Viser arkivet for stikkord svik

BREV TIL NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER .

Jeg har brukt de siste årene å prøve å hjelpe biologiske foreldre og deres barn , som er utsatt for overgrep fra barnevernet.
*Dette er en gruppe mennesker som totalt stilles utenfor lov og rett og som uten forsvar må se sine barn bli kidnappet fra dem uten at de kan foreta seg noe som helst for å forsvare dem *.

Sitat ,
Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.
http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/
Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.
I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Saksbehandlingen foregår på følgende måte -
Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.
I stor grad benyttes telefon.
Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.
Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.
I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.
Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot.

1. Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
2. Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.
3. I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.
4. Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn.
5. Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter “lederens hode”.
6. Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene “live”,
7. (selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).
8. Fylkesnemnda er lukket og låst.
9. I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, “meddommere” får saken overlevert 30 – 60 minutter før saken starter.
10. I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
11. “Sakkyndige” er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
12. Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre “fagdommer” i samme fylkesnemnda i en annen sak.
13. Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir “utredet”.
14. Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, “ett råttent egg” kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.
15. Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.
16. Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter.

Dette viser med all tydelighet at barnevernet er statlig og global galskap satt i system med systematiske overgrep og massevoldtekter på familier og ett politisk instrument for Globalismen, som har opprettet EU som verktøy for sin agenda, ETT VERKTØY SOM SAMMEN MED PSYKIATRIEN SYSTEMATISK MEDFØRER TIL SPLITTELSE AV HELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, FAMILIEN

RIKSADVOKATEN HAR SKREVET EN RUNDSKRIV OM FARENE VED BRUK AV ANONYME BEKYMRINGSMELDINGER.
Sitat,

På foranledning av Justisdepartementet skal jeg i all korthet nevne enkelte synspunkter som jeg mener man bør ha for øye i anledning anonyme henvendelser – som kan vœre av forskjelllig art. Jeg innskrenker meg til å omtale ,
1 .Anmeldelser angående straffbare forhold
2 .Brev som inneholder sladder og
3. Trussebrev .

I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er sendt

Biologiske foreldre har ingen rettigheter , spesielt ikke når barnevernet har økt bruken av akkuttvedtak med 78% siden 2007 , og at disse sakene blir trenert og det til syvende og sist er kommunen som vinner i mere enn 95 % av sakene .

Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.

Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot var dette ofte tilfelle i fosterhjem og institusjoner.

Kommunenes Sentralforbund (KS) opplyser at 124 kommuner har etablert kommunale oppreisningsordninger for tidligere barnehjemsbarn.

- Kommunene har dermed tatt moralsk ansvar og gir unnskyldning til barn som har opplevd omsorgssvikt og overgrep mens de var under offentlig omsorg.

Det skriver Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Instituttets oversikt viser at tilsammen i underkant av 4000 har søkt om oppreisning, mens 2673 har fått det

Barnekonvensjonen blir brutt hver eneste gang.

Artikkel 3 sier, “Alle tiltak skal vœre til barnets beste, barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en representant i saker som angår barnet.”

Artikkel 8 sier som følger, "Staten har ansvar for å beskytte og eventuelt gjenetablere grunnleggende behov for barnets identitet så snart som mulig

Jeg siterer menneskerettsjurist Marius Reikerås,

jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.
Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.
De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt

Små barn blir utsatt for kryssforhør aleen uten foreldre og uten noen å støtte seg til , og dette kaller jeg tortur i sin iver etter å tvangsflytte barn fra sine familier.

FNs barnekonvensjon (1998) gir barn rett til å bli
beskyttet mot overgrep og til å uttale seg om
alle forhold som omhandler dem, spesielt i rettslig
e og administrative avgjørelser. Alle
beslutninger som tas på vegne av barn, enten det gj
elder spørsmål om de skal avgi forklaring,
samtykke til medisinsk undersøkelse osv, skal tas u
t fra vurderinger om hva som er til barnets
beste. Konvensjonen medfører at samfunnet både har
rett og plikt til å forebygge og stoppe
vold og seksuelle overgrep mot barn.
Også Europakonvensjonen som ble ratifisert av Norge
i 2007 er viktig i denne
sammenhengen. I konvensjonens artikkel 35 stilles f
lere krav til hvordan avhør av barn under
18 år skal foregå, herunder krav til antall avhør,
kompetansen til avhøreren og lokalene
avhørene foretaes

Norge undertegnet Menneskerettskonvensjonen i 1999 og det besynderlige er at detet blir ikke tatt seriøst av hverken fylkesnemda som er ett FORVALTNINGSORGAN eller Domstolen.

Fylkesnemnda underlagt Barne,-og Familiedepartementet og oppfyller ikke kravene om EMK om rettergang .Fylkesmannen , fylkesnemnda og rettsinstansene er en sikkerhets-illusjon. Det finnes ingen reell klageinstans for barnevernets ulike avgjørelser etter en omsorgsovertakelse – verken fylkesmannen eller andre instanser har myndighet til å gripe inn overfor barnevernet i form av overprøving av vedtak , sanksjonsmidler ved lovbrudd, jf bvl§ 2-3, tredje ledd , bvl§6-5. (7)».
Kilde, Kampen om barnets beste

Mange mennesker må rømme sitt eget land fordi barnevernet truer dem med omsorgsovertakkelse når de ber om hjelp

Familien til Amanda (11) ba helsevesenet om hjelp da jenta deres nektet å spise. Det endte med at barnevernet tok Amanda, og selv om hun etter hvert fikk en Asperger-diagnose, ble ikke saken sett på med nye øyne. Til slutt rømte moren med Amanda og søsknene hennes ut av Norge, som flyktninger fra barnevernet. Barn under offentlig omsorg flyttes fra sted til sted hele barndommen. Mange ender opp uten en familie å kalle sin, de blir ingens barn. Dette avdekket Brennpunkt i fjor. Hva har myndighetene gjort for å gi barna varige trygge hjem?

Og imens ruller barnevernets fiasko videre .
Ett eksempel på dette var Kristoffer Gjesdal , som døde for sin fosterfars hånd, mens barnevernet var på ukentlige besøk og ingen løftet en hånd for å hjelpe han .
DEN SISTE DAGEN i Christoffer Kihle Gjerstads liv har få lyspunkter. Den starter ille og blir bare verre. Selv om vi ikke kan fastslå hva som skjer med åtte-åringen denne dagen, 2. februar 2005, eller nettene forut, for skadene oppsto ofte etter leggetid, vet vi hvilke skader han senere på kvelden blir funnet med. De er massive, ifølge rettsmedisinerne som obduserte ham

Hvordan Frimureriet Bygget Opp Kommunismen.

Norge er styrt av de Marxist Kommunistiske krefter, konstruert av Frimureriet og implementert over hele verden under navnet Globalisme.

De bedriver er undergraving og splittelse av familiebånd, tradisjon , kultur og alle verdier som er nedarvet gjennom generasjoner i landet vårt.

De driver frem et horribelt system fundert på sine ideologiske prinsipper. Disse krefter er en skamplett i det norske samfunn.

De kjører sitt politiske system fundert på bl.a. ren undergraving av det bestående fundament, nemlig kjernefamilien som samfunnets minste byggesten.
Hvordan skal man kunne kjempe juridisk mot et slikt ideologisk fundert system som har skrevet lovene til sin fordel. Som har dommere og ordensmakten på sin side i dette ideologiske helvete?

Spørsmålet er ytterst aktuelt fordi tid og krefter går med for de som i dag sliter og drar i denne juridiske sirupen. Som ikke leder til noen som helst rettferdighet i noen som helst form.

Hver og en av oss som kjemper for det grunnleggende i dette samfunnet – bl.a. Norges Grunnlov og Kjernefamilien – må nå gå en runde med oss selv og forstå at hele det bestående politiske systemet må plasseres på historiens søppelhaug.

Dette toppstyrte system må nå erstattes med folk fra grasrota, som kan skrive om lovene til vern av folket, og ikke som i dag til vern om eliten.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre dere alle til å se denne filmen av Jüri Lina og forstå at dette forferdelige systemet som vises opp, lever i beste velgående den dag i dag, under merkelappen GLOBALISME.

Det sitter ca. 140 av disse Gale Globale i vårt Storting, som arbeider intenst for å undergrave samfunnet vårt.

Se denne filmen og ditt verdensbilde vil forandre seg for all ettertid.

Vær også forberedt på at du vil bli kvalm, men dette er også nødvendig Folkeopplysning på et høyt nivå. I dag arbeider gærningene mot det samme mål – bare litt mer sofistikert – ennå så lenge.

Vi trodde vi kjente verdenshistorien, men dette er så sjokkerende at jeg må advare på det sterkeste før du tar fatt på denne serien i 12 deler a ca 10 minutter. Vær vitne til hvordan Frimureriet bygde opp kommunismen. Vær vitne til hvordan verdens gjennom tidene største slaveri ble organisert, gjennom terrorisme, tortur og drap av ufattelige millioner av mennesker.

Hitler Tysklands galskap er som en parantes i forhold.
Skuggen av Hermes av Juri Lina

Denne galskapen lever i beste velgående som parasitter på våre rygger, uten at vi er i stand til å hverken se eller merke det.

Superglobalistene Jens og Jonas bør dere være særdeles oppmerksom på. Pluss resten av Globalist gjengen i norsk politikk. Ca 140 stykker i Stortinget, pluss en hel armada i offentlig forvaltning

Interju med Juri Lina
Del 1
Del 2
Del 3

I et folkestyre så skal folket styre og ikke partiene og deres politikere.

For å få til et Direkte folkestyre, så vil Norgespartiet overføre “Den Lovgivende Makt” fra Stortinget til folket.
Da blir partipolitikken automatisk historie, fordi ingen partier lengre skal velges til å sitte på Løvebakken som lovgivere.

Folket har nå istedet “valgt seg selv” som LOVGIVERE for all framtid.

Det norske folk har nå blitt herrer i eget hus – Det norske hus

Norgespartiet trenger 5000 underskrifter for å bli registrert i partiregisteret

EN LITEN HÅNDBOK FOR BARNEVERNSOFRE.

Fylkesnemda ble i første rekke opprettet for å sikre foreldre og barn en rettferdig rettergang og er ett statlig organ , som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.
Selv i de enkleste straffesaker er rettsikkergarantien adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker, der man fullstendig mangler regler for innhenting av informasjon

Det finnes ingen kvalitetskontroll av forebygging av dårlig saksbehandling.

Asplan Analyse har lagt fram en rapport for Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet , som viser betydelige mangler og problemer med norsk barnevern .

I Rapporten om “Kompetanse og utdanningsbehov” konkluderer Asplan Analyse med at saksfremstillingene fra Barnevernet og psykologer fremstår som en blanding av faglige vurderinger, personlig verdisyn og dårlig underbygde prognoser , der barnevernet tilpasser jussen etter egne vurderinger og ikke omvendt.

Videre skal alle vedtak begrunnes og opplysning om klagefrist, klageadgang og selve fremgamgsmåten i å fremsette en klage skal vœre tydelig.

Forvaltningen er pliktig til å opplyse dette , ikke bare til partene men også til personer med rettslig klageinterresse.

  • Et annet viktig spørsmål er om de sakkyndige er utnevnt av barnevernet .Det er en kjent sak at barneverntjenesten velger sakkyndige med tilnœrmet lik oppfatning som dem selv og som også er økonomisk avhengig av barnevernet *.

Barnevernet bør alltid rådføre seg med begge parter og oppnevne sakkyndige begge parter har tiltro til .

Et annet viktig spørsmål er om utrederne selv er ansatt i barnevernet , her vil det bli ett habilitetsproblem hvis koblingen mellom barneverntjenesten og utrederne er for tett .

Her bør det bli en praksis lik lov om psykiatrisk helsevern, nemlig den at den som legger inn en pasient ved avdelingen , ikke bør vœre ansatt ved det samme sykehuset.. Per- Arne Rød ved Barnevernets kompetansessenter informerer om at hvis klientene er misfornøyde med rapporten fra de sakkyndige , er de i sin fulle rett til å kreve nye sakkyndige.

Når det gjelder de sakkyndige , skal utredningen kunne taes høyde for svakheter i teori og praksis.

Hvis ikke dette kan redegjøres for, er rapporten verdiløs.

Altfor ofte skjer metode-opplysningen slik at psykologene eller psykiaterne er forutinnattte før de starter utredningen.

De kan f.eks hatt flere samtaler med barnevernskuratorer , som er lagt til grunn for den rapporten de skriver .

I tillegg til dette har de også lest rapportene fra mødrehjemmet , slik at de skriver sin egen rapport ut fra dette , så skriver mødrehjemmet en ny rapport etter at de har lest psykolograpporten og etterat barnevernet har bestemt seg for å reise sak om omsorgsovevne.

Barnevernsrapportene henviser stort sett til fare for omsorgssvikt uten nœrmere spesifisering , henvist til $ 4- 12 a.

Barnevernet er “generelt bekymret” for barn som vokser opp hos foreldre med psykiske lidelser .

Faktum er at idag lider ca. 800000 nordmennn av en eller annen form for psykisk lidelse , spesielt har de en forkjœrlighet for "borderline- personlighetsforstyrrelse ".

Det er blitt funnet opp ulike tester som skal finne ut svakheter og ulike nivå for mental sunnhet , disse testene er konstruert slik at det finnes ingen fasit med rette eller gale svar .

En av dem er Rorschach- testen, som består av en rekke meningsløse blekk- klatt- bilder , som egentlig ikke forestiller noe som helst , men som skal indikere personlige ressurser og svakheter , grader av angst , forvirring , agresjon og tankeforstyrrelser.

En annen test er TAT , den er meget strukturert og forestiller folk i forskjellige situasjoner , spesielt assosiert til konfliktsituasjoner .

Idag blir en stor del av barn av enslige forelder eller foreldre med anstrengt økonomi fratatt sine barn .
Etter den nye barnetjenestelovenskulle det vœre den absolutte forutsetning for at alle mulige hjelpetiltak skulle settes inn inkludert økonomiske tiltak før omsorgsovertakelse skulle finne sted.

Barnevernet unngår å sette igang slike tiltak , de definerer istedet hjelpetiltak utfra hva som er "barnets beste ", hvor overvåking og omsorgsovertakelse er definert som hjelpetiltak .

Andre hjelpetiltak som de anser nødvendige for å fjerne foreldre og barn fra hverandre er å ƒå barnet i barnehage, skaffe tilveie helgeforeldre og hvis barnet da viser det minste tegn på “feilutvikling” skyldes dette selvfølgelig foreldrene .

Det er nesten unødvendig å si at både barnehage og helgeforeldre er pålagt rapporteringsplikt til barnevernet .

*Konklusjon : alle hjelpetiltak er kun laget for å komme fram til den konklusjon at omsorgsoveratkelse er det eneste rette *
I den siste tiden er det blitt observert at barnevernet henter nyfødte barn fra landets fødeavdelinger , det siste tilfelle bare en time etter fødselen.

Det er dokumenteret at folk i adopsjonskø får tilbud om fosterbarn istedet .

Da tjener de penger istedetfor å betale for dem , og det er heller ikke lang ventetid på fosterbarn .

Grunnen til at disse barna blir hentet rett fra fødestuen i Norge , er at de er bestilt på forhånd .

Forskerne har advart mot skadevirkninger på barn som blir fjernet fra sine foreldre for kortere eller lengre tid.

Fysiske og psykiske lidelser kan slå ut mange år etterpå .

Spebarn som blir skilt fra sine mødre , utvikler påfallende ofte astma og andre allergier som følge av svekket immunforsvar som igjen grunnes på mangel på morsmelk eller v psykisk stress

Barnevernet overser alvorlige sykdomssyndrom som ADHD, MBD , Tourettes syndrom, matvare-intoleranse , tvangslidelser, fibromyalgi og autisme, de ser kun omsorgssvikt

.

MED FEIL HODE FØRST .

Presentasjon
Navn: Norulv Øvrebotten
Alder: 56
Bosted: Førde/
Status: Pensjonist
Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs utenriksavdeling 1979-86, redaktør i Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra
denne stillingen flere ganger i 1996 og
1997. Leder for og medlem av en rekke offentlige utvalg innen Forsvaret på 1980 og 90-tallet.

Fransk utdanning fra Paris i 1984 og fra 1994-1996.

Illustrasjon:Rune Olsen.

Moskva holdt Kjell Magne Bondevik ved makten utad i mange år. KGB liker mennesker som elsker seg selv høyere enn noen andre. Etterretningsvesen sysselsetter høyt kvalifiserte psykiatere og psykologer over hele verden.

Ikke bare i Russland. Bondevik var en ideell statsminister i Norge.

For Putin & Co.

Han er sleip som en ål. Med svak karakter. Det viser alle tester som KGB og CIA har gjort av ham.

Ikke var Bondevik gløgg nok til å forstå at han ble manipulert heller.
Det som Kjell Magne Bondevik selv og alle trodde var en depresjon i 1998 var en klassisk forgiftning for å holde ham ute av spillet for en kort stund.

Med en følge som utad lett kunne bli oppfattet av fagfolk som en depresjon. Jeg kjenner fremgangsmåten.

Uklar grunn for hvorfor Bondevik ble gitt en slik ufrivillig pause som regjeringssjef i Norge. Bondevik gikk dessuten i en honningfelle som gjorde ham sårbar for tvang og press.

Denne utad så skinnhellige politikeren i Kristelig Folkeparti ble merket av litt for mange hemmelige møter med en gammel Julie i Senterpartiet. Med det resultat og de rykter som det skulle ha til følge.

Bondevik måtte pent stille opp med penger og hjelp når Moskva trengte det for å bygge ut den maskerte kontrollen over norsk olje og gass.

Ikke uten grunn at Bondevik straks fulgte opp finansmannen Jens Ulltveit-Moes beskyldninger på tampen av 2002 om at Dagbladet hadde tatt livet av Tore Tønne.

Noe som var å snu saken på hodet. Slik den alltid blir når spillet i det negative rom er motoren i utviklingen.

Bondevik og Røkke skulle bli et godt par. Den ene ga Norge et respektabelt ytre som kunne være en kirke verdig samtidig som den andre drev bordell og røvervirksomhet med hjelp fra Stasis gamle dødsskvadroner i Norge og forretningsadvokater i Oslo.

Begge er fra Molde,

Putin er fra St. Petersburg.Og bakom suste skogene.

I Lier 21. desember 2002.

Som på Orderud gård i 1999.

For å nevne bare noen eksempler. Fra det moderne Norge.

Etter 1989.

Da Kjell Magne Bondevik i 2005 gikk av som statsminister og Jens Stoltenberg overtok, finansierte Kjell Inge Røkke og Helge Lund, da konsernsjef hos Statoil og tidligere nestkommanderende hos nettopp Røkke, et eget fredssenter for Kjell Magne Bondevik.

Thorbjørn Jagland ble styreleder og senere satt inn som leder for Nobelkomiteen.

Forsvar er tre ting blir det sagt i det militære: Kamuflasje, kamuflasje og atter kamuflasje.

Ingen skal si at ikke Putin & Co har vært dårlige i denne kunsten opp gjennom årene i Norge.

Den norske dobbelstaten er et mesterverk, kanskje smurt litt for tykt med sminke, men det hører horelivet til.

Også det politiske.

Hva verden faller for er et av de siste mysterium.

Bare spør Kristelig Folkeparti.

Som har medvirket til å snu verden på hodet mange ganger. I hvert fall i Norge.

Hvor krig er maskert som fred på så mange måter

Norulv Øvrebotten

En god avslutning på dette er “ERR LITE STYKKE NORGE” av Erling Borgen
Del 1
Del 2
del 3
Del 4
Del 5
Del 6

EUROPABEVEGELSEN- NORGES SKYGGEREGJERING !

Europabevegelsen har nå gjennom 40 år regjert Norge gjennom sin posisjon som landets absolutt største «parti» med solid flertall i Stortinget.

Årsaken ligger i at de allerede den 7. mai i 1969 konstituerte sin egen «hemmelige» stortingsgruppe i selve stortingsbygningen, og valgte stortingsrepresentant Peder Næsheim til formann for denne «hemmelige» gruppen. Påfølgende år (1970) ble stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt til ny formann for denne gruppen, grunnet foregående formanns dødsfall.

Det står også å lese i deres beretning av 7. mai 1969 at de allerede på det tidspunkt hadde 120 av stortingets 150 representanter som medlemmer i sin hemmelige stortingsgruppe. Og i forrige stortingsperiode ble det på basis av EU relaterte avstemminger i Stortinget beregnet at denne gruppen nå måtte bestå av minimum 140 stortingsrepresentanter. Europabevegelsens norske avdeling ble imidlertid etablert i Norge så tidlig som 30. mai 1949.

I 40 lange år har altså Europabevegelsen operert norsk politikk i posisjon som Norges ukjente flertallsregjering – Norges Skyggeregjering.

Pensjonsskandalen er bare en parentes i forhold til hva som her har foregått bak ryggen på det norske folk, i det såkalte demokratiets navn.

Europabevegelsen – dette landets skyggeregjering med solid flertall – i det norske Storting har i hele denne 40 års perioden vært sammensatt av et Europabevegelsens menn og kvinner i vårt parlament.

Og denne skyggeregjeringens målsetting og «programerklæring» er uomtvistelig avvikling av Norge som selvstendig nasjon, med underleggelse under fremmed makt.

Problemet for oss alle er at vi aldri har sett noen valgseddel fra dette «Europabevegelsens politiske parti i Norge».

Allerede den gang (7. mai 1969) var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer i denne «hemmelige» gruppen. Det er både Norgespartiet og Grunnlovens Venners overbevisning at Europabevegelsens norske avdeling er en ulovlig sammenslutning, som til fulle strider med straffelovens § 83, som har en strafferamme på 21 år.
Les mer
17 mai- talen til Nestleder i Norgespartiet , Lars Rønbeck kan du høre her.

Del 1

Del 2