Viser arkivet for stikkord samfunn

BARNEVERNS TRAGEDIEN I SAMFUNNET!

BARNEVERNET EIN SAMFUNNS TRAGEDIE!
Jostein W

Barnevernet i Norge skaper langt flere tragedier i samfunnet enn noen annet samfunnsorgan i vårt samfunn. Enten omsorgsovertakelser i noen tilfeller er berettighet eller ikke, så skaper barnevernets behandling av barn og foreldre, fosterforeldre store samfunns tragedier. Noe som ikke minst blir synliggjort i mange hundre forskjellige støtte grupper på internet, blogger osv. Der ofrene for disse tragediene skapt av norsk barnevern står frem å forteller om sine historier.

Det som imidlertid er trist er at disse ofrene ikke får den hjelp og den støtte de har krav på i samfunnet vårt. Barnevernet i Norge har ein plikt til å følge opp biologiske foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Noe barnevernet svikter totalt. Dette gjelder både for biologiske foreldre og fosterforeldre. Begge parter er på hver side av bordet sviktet av barnevernets helt klare lov definerte oppgaver om oppfølging. Biologiske foreldre sitter knuste og i bunnløs sorg og med enorme psykiske belastninger som ingen i samfunnet fanger opp og det er i denne foreldre gruppen langt større andel som tar sitt eget liv enn blant andre voksne grupper i samfunnet. Svært ofte sitter de igjen med spørsmålet hvorfor mistet jeg omsorgen? Hva har vi gjørt feil? Hva kunne vi gjørt annerledes? Og ikke minst hva og hvordan skal vi få tilbake våre barn? Og vi snakker ikke her om de som har begått overgrep mot barn. Vi snakker ikke her om de som har begått mishandling og systematisk vold mot barn. Eller de som drikker seg sanseløse og ruser seg på narkotika. Nei vi snakker om mange tusen foreldre som har mistet sine barn av de mest banale men dog fatale grunner. Som f.eks at de er for unge og har for lite kunnskap om barneoppdragelse. Eller de ikke har de økonomiske betingelser som skal til for å sikre ein trygg og god barneoppdragelse, eller de er av de forventninger og det press som familier lever under økonomisk tvunget til å jobbe så mye at dette går utover barna. foreldre til autistiske barn, og barn med andre funksjonshemninger som ikke får den nødvendige støtte og hjelp osv. Det finnes så mange kategorier innenfor denne gruppen av omsorgovertakelser at det er umulig å liste de opp. Felles for de alle er at de med letthet kunne våre løst ved hjelpetiltak ovenfor de berørte. Disse har den samme erfaring som fosterforeldre sitter igjen med. Barnevernet svikter totalt i følge foreldre opp og gi de den støtte og hjelp og veiledning de har krav på. Det er også derfor barnevernet slitter med å rette opp den samfunns frykt de har skapt i samfunnet for sitt eget organ. Fordi de trekker forhastede sluttninger og vedtak som langt fra er til barnas beste og som kaster mange tusen mødre, fedre og barn ut i et psykisk helvete med ukjent utgang på. Tragediene oppstår når disse foreldrene i sin fortvilelse og frykt for et organ ein statsmakt kalt barnevernet, en tredje statsmakt har røvet det kjæreste de har. Deres barn, deres fremtid, deres håp, deres trygghet. Når de så totalt overlatt til seg selv blir et offer for kjente psykologiske effekter og virkninger av de traumer de er blitt utsatt for så sier det seg selv at de raporter som i etter tid beskriver tilstanden til disse foreldrene ikke er bra. Barnevernet kommer inn med sine psykologer som skal kartlegge omsorgsevnen til livredde mødre og fedre som har opplevd at ein statsmakt i staten (barnevernet) har overkjørt livet deres på de fleste områder av livet. Leger, barnehage, naboer, venner og bekjente, har blitt utspurt og gransket, det har blitt skrevet og sendt raporter fra alle disse instanser som brukes til å underbygge forutintatte barnevernsledere og deres barnevernspedagogers frie antagelser av omsorgssvikt uten at andre hjelpe tiltak er vurdert, hus og hjem har våre overvåket, dører sparket inn med støtte og assistanse av politi, barn er revet ut gråtende fra gråtende og fortvilte foreldre som står maktesløse ovenfor ein makt i staten (barnevernet). Disse traumatiserte hendelsene er det som blir pressentert fylkesnemdene som troverdige beskrivelser av manglende omsorgsevne for barn. Og det gjør det ikke bedre at disse traumatiske myndighets overgrep og bruk av unødvendig maktutøvelse i mange tilfeller er utløst av ondsinnende annonyme bekymringsmeldinger fra ukjente kilder. I tillegg så må disse barna, mødrene og fedrene deres leve med den allminnelige oppfatning i samfunnet at dette kun skjer med barn som er ofre for grov omsorgssvikt, rus i hjemmet, eller grove overgrep. Bare det å gå rundt i nabolaget er ein belastning, og det å treffe venner og bekjente, prøve å finne forklaringer som kan forklare det uakseptable er ein belastning det er forunt svært få mennesker å sette seg inn i hvilke psykiske belastninger det medfører av både å føle seg mindre verdig, utilstrekkelig, skam og fornedrelse. Det samme er tilfelle med de barn og unge som havner inn under barnevernets omsorg. Selvmords tallene er enorme og de psykiske belastninger er enorme. Mange av de har opplevd svært traumatiske og opprivende avskillelser fra biologisk opphav og føller seg totalt overlatt til seg selv. For den allminnelige rettsoppfatelse i Norge er jo at alle får ein rettferdig rettegang og er uskyldige til det motsatte er bevist. Så både den allminelige mann og kvinne i gata, media og presse tar det for gitt at disse menneskene er skyldige, og at de er undergitt ein rettegang etter de samme rettsbetingelser som gjelder og regulerer alle andre forhold i vårt samfunn. Men er det slik i barnevernssaker og i saker angående omsorgsovertakelse av barn? Barnevernssaker avgjøres ikke av ein domstol, men av ein nemd nedsatt av fylkesmannen (fylkesnemden). Når du kommer inn i den i statens hus så ser den til forveksling ut som en rettssal. Du har et hovedsete i front av deg der fylkesnemd lederen sitter med sin sekretær som skriver referat av forhandlingene, ein vitneboks, og du har ein forsvarer og mange av de andre tingene som til forveksling ligner ein ordinær rettsforhandling. Men du har ingen dommer forsikring og det er ingen domstol med tribunall til å fatte rettsavgjørelser. Dvs fylkesnemden kan kun fatte og opprettholde vedtak, men for at disse skal ha rettsgyldighet så må de gjennom ordinær behandling i ordinære domstoler som tingrett eller lagmansrett. Og i 96% av tilfellene gis barnevernet medhold i sine vedtak om omsorgsovertakelse. Og det er ikke noen form for kvalitetssikring av de opplysninger som kommer frem i forhandlingene. Ingen bruk av lyd eller bilde. Ingen sikring av fremkomne opplysninger, og svært sjeldent er det oppnevnt uavhengige psykologiske evalueringer av foreldre og barn, nei de psykologisk sakskyndige er oppnevnt av barnevernet. Og her står ein ung mor eller far for første gang og skal sammen med ein utbrent advokat som har opplevd samlebånds prossesen i fylkesnemden et uttal ganger uten ein eneste seier, og skal forsvare seg mot et profesjonellt organ som er satt til å produsere påstander og understøttelse av påstander og dokumenter for vedtak av omsorgsovertakelse. Her inne skal altså foreldrene, mødre og fedre bevise sin omsorgsevne? Hvilket pedagogisk gullagarkipeel er det ikke disse pedagoger har skapt for sin egen fortreffelighet!??? Og det er til og med godt så langt at lokal politikere indikert utbrytter følgende utsagn "Barnevernet er en hemmelig tjeneste, mener gruppeleder for Fremskrittspartiet i Fredrikstad, Bjørnar Laabak.

– Det er helt vesentlig at politikerne vet hvor skoen trykker. Har de fått så mange og endrede oppgaver, for eksempel i forhold til endret sammensetning i befolkningen? Det vet vi veldig lite om.

Laabak krever nå mer informasjon om situasjonen.

– Ledelsen må på banen og fortelle konkret hva som er kostnadsdriverne, og hvorfor det er avvik i forhold til budsjettet hvert eneste år, sier han."

Hvor finner en så disse foreldrene disse fedrene og mødrene, barna som er ustatt for disse arrogante og moderne og godt kamuflerte myndighetsovergrep og justismord i samfunnet. Disse mange rettsløse individer i vårt samfunn. Vel du finner de ikke i godt organiserte helsekøer organisert av det samfunn som har utsatt de for disse uberettigede forfølgelser. Nei du finner de på såkalla støtte grupper på facebook. Der de sterkt traumatisert og psykologisk knust og overkjørt av ein makt i staten, ein tredje statsmakt (barnevernet). Her inne i mer eller mindre lukkede samfunn av egne meningsberettigede finner de sammen. Her finner de mennesker som deler deres opplevelse av maktesløshet og avmakt ovenfor den stat og myndighet som har utsatt de for disse krenkelser. Her inne prøver de fortvilet og kjempe ein kamp mot systemet. Her inne prøver de fortvilt å moblisere samfunnet, så de skal få øynene opp for deres tragedie, sår og savn etter det kjæreste de har i livet, nemlig deres barn. Men her inne finner de ingen reell hjelp foruten enn hjelp til å forbanne det system som har påført de den lidelse de bærer på. De mange gruppene er ledet av enkelt ledere som mer er opptatt av sin egen person og sin egen sak. En de er opptatt av å organisere disse mange, mange tusen i ein organisasjon med felles samfunns interesse. Slik at de kan bli organisert som ein reell interesse organisasjon i samfunnet. Slik at de kan øve reell innflytelse og makt over de politiske organer som former og vedtar retningslinjer for det organ i samfunnet som har påført de lidelsen. Sannheten er at disse menneskene fortjener at de som driver disse gruppene finner sammen og legger bort egne interesser som overskygger deres evner og deres mulligheter til virkelig og hjelpe ofrene nemlig de

mange tusen mødre, fedre som slåss for sine barns beste i samfunnet. Disse ofrene har krav på ein interesse organisasjon i samfunnet som frembringer deres interesser for politiske myndigheter, fraksjoner, organisasjoner, presse og media. De har krav på den troverdighet ein slik organisasjon gir deres kamp. De fortjener ikke ein haug med uorganiserte grupper som er så radikaliserte og så fulle av egne interesser og personstridigheter at de sensurer og stenger utte ein hver menigsberettigelse som ikke stemmer overens med deres forvridde radikaliserte samfunnssyn. Nei de fortjenner ein organisert bevegelse som for alvor tar inn over seg de alvorlige plager og traumer, og ikke minst samfunnsmessige utfordringer denne gruppen av rettsløse individer i vårt samfunn står ovenfor. De fortjener ein organisert interesse organisasjon som samler alle og som har økonomisk ryggrad til å gi de profesjonell juridiskrådgiving, som har profesjonelle lobbyister som jobber ovenfor politiske partier og fraksjoner, som gir de kurs og opplæring, som har økonomisk ryggrad til å gi de den hjelp og støtte de fortjenner.

Først når ein får ein egen stor sammlet interesse organisasjon med egne jurister, med egne politiske lobbyister, når en får en sammlet organisert presentasjon ovenfor media og presse først da vil disse uhørte stemmer på bort gjemste steder bli hørt og sett i samfunnet vårt!

Regjeringen skjerper narkotikajakten

Finansminister Siv Jensen fritar Tollvesenet for all avgiftsinnkreving for å kunne intensivere kampen mot narkotikainnførsel. Heretter skal skattetaten overta ansvar for merverdiavgift ved innførsel av varer, samt for bilårsavgiften og en lang rekke andre særavgifter.
“Det vil bli langt fler tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En utvidet politimyndighet for tollere vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet. Endringene vil styrke grensekontrollen og gi en mer effektiv offentlig sektor” sier FrP-lederen. De oppgavene som tollvesenet har hatt er overført til Skattetaten som fra før av driver med innkreving av skatt. Hva mener du om denne reform som nå innføres?

Kva meinas med et godt samfunn.

Kva meinas med et godt samfunn.

Når en hører politikerne prater om at vi har verdens beste land å bo i, kan en lure på om folket og politikerne bor i samme land.
Norge er et bra land å bo i, det er det ingen tvil om.
Det en kan lure på er om det er så godt å bo i som vi kan forvente.
Se på helsevesenet, og ventelistene for å komme inn til behandling. Ventelistegarantien er en stor vits som politikerne bruker for å fraskrive seg ansvar. Om garantien skulle hvert reell så må staten ta ansvaret og ikke helseforetakene og det enkelte sjukehus. Skal garantien ha troverdighet hos folk må den regnes frå du blir henvist frå fastlege til behandling blir igangsatt og ikke
til du får time hos spesialist/sykehus for utgreiing.
Om vi tar sjukeheim / kvileheimplass. Dei aller fleste kommuner har alt for få plasser til rådighet, slik at det tar alt for lang tid å få plass.
Nav fungerer i svert mange tilfeller som en vits. Det samme gjør utbygginga av vegnettet og kollektivtrafikken. Det dårlige vegnettet koster samfunnet fleire mrd pr. år gjennom økte kostnader for bedrifter og folk.
Politikerne må slutte og sjå på oppbygging av infrastruktur som en utgift, men sjå det som ei investering for framtiden.
Om staten tar ansvaret for disse tinga og ikke skyver det nedover i systemet, da må politikerne ta ansvar for sine lovnader, og ikke som i dag skylde på hverandre.
Politikerne må begynne å behandle folk med verdighet og respekt, og ikke som objekt.
Husk at respekt er noe du ikke arver, men må gjøre deg fortent til.

Helge Berger Meisdalen
DISTRIKTSPARTIET

Ekteskapet er ikke innstiftet av Gud

Ekteskapet er ikke innstiftet av Gud

Nina Karin Monsen har virkelig fått blod på tann i årene etter utdelingen av fritt ord prisen. Det kom derfor ikke som noen særlig stor overraskelse da hun saksøkte staten på grunn av den nye ekteskapsloven. Bare tanken på at homofile får de sammen rettighetene som heterofile er jo noe som er så ødeleggende for norske samfunnet at finanskrisen, miljøkrisen og all krig og ondskap i verden får komme i annen rekke. Det er jo selvfølgelig de fæle sosialistene i dette landet som har innført denne nye loven for å rasere ekteskap og heterofilt familieliv. Ordet sosialist og venstrevridd brukes av Nina Karin Monsen og hennes konservative kompanjonger på alle som ikke deler deres verdisyn. Dette minner meg litt om hvordan konservative i USA argumenterer når det gjelder de fleste politiske spørsmål. Der blir nemlig ordet fransk brukt som skjellsord på enhver politisk løsning som ikke har blitt diktet opp hos de konservative jesusfreakene.

Kanskje ikke så rart at hun må bruke tittelen filosof for dekke over sine egne manglende evner til å se virkeligheten. En gang i tiden var ordet filosof forbundet med mennesker som kom med nye tanker og ideer og satt viktige spørsmål på dagsorden.. Nå bruker Nina Karin Monsen tittelen for å unnskylde sine nedsettende utrykk og latterliggjøring av andre mennesker.

Jeg må tilstå at jeg finner mer tankevekkende filosofisk budskap i tv serien Hotell Cesær enn jeg gjør i Nina Karin Monsen sine svoveltaler.

Nina Karin Monsen argumenter som at ekteskapet er noe som tilhører de kristne i dette landet, noe som på langt nær er tilfelle. Personer som ikke er kristne gifter seg etter den akkurat samme ekteskapsloven som kristne gifter seg etter. Skulle det vært noe logikk i Nina Karin Monsen sitt søksmål så måtte hun også gått etter dem.

Et av argumentene hennes som jeg virkelig finner merkelig er at hun hevder at ektskapskontrakten nå er forandret. De som allerede er gift har nå fått endret ekteskasppakten fordi homofile har fått lov til å gifte seg, er en av påstandene hun kommer med. Men hva har egentlig forandret seg? Har kristne heterofile ekteskap blitt fratatt noen som helst rettigheter? Har de inngåte ekteskapene fått noen nye forpliktelser? På alle spørsmålene er det bare et svar, nemlig nei. Det eneste som har skjedd er at homofile har fått akkurat de samme rettighetene som andre folk som gifter seg. Det at man gir andre grupper i samfunnet like rettigheter er ikke det samme som å ta fra noen andre deres rettigheter.

Nå er det trist at rettsvesenet må kaste bort tiden sin på slike saker, siden de allerede har hendene fulle. Enda verre er det at nå også kaster bort tiden til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er trist er å se at enkelte mennesker er så desperate som Nina Karin Monsen er.

FÅR VI DET PENGELØSE SAMFUNN ALLEREDE I DESEMBER ??

Den 7 desember 2010 er det annonsert BANK RUN i Frankrike.

Med det menes at franskmennene oppfordres til å ta ut av banken alle sine surt ervervede kontanter og tilganger. Dette er en aksjon som nå sprer seg til hele Europa.

Dette vil igjen lede til at bankene går over ende, og en bankkrise/økonomisk krise vil sannsynligvis bli resultatet.

Nå vet vi at bankene definitivt ikke har dekning i kontante penger for det som elektronisk er oppført på din konto. Noe som veldig mange har fått erfare når de kommer i banken og vil ta ut kontanter. De får da beskjed om at de må søke om å få ta ut større beløp. F.eks en som ville ta ut 60.000 for å betale kontant for et bruktbilkjøp måtte søke om dette. Likeledes er det et problem å gå til banken med en giro for å betale denne kontant.

Spørsmålet er om dette er en aksjon av folket eller en villet og arrangert situasjon av makteliten for på denne måten å få innført deres lenge etterlengtede PENGELØSE SAMFUNN?

Leder dette til innføringen av:

Den Nye Økonomiske Verdensorden?

Den Totalitære Verdensorden.

Dersom aksjonen i Frankrike leder til Det Pengeløse Samfunn, (digitale usynlige
[Elektroniske penger]

Elektroniske penger
penger) istedet for en smekk på fingrene til makteliten, da vil det Europeiske folk være slaver under verdens bankierene uten mulighet til å unnslippe.

Da er vi under full kontroll og styring, verre enn NAV sin spionering på oss.
Vi ber dere alle tenke igjennom hva vi nå står ovenfor, og komme med taktiske løsninger dersom dere ser en vei ut av det “uføret” som nå seiler opp i horisonten.

At pengesystemet er et svindelsystem skal det IKKE være tvil om. Vi ber dere derfor om å grundig lese og forstå denne artikkelen –
PENGER , MAKT OG DIN FRAMTID .
“http://www.norgespartiet.no/component/content/article/105/html”

Sist oppdatert ( onsdag 24. november 2010 09:19 )

Engelsk facebookgruppe
“http://www.facebook.com/pages/Stop Banque/119038221489346?v=info”

Budsjettmøter på hemmelig sted

På KS’etikkonferanse tidligere i høst snakket Skedsmo-ordfører Anita Orlund(ap) varmt om åpenhet i kommunene. Nå nekter hun å fortelle Romerikes Blad om hvor et budsjettmøte skal finne sted. Rådmannen og formannskapet var nylig samlet for å holde budsjettseminar på hemmelig sted. “Dette er vårt årlige interne seminar” skriver Orlund i en tekstmelding til avisen. -Det spiller ingen rolle om de kaller det møte, budsjettgjennomgang eller seminar. Politikerne diskuterer noe de selv skal være med på å fatte vedtak om, og da er det saks-forberedelser, sier jurist Kristine Foss i Presseforbundet. Dermed bryter Skedsmo kommuneloven ved å holde hemmelige og lukkede møter. Hva mener du ?