Viser arkivet for stikkord på

BREV TIL NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER .

Jeg har brukt de siste årene å prøve å hjelpe biologiske foreldre og deres barn , som er utsatt for overgrep fra barnevernet.
*Dette er en gruppe mennesker som totalt stilles utenfor lov og rett og som uten forsvar må se sine barn bli kidnappet fra dem uten at de kan foreta seg noe som helst for å forsvare dem *.

Sitat ,
Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.
http://www.barnevernet.no/Forebygge/Bekymret/Meldinger-til-barneverntjenesten1/
Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikke liker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive er at angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.
I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Saksbehandlingen foregår på følgende måte -
Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.
I stor grad benyttes telefon.
Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.
Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.
I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.
Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot.

1. Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
2. Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.
3. I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.
4. Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn.
5. Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter “lederens hode”.
6. Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene “live”,
7. (selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).
8. Fylkesnemnda er lukket og låst.
9. I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, “meddommere” får saken overlevert 30 – 60 minutter før saken starter.
10. I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
11. “Sakkyndige” er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
12. Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre “fagdommer” i samme fylkesnemnda i en annen sak.
13. Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir “utredet”.
14. Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, “ett råttent egg” kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.
15. Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.
16. Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter.

Dette viser med all tydelighet at barnevernet er statlig og global galskap satt i system med systematiske overgrep og massevoldtekter på familier og ett politisk instrument for Globalismen, som har opprettet EU som verktøy for sin agenda, ETT VERKTØY SOM SAMMEN MED PSYKIATRIEN SYSTEMATISK MEDFØRER TIL SPLITTELSE AV HELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, FAMILIEN

RIKSADVOKATEN HAR SKREVET EN RUNDSKRIV OM FARENE VED BRUK AV ANONYME BEKYMRINGSMELDINGER.
Sitat,

På foranledning av Justisdepartementet skal jeg i all korthet nevne enkelte synspunkter som jeg mener man bør ha for øye i anledning anonyme henvendelser – som kan vœre av forskjelllig art. Jeg innskrenker meg til å omtale ,
1 .Anmeldelser angående straffbare forhold
2 .Brev som inneholder sladder og
3. Trussebrev .

I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er sendt

Biologiske foreldre har ingen rettigheter , spesielt ikke når barnevernet har økt bruken av akkuttvedtak med 78% siden 2007 , og at disse sakene blir trenert og det til syvende og sist er kommunen som vinner i mere enn 95 % av sakene .

Advokat Venil Thiis slakter barnevernet, hun kaller dem autoritære, hjerteløse, lite kompetente og lite opptatt av barna.

Hun uttalte også, at i løpet av de årene hun hadde kjempet mot barnevernet i retten, hadde hun aldri erfart at seksuelt misbruk av barn kunne spores tilbake til foreldrene, tvertimot var dette ofte tilfelle i fosterhjem og institusjoner.

Kommunenes Sentralforbund (KS) opplyser at 124 kommuner har etablert kommunale oppreisningsordninger for tidligere barnehjemsbarn.

- Kommunene har dermed tatt moralsk ansvar og gir unnskyldning til barn som har opplevd omsorgssvikt og overgrep mens de var under offentlig omsorg.

Det skriver Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Instituttets oversikt viser at tilsammen i underkant av 4000 har søkt om oppreisning, mens 2673 har fått det

Barnekonvensjonen blir brutt hver eneste gang.

Artikkel 3 sier, “Alle tiltak skal vœre til barnets beste, barn har rett til å bli hørt, eventuelt gjennom en representant i saker som angår barnet.”

Artikkel 8 sier som følger, "Staten har ansvar for å beskytte og eventuelt gjenetablere grunnleggende behov for barnets identitet så snart som mulig

Jeg siterer menneskerettsjurist Marius Reikerås,

jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.
Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.
De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt

Små barn blir utsatt for kryssforhør aleen uten foreldre og uten noen å støtte seg til , og dette kaller jeg tortur i sin iver etter å tvangsflytte barn fra sine familier.

FNs barnekonvensjon (1998) gir barn rett til å bli
beskyttet mot overgrep og til å uttale seg om
alle forhold som omhandler dem, spesielt i rettslig
e og administrative avgjørelser. Alle
beslutninger som tas på vegne av barn, enten det gj
elder spørsmål om de skal avgi forklaring,
samtykke til medisinsk undersøkelse osv, skal tas u
t fra vurderinger om hva som er til barnets
beste. Konvensjonen medfører at samfunnet både har
rett og plikt til å forebygge og stoppe
vold og seksuelle overgrep mot barn.
Også Europakonvensjonen som ble ratifisert av Norge
i 2007 er viktig i denne
sammenhengen. I konvensjonens artikkel 35 stilles f
lere krav til hvordan avhør av barn under
18 år skal foregå, herunder krav til antall avhør,
kompetansen til avhøreren og lokalene
avhørene foretaes

Norge undertegnet Menneskerettskonvensjonen i 1999 og det besynderlige er at detet blir ikke tatt seriøst av hverken fylkesnemda som er ett FORVALTNINGSORGAN eller Domstolen.

Fylkesnemnda underlagt Barne,-og Familiedepartementet og oppfyller ikke kravene om EMK om rettergang .Fylkesmannen , fylkesnemnda og rettsinstansene er en sikkerhets-illusjon. Det finnes ingen reell klageinstans for barnevernets ulike avgjørelser etter en omsorgsovertakelse – verken fylkesmannen eller andre instanser har myndighet til å gripe inn overfor barnevernet i form av overprøving av vedtak , sanksjonsmidler ved lovbrudd, jf bvl§ 2-3, tredje ledd , bvl§6-5. (7)».
Kilde, Kampen om barnets beste

Mange mennesker må rømme sitt eget land fordi barnevernet truer dem med omsorgsovertakkelse når de ber om hjelp

Familien til Amanda (11) ba helsevesenet om hjelp da jenta deres nektet å spise. Det endte med at barnevernet tok Amanda, og selv om hun etter hvert fikk en Asperger-diagnose, ble ikke saken sett på med nye øyne. Til slutt rømte moren med Amanda og søsknene hennes ut av Norge, som flyktninger fra barnevernet. Barn under offentlig omsorg flyttes fra sted til sted hele barndommen. Mange ender opp uten en familie å kalle sin, de blir ingens barn. Dette avdekket Brennpunkt i fjor. Hva har myndighetene gjort for å gi barna varige trygge hjem?

Og imens ruller barnevernets fiasko videre .
Ett eksempel på dette var Kristoffer Gjesdal , som døde for sin fosterfars hånd, mens barnevernet var på ukentlige besøk og ingen løftet en hånd for å hjelpe han .
DEN SISTE DAGEN i Christoffer Kihle Gjerstads liv har få lyspunkter. Den starter ille og blir bare verre. Selv om vi ikke kan fastslå hva som skjer med åtte-åringen denne dagen, 2. februar 2005, eller nettene forut, for skadene oppsto ofte etter leggetid, vet vi hvilke skader han senere på kvelden blir funnet med. De er massive, ifølge rettsmedisinerne som obduserte ham