder opp”, skal vi som ikke innehar den fulle kjennskap til bedriftene i selskapet finne løsninger på selskapets problemer? Mener virkelig selskapet at de trenger politiker hjelp til det som de har ansatt konserndirektører og andre eksperter til ?

Men om man ser igjennom deres presentasjon så finnes det forskjellige alternativ for å oppnå målet; alternativ 1 er en øket effektivisering innen nåværende struktur. Effektiviseringen går da på utbytteøkning(skjæring/kutting), mindre overvekt og bedre kapasitets utnyttelse og er nå igjennom rapporten tallfestet til et års tap på 31 millioner kr. Er det mulig at man lar dette pågå uten at man daglig tar tak i oppgavene ?

Ja det er kanskje nødvendig at dere trenger råd og tips for å komme ovenpå, et tips skal du få helt gratis- ta å se nedover i egen organisasjon – der finner du garantert fagfolk som har sett dårskapen lenge, dem er bare ikke blitt hørt. Noe lengre ned i presentasjonen så stiller man alternativene opp mot hverandre i en Ebit graf og her er plutselig alternativ 1 skrumpet fra 31 mill til knappe 20 mill. Ikke engang i den samme presentasjonen klarer man å holde seg til en sannhet.

Og fiskeriminister når du har med slike selskaper å gjøre som slenger ut av døra et tredve-talls millioner, så kan du ikke ta dem seriøst når dem sier at vi må endre forskrifter slik at de kan få til lønnsomhet. Aker- og Norway- Seafood viser i stadig sterkere grad at alt er et spill for å få fristilt konsesjonene de har fått på billigsalg. Til Helga Pedersen og Inga Lill Olsen som dere kan lese i mandagens Fiskeriblad så betyr deres bestemte uttalelser ingenting for fiskeriministeren. Av det kan en jo begynne å lure på hvilken innflytelse en nestleder i AP har, eller er dette også et spill på linje med Aker/Norway Seafoods?

Tidligere Ap-politiker, fiskaren Ivar Olufsen fra Lofoten mener i samme artikkel at leveringsforpliktelsene tilhører en forgangen tid, det gjør kanskje det men løsningen da er ikke å gi disse til Aker. Løsningen hadde vært å inndra disse til fordel for den Norske stat, som i denne sammenheng ville blitt å gjenfinne som økte kvoter for andre fiskere. Men denne løsning har jeg liten tro på,. Målet er jo å sikre leveransene , av hensyn til stabile arbeidsplasser ved de respektive anleggene så derfor må de få beholde de få fordelene de fikk i sin tid. Dette kan også oppnåes om kvotene blir refordelt til fiskere som vil påta seg å levere her. Samtidig som Aker Seafoods trålere fritaes fra leveringsplikt for de kvanta fastsatt i konsesjonene.

Nå må regjeringa ta oss alle på alvor, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti står samlet i nord og enkelte ordførere fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspatiet slutter opp om kravet at leveringsforpliktelsene skal bestå og at vi i tillegg ønsker en innstramning på en slik måte at tilbudsplikten forsvinner og leveringsplikt gjenoppstår i forskriftsform.
Skille mellom trålerne og landanlegg liker vi heller ikke , da det fra tidenes morgen har vært en helhet i den Arbeiderparti politikk som gav disse konsesjonene opprinnelig, denne helhet kan vi ikke sitte stille å se på skal bli ødelagt av en historieløs fiskeriminister.

Minister: nå får du si klart i fra!
Det er ingen grunn til å legge fingrene i mellom,
her er kun klar tale tilstrekkelig.
Og man trenger ikke vente på en søknad – nå er det på tide å sette den politiske dagsorden ikke dilte etter! Det har vi gjort lenge nok i denne sak!

Rolf-Arne Nicolaisen
Leder Nordkapp Senterparti
ra@rolf-arne.com
tlf: 95933703

Aker Seafood og Norway Seafood trikser med tall!

Norway Seafoods bedriftsøkonomiske analyse har en vesentlig mangel !

Den vurdering konsulentene og bedriften har gjort, hadde vært riktig om vi hadde akseptert deling mellom Norway Seafood og Aker Seafood! Denne kunstige oppdeling har jo flere formål , men et av disse momenter skal jeg belyse her. Når Findus vurderte sine dekningsbidrag så var trålerflåten sitt bidrag med i regnestykket. Det samme gjaldt Fi-No-Tro sine slutt regnskap, selvfølgelig brøt man jo ned regnskapet i enkelt deler slik at man kunne vurdere driftens enkelte deler, men det var helheten til de vertikalintegrerte selskapene som var viktigst.
Trålerne bidro til at dekningsbidraget var bedre for disse bedriftene enn andre som ikke hadde egne sugerør i form av egne fartøy og kvoter, men dette var jo også hensikten!

Feilen med det inntrykk Norway Seafood gir, er at det ikke gir et korrekt bilde når det utelater å ta med trålernes bidrag. Uten dette er det ingen kunst å få til taps tall.

Det er jo dette Aker Seafood og Norway Seafood sine eiere ønsker , dette er jo bare et av mange steg på veien til en fristilling av torskekvotene. Derfor har jeg og mange med meg hatt svært mye i mot at trålerne skulle skilles ut i eget selskap! Vi ser jo nå at adskillelsen brukes slik vi regnet med at den ville bli.

Det vår fiskeriminister og regjering bør gjøre nå er å fortelle at vi ønsker en bedriftsøkonomisk analyse hvor trålernes bidrag også synliggjøres. Og om bedriften Norway Seafood ikke ønsker å foreta en ny vurdering så bør de bli opplyst om at regjeringen vil legge inn disse faktorer når man i fortsetningen vurderer bedriftens muligheter.

Dette presangterte regnestykke og vurderinger fra Norway Seafood , bør få lyset til å komme på hos flere. Det er på tide å våkne – det kan da ikke være så enkelt å lure publikum og politikere. Norway Seafood med Kjell Inge Røkke i spissen lovet Hammerfest å ta samfunns ansvar, da må man jo spørre seg er det samfunnsansvar å fortelle bare halve sannheten. Den sannheten som viser det de ønsker å vise, at filetindustrien er lite lønnsom .
Det visste vi fra før, det er jo også begrunnelsen for at trålrettighetene ble gitt bedriftene og fortsatt står sterkt!
Kvoterettighetene er kun gyldig sammen med bedriftene de tilhører og politikere må se igjennom tåkesløret man nå prøver seg på og gi et tydelig signal om hvordan vi ønsker utviklingen fremover.

Siden november 2011 har Senterparti folk i Finnmark, Troms og Nordland prøvd å vekke en fiskeriminister og en regjering fra deres dype søvn, nå er det et håp om at de våkner og ser realitetene og ikke bare lar seg lede i deres godtroenhet. Nå ser det jo ut som noen har våknet men jeg med flere lurer på om det er bare ord nå også, det gjenstår å se.

9 mai 2012

Rolf-Arne Nicolaisen
Leder Nordkapp Senterparti
Nestleder Finnmark Senterparti.

Nå kreves det en avklaring fra regjerings hold!

Nok med utydelige svar fra Regjeringa om leveringsforpliktelsene!
Hørte på Finnmarkssendinga svarene som Frank Bakke Jensen fikk da han stilte vår fiskeriminister spørsmål i spørretimen på Stortingen. Jeg må si at det ødela inntrykket av de referater man har fått fra uttalelsene til fiskeriministeren de seneste dagene.
Et svar på Frank sitt spørsmål som : ”dette er vanskelig siden det på den ene siden dreier seg om leveringsforpliktelser og på den andre siden aktivitets plikt.”, lyder mest som ei bortforklaring. Dette kan vi ikke godta fru minister, her burde du ha svart korrekt i Aker/Norway Seafoods ånd at leveringsplikten gjelder for trålerne og aktivitets plikten for anleggene. Aker har jo fått viljen sin, skilt tråler og landanlegg og da må jo disse to plikter også skille lag på den måten at trålerne blir behandlet som trålere med leveringsplikt uavhengig av om landanleggene oppfyller sin aktivitetsplikt.

Frank Bakke Jensen skal ha ros for at han nå prøver å få noen vettige svar fra regjeringen ved fiskeriministeren. Finnmark Senterparti har vi satt denne saken på dagsorden siden november i fjor, i helga kom de tre fylkeslagene Finnmark-,Troms- og Nordland -Senterparti ut med en felles uttalelse som sier at dersom Aker Seafood legger ned i eksempelvis Melbu eller Hammerfest så får Norway Seafoods legge igjen trålkonsesjonene på kaia.

Det er helt feil når det av konsernlederen brukes som grunnlag at Hammerfest klarer seg på olje og gass og at de har tenkt på lokalsamfunnene, ja hva da med Melbu som ikke har noe slikt. Melbu sin hjørnestens bedrift og med et samfunn som er vel så langt fremme som Båtsfjord sitt fiskerimiljø. Melbu-miljøet har sågar en av de utviklingsbedrifter inne fiskeriutstyr med flest mønster beskyttelser og patenter, Melbu Tech as.
Så når Aker Seafood tar på hatten som inngir samfunnsansvar i Båtsfjord så e sydvesten kommet på når man kommer til Nordland og Melbu, kanskje skyggelappan også e på plass i utviklinga av deres bedrifter.
Når det gjelder det at Hammerfest klare seg, så gjør jo kommunen det på kort sikt, men det betyr jo bare at Aker/Norway Seafood ikke har tenkt langt frem de har altså ikke planer om å være tilstede i 60-70 år. Tenker man så langt frem må jo spørsmålet komme om hva Hammerfest skal gjøre når oljen/gass tiden tar slutt og ingen fiskeindustri har.

Jeg har sagt det før og sier det igjen , Finnmark trenger aktivitet i alle sine kommuner og oppmerksomheten må nå rettes mot andre kommuner enn Alta, SørVaranger og Hammerfest. Disse kommuner har fiskeri som den viktigste næringsvei på lang sikt og må derfor ha en fornuftig fiskeripolitikk i fremtiden. En vei som gir oss retten til å foredle eller selge fisken utenfor kysten fersk, det må være opp til nærings aktøren å finne frem til beste lønnsomhet. Den som kan drive næring vil ha livets rett og andre vil nødvendigvis falle fra, vi trenger ingen nye store satsninger fra staten dette vil bare forskyve konkurranse bildet slik at gode drivere også kan bukke under.
Det må være ei målsetning at vi må ta vare på det vi har og sørge for at det får leve, her kommer Norway/Aker Seafood sine tråleres forpliktelser inn som en viktig brikke. For den nære fremtid den aller viktigste brikken , hadde vi fått dette avklart så kunne vi konsentrer oss om å finne frem til forbedringer i fiskeripolitikken på andre plan.

Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen som ikke taler på vegne av regjeringen må få til den samme skarpe uttalelsen fra sin fiskeriminister, da vil vi tro på at regjeringa har tatt på seg forpliktelsen for kystens fiskerisamfunn. Og ikke drive i beste Aker/Norway Seafood stil med å tilpasse virkeligheten til sine store tanker i stedet for å ta på seg ”slogklærne” og plante begge sjøstøvlan på kaia og ta i et tak for å trygge kystens små og ikke så små samfunn.

Vi har hørt mye om dugnadsånd i de senere tider fra regjeringshold, ja vi treng en dugnad fra alle som bryr seg, dette må ikke få fortsette. Og til dem som ikke forstår vårt engasjement for kysten og disse ”ubetydelige” leveringsforpliktelser , må gjerne ta kontakt så skal vi gjerne forklare hvorfor vi står så hardt på, kan være at man har vært på kaia i en eller annen form siden man var 13 år eller at kjærligheta til landsdelen er så sterk ,ikke minst til folkan som bor der. Håper det er flere med kjærlighet til landsdelen som kan være med å finne frem til fornuftige løsninger som gjør at kysten kan leve.

Jeg har et ønske om at hele kysten vår skal leve uten at det skal gå på bekostning av andre.

Rolf-Arne Nicolaisen
Leder Nordkapp Senterparti
Nestleder Finnmark Senterparti