Viser arkivet for stikkord i

Hvordan Frimureriet Bygget Opp Kommunismen.

Norge er styrt av de Marxist Kommunistiske krefter, konstruert av Frimureriet og implementert over hele verden under navnet Globalisme.

De bedriver er undergraving og splittelse av familiebånd, tradisjon , kultur og alle verdier som er nedarvet gjennom generasjoner i landet vårt.

De driver frem et horribelt system fundert på sine ideologiske prinsipper. Disse krefter er en skamplett i det norske samfunn.

De kjører sitt politiske system fundert på bl.a. ren undergraving av det bestående fundament, nemlig kjernefamilien som samfunnets minste byggesten.
Hvordan skal man kunne kjempe juridisk mot et slikt ideologisk fundert system som har skrevet lovene til sin fordel. Som har dommere og ordensmakten på sin side i dette ideologiske helvete?

Spørsmålet er ytterst aktuelt fordi tid og krefter går med for de som i dag sliter og drar i denne juridiske sirupen. Som ikke leder til noen som helst rettferdighet i noen som helst form.

Hver og en av oss som kjemper for det grunnleggende i dette samfunnet – bl.a. Norges Grunnlov og Kjernefamilien – må nå gå en runde med oss selv og forstå at hele det bestående politiske systemet må plasseres på historiens søppelhaug.

Dette toppstyrte system må nå erstattes med folk fra grasrota, som kan skrive om lovene til vern av folket, og ikke som i dag til vern om eliten.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre dere alle til å se denne filmen av Jüri Lina og forstå at dette forferdelige systemet som vises opp, lever i beste velgående den dag i dag, under merkelappen GLOBALISME.

Det sitter ca. 140 av disse Gale Globale i vårt Storting, som arbeider intenst for å undergrave samfunnet vårt.

Se denne filmen og ditt verdensbilde vil forandre seg for all ettertid.

Vær også forberedt på at du vil bli kvalm, men dette er også nødvendig Folkeopplysning på et høyt nivå. I dag arbeider gærningene mot det samme mål – bare litt mer sofistikert – ennå så lenge.

Vi trodde vi kjente verdenshistorien, men dette er så sjokkerende at jeg må advare på det sterkeste før du tar fatt på denne serien i 12 deler a ca 10 minutter. Vær vitne til hvordan Frimureriet bygde opp kommunismen. Vær vitne til hvordan verdens gjennom tidene største slaveri ble organisert, gjennom terrorisme, tortur og drap av ufattelige millioner av mennesker.

Hitler Tysklands galskap er som en parantes i forhold.
Skuggen av Hermes av Juri Lina

Denne galskapen lever i beste velgående som parasitter på våre rygger, uten at vi er i stand til å hverken se eller merke det.

Superglobalistene Jens og Jonas bør dere være særdeles oppmerksom på. Pluss resten av Globalist gjengen i norsk politikk. Ca 140 stykker i Stortinget, pluss en hel armada i offentlig forvaltning

Interju med Juri Lina
Del 1
Del 2
Del 3

I et folkestyre så skal folket styre og ikke partiene og deres politikere.

For å få til et Direkte folkestyre, så vil Norgespartiet overføre “Den Lovgivende Makt” fra Stortinget til folket.
Da blir partipolitikken automatisk historie, fordi ingen partier lengre skal velges til å sitte på Løvebakken som lovgivere.

Folket har nå istedet “valgt seg selv” som LOVGIVERE for all framtid.

Det norske folk har nå blitt herrer i eget hus – Det norske hus

Norgespartiet trenger 5000 underskrifter for å bli registrert i partiregisteret

SV- partiet som ikke får gjennomslag hos seg selv

Av Erik Kirkvold, leder Tydal Snøscooterklubb

Det har lenge vært omtalt som et problem for SV at partiet har lite gjennomslag i regjeringen. Det tror jeg har vært opp og ned. Noe av det viktigste SV har fått gjennom, er en helt ny plan- og bygningslov (pbl) som trådte i kraft i 2009 og 2010. Den har tydelig SV-stempel. I denne loven ble det offentliges ansvar for planleggingen vesentlig oppgradert. Det ble understreket at private planer skulle være unntaket, og innført at de skulle foreldes alt etter 5 år (mens offentlige planer ikke foreldes). Det store grepet var likevel at pbl skulle være en sektorovergripende lov som hadde gode systemer for å avveie bruk av arealer både til lands og vanns. Tidligere sektorlover skulle erstattes eller fases ut.

Miljøverndepartementet publiserte dette som overskrift og ingress da lovforslaget ble fremmet:

«Pressemelding, 15.02.2008:

- Ny planlov styrker hensynet til miljø og klima.
Regjeringen har i dag lagt fram forslag om en helt ny plandel av plan- og bygningsloven. Den nye loven gir lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tapet av det biologiske mangfoldet og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
».

Undertegnede som da var medlem av SV, var (og er) enig i dette og gledet meg over Solheims arbeid. Deretter begynte merkelighetene. Samme år forelå et forslag til ny lov om motorferdsel i utmark, signert Direktoratet for naturforvaltning. Forslaget var ekstremt i sitt innhold og ble heldigvis stoppet. Like fullt bygget det på samme konsept som Solheims pbl; at motorferdselsplaner skulle reguleres etter pbl, dvs besluttes primært av kommunestyrene, men med statlig kontroll. Selv det motorferdselsfiendtlige direktoratet bygget altså på at den nye planloven var rette instrument for å regulere motorferdsel. Kommunene kunne regulere snøscooterløyper, men direktoratet ville dog ikke gi slipp på retten til å bestemme hvem som fikk kjøre i løypene. Dette var litt merkelig når man først hadde funnet et bra beslutningssystem, men det er ikke mitt poeng i dag.

Dagens store gåte gjelder at det var enighet om miljøvernminister Solheims uttalelse om «_Den nye loven gir lokale myndigheter muligheten til å møte klimautfordringene, stoppe tapet av det biologiske mangfoldet og sikre folks tilgang til friluftsliv og rekreasjonsområder_» (miljøverndepartementets pressemelding) – hvorfor er SV mot at akkurat denne loven benyttes til å bestemme om, hvor og hvordan motorferdsel på snøføre kan skje? Når det er slik at loven er rette instrument om så vel klima som biologisk mangfold og friluftsliv, er det mystisk hvordan den ikke er rette instrument til å regulere motorferdsel, som nettopp er en klassisk debatt om ferdsel kontra natur- og friluftsliv.

Mitt syn er at SVs Plan- og bygningslov er utmerket til å ta disse avveiningene. Kommunene har best kunnskap om lokale forhold og vet hvor ferdsel skader og ikke. Etter pbl skal slikt dessuten utredes og gjøres til gjenstand for bred deltakelse. Den uløste gåten er hvordan det kan ha seg at pbl ivaretar miljøhensyn framifrå på alle andre områder der arealer skal forvaltes, men ikke om hvor en løype for snøscooter bør gå og hvordan den kan brukes.

Heimevernet har ingen plass i fremtiden .

I en prosess hvor et maskert russisk herredømme fra før krigen skal bli snudd til et åpent herredømme, har ikke Heimevernet noen plass, det utgjør tvert om en fare for prosessen. For Moskva.

Heimevernet spilte en rolle da Norge som stat var en maskert dobbeltagent for Sovjetunionen og senere Russland. Da bygget Norge opp et invasjonsforsvar mot Sovjetunionen, og Heimevernet var en del av denne kamuflasjen. Smart og stort tenkt av Stalin å bygge opp et invasjonsforsvar mot seg selv, men på samme tid bygget han også opp motstandsbevegelser mot seg selv i Vesten. I form av*Stay Behind* som var russiskstyrte grupper innen etterretning og organisert som okkupasjonsberedskap. Agnet ble slukt med snøre og søkke av både USA og Storbritannia, som finansierte hele det russiske opplegget uten å forstå at de skjøt seg i føttene hele tiden. I tiår etter tiår.

Stay Behind eksisterer i Norge den dag i dag. Med russisk kjerne.

Etter at USA, Storbritannia og andre vestlige land oppdaget hva Norge var blitt brukt til i 2005, valgte Putin så snu hva som har vært maskert inn til noe åpent. En slik strategisk prosess blir kjørt skrittvis og er ikke gjort over natten. Endringene skjer systematisk på ethvert samfunnsområde.

Du skal være både døv og blind hvis du ikke ser handlingsmønsteret og hvilken vei som det går. At Vladimir Putin inngikk en avtale om en grense i Barentshavet i nord, skjedde ut fra en bedømmelse av at denne prosessen med å integrere Norge i Russlands systemer, var kommet så langt at det ikke var noen vei tilbake. Avtalen om Barentshavet ville ikke ha noen praktisk betydning om noen år.
Resten av artikkelen kan du lese her
Norgespartiet vil innføre Direktedemokrati

Ønsker du at Norgespartiet skal inn på Stortinget i 2013

Bli medlem

The EU Hitlers dream come true

Norulv Øvrebotten.

Norulv Øvrebotten om det skjulte KGB og STASI nettverket.

Anders Behring Breiviks nettverk
var først og fremst knyttet til frimurerne. Hvor en av hans hjelpere, jeg regner med at det var indirekte lagt opp, er satt inn i et utvalg fra regjeringen som angivelig skal granske hva som hendte.

Det er smart, men mye av teknikken er identifisert etter at Høyesterett ble benyttet til å snu utfallet av den kalde krigen opp ned ved hjelp av spillet i det negative rom, da denne domstolen stilte med dommer Ketil Lund som leder for kommisjonen med dette formålet. Fra 1994 til 1996. Slike bedragoperasjoner blir kjørt over mange år. Også dette narrespillet i narrespillet som inneholdt mange drap.

Nøkkelen til å løse bombeeksplosjon og massemordet 22. juli, finner du altså i skjæringspunktet mellom Frimurerlosjen og den militære etterretningen i Norge.

Hemmelige samfunn som Frimurerlosjen skulle utelukke sikkerhetsklarering for Strengt Hemmelig på nasjonalt og internasjonalt nivå innen de væpnede styrker generelt og etterretningstjenesten spesielt, men det har altså ikke skjedd. Det ble mange norske ungdommers bane og skjebne 22. juli

General Kjell Grandhagen, som er sjef for etterretningen, ble vervet av de russiske hemmelige tjenestene da han var løytnant på Andøya i 1978. Når general Torgeir Hagen, forgjengeren og nå medlem av 22. juli-kommisjonen, ble vervet, vet jeg ikke

Ikke noe overrasker meg mer. Det gjorde det heller ikke som sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst, og jeg mistet helt respekten for daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg, da jeg måtte håndtere følgene av at han var så korrumpert som forsvarsminister helt på begynnelsen av 80-tallet.
Det må mye husvask til i Det Norske Hus før det er til å bo i for fremtiden, og en trapp vasker du alltid ovenfra og ned.

Hvis natten var normal

Hvis sist natt var normal skal sjefen for Etterretningstjenesten, general Kjell Grandhagen, ikke være å se på arbeid i dag. Det skal heller ikke medlem av 22. juli-kommisjonen, general Torgeir Hagen. Han var forrige sjef for Etterretningstjenesten.

Kongen fortrenges og blir kuppet gradvis ut

Ett av handlingsmønstrene som går igjen i det russiske narrespillet i Norge for å beholde dobbelstaten, er at statsminister Jens Stoltenberg fortrenger Kong Harald ved viktige symbolske markeringer utad mot folket. Dette skjedde blant annet ved utdeling av Krigskorset i vår. Da Kongen ble holdt helt utenfor

Espen Barth Eide var derimot en sentral mellommann i russiske FSBs intrigespill mot fremstående offiserer i Forsvaret. Da han var statssekretær.

Sitat fra Kommentar.no:

“Anne-Grete Strøm-Erichsen var en dårlig forsvarsminister og en svøpe for sine ansatte. Vi husker spesielt hennes maktmisbruk overfor høyere marineoffiserer, som hun anklaget for kriminelle handlinger for å få dem fjernet, mens hun og hennes lakeier fikk tvunget gjennom nedleggelsen av Olavsvern og flytting av Forsvarets Operative Hovedkvarter fra Stavanger til Bodø. Vi husker enda bedre at da marineoffiserene ble blankt frifunnet for anklagene mot dem, maktet ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen engang å beklage sitt ekle spill overfor marineoffiserene og deres familier. Statsminister Jens Stoltenberg må ha bifalt hennes misgjerninger, hvis han i det hele tatt var interessert i hva som foregikk, siden han gjorde henne til helseminister.” Sitat slutt.

Norulv Øvrebotten.

Jurij Liina har laget en film om frimurrene : Architects of Deception
.

.

.

USA LAR RUSSLAND OVERTA NORGE.

Slanger fordøyer fort kaniner som er slukt fra før.

Norulf Øvrebotten.

Det tar ikke så lang tid for en slange å fordøye en kanin," sa den franske presidenten Francois Mitterrand i 1990.
Han var mot at Tyskland skulle gjenoppstå på kartet som nasjon igjen for første gang siden 1945. Som følge av at Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble slått sammen etter å ha vært delt siden krigen. Øst-Tyskland var kaninen. Frankrike var redd for hva Tyskland ville gjøre når kaninen var fortært.

Tyskland fikk ikke lov til å bli samlet igjen før Berlin gikk med på nye lenker for fremtiden. Frankrike tvang Tyskland til å gi opp D-mark og gå med på å gjøre Det europeiske fellesmarked, EF, om til Den europeiske union (EU) og innføre en ny felles pengeenhet, nemlig den nå omstridte euro. Et snedig trekk på sjakkbrettet fra Frankrike med umiskjennelig russisk opphav.

Som følge av dette spillet i det strategiske negative rom kom Tyskland i motsatt stilling enn hva landet hadde vært som stormakt midt i Europa ved to anledninger i århundret før. I stedet for erstatning etter krig, ble spillet nå snudd og Tyskland narret og tvunget inn i en prosess som etter hvert skulle forplikte den gjenfødte nasjonen til å betale erstatning for fred. Denne konklusjonen blir for tiden hevdet med stadig større tyngde, med store utslag rundt om, for å bevise et premiss i fremtiden, og som vanlig gjør premisset motstand mot å bli tvunget i samsvar med hva konklusjonen tvinger det til.
Riset bak speilet er påstanden om at dette er et spørsmål om krig og fred i Europa. Selv den gamle forbundskansleren fra 1990, Helmut Kohl, sier det. Så bare betal for freden. Dette er den speilvendte utgaven fra 1918 og 1945. For Tyskland. Hvor stor regningen blir for Tyskland til slutt, er det ingen som vet, men veien blir til mens du går. Neste generasjon vet kanskje svaret.

“Når penger dør,” heter en aktuell og relevant bok om inflasjon som spiser opp alle verdier. Superinflasjon i det skjøre demokratiet i Tyskland mellom to kriger i det forrige århundret er hva boken forsøker å trekke en lærdom av til bruk i dagens verden

Norgespartiet presenterer her et lite utvalg av sensasjonelle
[Norulv Øvrebotten]

Norulv Øvrebotten
artikler fra oktober 2011, hvor tidligere journalist, sjefredaktør, næringslivsleder, forsvarspolitiker, programsekretær i NRK, politisk rådgiver for forsvarsministeren, – Norulv Øvrebotten – forklarer Norges rolle i spillet mellom USA og Sovjet Unionen.

Les mer

.

EU og kriminalitet!

Hvordan går det med Breiviksaken da miss univers. Blir det noe løsning på at det ikke er en “loner”. A pagan is a man or noun helding relious belives other than those of any of the rest of the world. latin (pagans) som har kjempet mot det britiske monarket siden antikken. De måtte selvsagt slå til etter et britisk bryllup, og alle som snakker mot meg er sinnsforvirra! Batter er etter Oxford Law en måte å påføre andre smerte for å oppnå seksuell kontakt og om du drikker 40 battery, så blir du kanskje litt mere rusa enn 3 øl, men alkohol er landets mest farlige samfunnsproblem?
“Vi er samlet her idag for å hedre en stor helt, Rudolf Hess for hans innsats for å redde oss fra Bolsevisjem og jødene” sa Boot Boys i Drammen, før det smalt 2 bomber som aldri ble helt oppklart? Men det finnes ikke fascisme i Norge. Helt klart! I EMD har det kommet 2 dommer for alle politiforbundsvenner i Oslo; de to første er – Kyriakdies vs. Cyprys og Taliberou and Stylianou vs. Cyprys som ble avsagt 16. oktober 2008. Greske tjenestemenn hadde utsatt innsatte for tortur og slangebehandling. I svenska Nyheter skriver Rikskriminalipolissjef at det gjennopptar to drap fra 1974 til 1979 oder de ser etter en gjerningsperson med blondt hår og nordisk utseende. En sen natt for et par År siden leste jeg på forsiden av en svensk avis at 2 svenske SEPO poliser hadde fått slått inn skallen da de skulle stoppe noen nynasister. Kanskje de hadde seila feil? jeg har illalefall ikke tenkt til å gi den enda en bro? Kanskje SEPO har sådd slidd i NATO?