Viser arkivet for stikkord romerike

Færre drepte i trafikken i Akershus

Trafikken i Akershus har krevd færre dødsofre i år enn på over seksti år. Man må helt tilbake til 1948 for å finne lignende tall. På Romerike må en tryggere og bedre E6 fremheves.

Totalt 6 personer mistet livet i trafikken i fylket. Tre dødsulykker skjedde i Follo, tre på Romerike, mens det i Asker og Bærum ikke var noen dødsulykker i trafikken i fjor. I 2010 var det 18 mennesker som omkom på vegene i Akershus.

Vi er derfor glad for at det er en positiv utvikling. De siste årene har det vært en årlig nedgang i antall drepte. Ulykkestallet går ned, men det er ingen grunn til å redusere innsatsen. Det er fortsatt for mange, og hver ulykke er en tragedie.

Ingen ulykker eller ulykkessituasjoner er like. På vegnettet satses det derfor på å forebygge at alvorlighetsgraden av ulykkene skal bli så stor. Statens vegvesen har funnet ut at personrelaterte faktorer er medvirkende årsak ved sju av ti dødsulykker. Slike faktorer er ruspåvirkning, uerfaren sjåfør, for høy fart, trøtthet og sykdom.

Ungdom i aldersgruppa 15-24 år er dessverre overrepresentert i ulykkesstatistikken. Høy fart og manglende bruk av bilbelte er dominerende årsaker til mange av de alvorligste ulykkene. For å imøtekomme dette er det viktig med fortsatt forebyggende og påvirkende trafikksikkerhetsarbeid.

Bevares best ved bruk.

Pilegrimsledene i Norge er viktige historiske kulturminner. Disse bevares best ved at det brukes. KrF har derfor sammen med V, Frp og H styrket dette arbeidet. Akershus fylkeskommune vil ha flere turgåere langs ledenene gjennom Romerike, Follo og Asker og Bærum. På veien skal de få med seg mer enn mosjon og frisk luft. De får innblikk i vår kristne kulturarv.

Pilegrimsvandring handler fortsatt for mange om en åndelig lengsel eller leting etter nytt fotfeste, slik som det var fra begynnelsen. Bibelsitater og andre visdomsord fra filosofi og litteratur kunne være gode å møte, og gi grobunn for egne refleksjoner gjennom dagens vandring. Det overordnede målet for alle involverte må gi dagens vandrere en opplevelse, og styrke den kulturelle, sosiale, miljømessige og økonomiske verdiskapingen. Økt bruk av ledene er derfor helt sentralt for å bevare kulturminnet og for å forhindre at det forvitrer.

Det har vært arbeidet godt med Pilegrimsleden. Det er sikret kvalitet på infrastrukturen ved merking og rydding. Et økende antall lokale ildsjeler har gitt et uvurderlige bidrag. Dette arbeidet bør også få større betydning lokalt og regionalt i Akershus. Vandrere fra inn- og utland kan komme til Akershus og gir oss mulighet til å gi dem innblikk i vår kulturarv. For skoleelever og andre lokale vandrere vil det samtidig være egnet til å skape bevissthet, identitet og stolthet, noe som er sentralt for å sikre lokalt eierskap og ansvarsfølelse for pilegrimsleden.

Det er ved mange av våre kirker i Akershus en levende tradisjon og kunnskap tilbake til middelalderen. Ved å styrke kulturopplevelsen, vil vi gjøre dem interessante for flere grupper, og sikre at ledene blir tatt vare på. Et eksempel her er samarbeidet med avdeling for produktdesign ved Høgskolen i Akershus og fylkeskommunen om å bruke design og lyd i formidlingen av kulturminner En sensor vil utløse et lydspor når noen nærmer seg portalen. Gjennom skjulte høytalere vil man høre lyden av pilegrimer som gikk forbi i middelalderen. Planen er å plassere installasjonen langs leden i Ullensaker.

Det må være et mål at de som vandrer på en enkel måte kan få den samme informasjonen. Turene må kunne tilpasses den enkelte sine ønskede dagsmarsjer, og derfor må merkingen er så tydelig at en kan vandre uten detaljert beskrivelse av hvor leden går. Når bedre merking er på plass må vi forsterke det kulturelle tilbudet langs leden. Et naturlig utgangspunkt er kulturminnene langs leden. De er oftest markert med en navnestolpe, men uten videre informasjon. Ved å gi dem utfyllende presentasjon på informasjonstavler, vil de løftes fram i bevisstheten til mange flere enn pilegrimene.

Viktige verneområder for flora og fauna, samt geologi og kulturlandskap vil også være relevant og av interesse. Den enkelte kommune som leden går gjennom, bør også presentere seg. Det er ikke ønskelig å overlesse leden med informasjonstavler, men de fleste vil ha glede av en pause én gang i timen, gjerne plassert ved et utsiktspunkt med en enkel benk, og/eller i ly for været.

Pilgrimsvandring er en interessant renessanse for en gammel ordning og tradisjon, med tilførsel av moderne interesser. Pilegrimsvandring appellerer til en enklere livsstil og til sterkere fokus på andre verdier enn de rent materielle. Dette blir stadig viktigere i vår tid, med økende kjøpepress. Pilegrimsleden kan være en god vaksine mot dette.

Nei til færre kommuner

Flere Akershus-politikere tar nå til ordet for kommunesammenslåinger. Tone Trøen (Eidsvoll Høyre) sier at kommunene på Romerike «har mye å tjene på sammenslåing», og sier videre at «sparte penger kan vi bruke på bedre velferdstjenester.» Ullensakers ordfører Harald Espelund (FrP) sier at «Kommunene har det for godt», men må konstatere at debatten om sammenslåing av kommunene foreløpig er død. Espelund synes at dette er synd.

Jeg vil påpeke at det ikke er størrelsen på kommunene i Akershus som er problemet, men størrelsen på kommuneøkonomien i Norge. Man løser ingenting ved å slå sammen kommuner. Tvert imot så vil man med en slik politikk forverre vilkårene for lokaldemokratiet.

I dag er det slik at det i de kommunene hvor det foreslås sammenslåing blir holdt lokale folkeavstemninger om spørsmålet. Dersom resultatet av folkeavstemningene gir «nei» i en av kommunene, så respekteres dette. Slik må det også være i framtida. Stortinget skal ikke kunne tvinge kommuner til sammenslåing.

Virkeligheten er den motsatte av den som Harald Espelund beskriver. Kommunene har det ikke «for godt». Stortingspolitikerne og skiftende regjeringer har i mange år sultefora kommunene. Det sittende stortingsflertallet fortsetter med sulteforinga.

Rødt Akershus oppfordrer alle Akershus’ innbyggere til å stemme nei til sammenslåing til større kommuner i eventuelle framtidige sammenslåingsfolkeavstemninger i vårt fylke. Rødt Akershus er imot en reduksjon i antall kommuner i Akershus.