Viser arkivet for stikkord infrastruktur

Å bygge landet

Det var en gang to bønder som drev hver sitt gardsbruk. Begge var flinke, drev godt, men hadde likevel forskjellig strategi.
Den ene hadde en datter som var veldig interessert i drifta – og som hadde sagt klart i fra at hun etter hvert ville ta over gardsbruket og drive videre slik som faren. Faren var derfor opptatt av å kunne levere gardsbruket videre i bedre stand enn når han overtok det fra sin far. Han brukte derfor en betydelig del av overskuddet fra drifta til å fornye driftsapparatet, han bygget nytt moderne fjøs, nye moderne maskiner og vedlikeholdt jorda etter beste evne.
Den andre bonden hadde ingen barn som var interessert i å overta drifta. Eldste sønnen, som hadde skaffet seg en godt betalt jobb i olja, var riktignok interessert i å overta selve gardsbruket, men han ville ikke drive det selv. Hans plan var å bo på garden, som jo var en fin plass å bo, men leie vekk jord og produksjonsrettigheter til andre bønder. Faren brukte derfor ikke penger hverken på ny driftsbygning eller nye maskiner, og han gjorde ikke mer enn absolutt nødvendig med jorda. Denne bonden satt derfor igjen med en betraktelig større inntekt hvert år enn det den andre bonden gjorde. Men denne bonden var i en avviklingsfase, og var derfor opptatt av å ta det siste utav eksisterende driftsapparat. De pengene som ikke var nødvendige til forbruk, de ble brukt til å investere i aksjer – noe som han så på som en formuesoppbygging som neste generasjon kunne nyte godt av. Problemet var bare at han i krakket i 2007 mistet store deler av disse verdiene.
Begge bøndene over handlet rasjonelt ut fra sin situasjon og sitt ståsted.
Norge er ikke i en avviklingsfase. Likevel buker vi overskuddet fra oljevirksomheten vår slik som bonde nummer to over, han som var i avviklingsfasen. Vi plasserer formuen i aksjer og lignende i utlandet, men bruker ikke det som er nødvendig til ny infrastruktur i Norge. Vi bruker ikke en gang nok penger i Norge til å vedlikeholde eksisterende infrastruktur, jfr. vedlikeholdsetterslepet på norske veier og offentlige bygninger.
Jeg tror vi alle er enige i at bonde nr. 1 over la forholdene best til rette for at neste generasjon kunne fortsette drifta. Burde ikke vi i Norge tenke på samme måten når det gjelder bruk av oljeformuen vår?
Det blir sagt at det er nødvendig å plassere formuen vår i aksjer og lignende i utlandet for at neste generasjon skal ha et best mulig utgangspunkt og dermed skal kunne nyte godt av de store inntektene som vi har i dag. Men så vet vi at kjøp av aksjer og lignende i utlandet er forbundet med høy risiko og gjør oss sårbare for hvordan det går med verdensøkonomien. Plassering av deler av formuen i infrastruktur i Norge derimot, det er forbundet med lav risiko og høy forventet avkastning.
Ved å bygge vei og annen infrastruktur ved hjelp av utenlandske selskaper med arbeidere på «nordsjøturnus», vil vi unngå mye av problemet med at store investeringer i infrastruktur i Norge vil kunne skape en overopphetning av økonomien. I tillegg vil det være en fin måte for oss i Norge å hjelpe resten av Europa som for tiden er i en utfordrende økonomisk situasjon med høy arbeidsledighet.
Det eneste partiet som er villig til å ta de nødvendige grepa når det gjelder «å bygge landet», det er FrP. Stem FrP og vær med å bygge landet for fremtidige generasjoner.

Jonas Varhaug
Styremedlem i Rogaland FrP

Bare FrP vil satse stort på infrastruktur.

*“The Global Competitiveness Report 2012-2013” har foretatt undersøkelse om hva vi mener om kvaliteten på norske veier. Resultatet for Norge ble 3,6 der 1 er ” extremely underdeveloped” og 7 er ”extensive and efficient by international standards”. Dette gir en rangering helt nede på 84. plass sammenlignet med de andre verdens land (142 land er med i undersøkelsen). Danmark og Sverige er rangert på 19. og 25. plass. Er vi fornøyd med å ha en av Europas dårligste veier? Nei! FrP vil investere i veier i Norge for å øke kvaliteten til et akseptabelt nivå. *

Norge er i en økonomisk særstilling som har et overskudd på oljeinntektene til staten på flere hundre milliarder kr i året og har per i dag over 4.000 milliarder kr investert i utenlandske aksjer, obligasjoner og eiendommer (Oljefondet). FrP mener at vi kan og bør bruke noe av overskuddet på oljeinntektene til investeringer i Norge. FrP vil derfor endre handlingsreglen til å skille mellom investeringer og forbruk og åpne for muligheter til investering i infrastruktur i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert FrPs alternative statsbudsjett for 2013 som inneholder betraktelig mer investering i infrastruktur enn det regjeringen legger opp til. Og konklusjonen er at budsjettet vil gi sammenlignet med den rød-grønne regjeringens budsjett: Økt BNP, Litt lavere inflasjon, Litt økt sysselsetting, Litt lavere rente, Uendret kronekurs. Dette vil si at budsjettet er ansvarlig.
En SSB-studie slår fast at det kan brukes 45 milliarder kr mer per år på vei og jernbane uten at det slår negativ ut med høyere rente eller kronekurs.
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i infrastruktur i Norge. Å investere i samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur vil fjerne ”flaskehalser” i økonomien. Køer og lange omveier er en kostnad for næringslivet, og ”stjeler” tid som man kunne brukt på jobb eller med familien. Analyser fra Cambridge Systematic International viser at for hver krone investert i norske hovedveier vil gi 3,49 kr tilbake. Bedre veier vil redusere ulykker og biler forurenser mindre med jevn kjøring enn ved køkjøring. Dette er eksempel på gode grunner til å investere i infrastruktur.
FrP er det eneste partiet på Stortinget som ikke ønsker fortsatt økning i bruk av bompenger og FrP vil på sikt avvikle bompengeprosjektene som er i drift per i dag. FrP vil opprette investeringsfond for vei og jernbane som skal bruke avkastningen til investeringer i infrastruktur i Norge. For ordens skyld er det ikke snakk om å bruke eksisterende oljefond til disse investeringene, men FrP vil flytte noe av de årlige overføringene til oljefondet til infrastrukturfondene. Bruk av investeringsfond til utbygging av infrastruktur vil gi en bedre flyt i utbyggingsprosjektene og vi slipper ekstra tid og ekstra kostnader som følge av utbygging av korte strekk om gangen slik som er praksis i dag.
Et sterkt FrP i eventuell ny regjering er garantisten for økte investeringer i infrastrukturen i Norge uten bruk av bompenger.

Kristoffer H. Nagell-Dahl
Styremedlem i Sandnes Fremskrittsparti