Viser arkivet for stikkord fiskeri

Den norske modellen.

*I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det. Les mer…

LoVe Petros paneldebatt i Vesterålen 16.04.2013

Stemningen under LoVe Petros årsmøte på Sortland 16.04.2013 ble nok ikke som forventet takket være at mange motstandere av olje i LoVeSe viste sine ansikter og ikke minst sine stemmer. FrP’s Siv Jensen fikk muligens en anelse om at det likevel kanskje ikke er særlig stor entusiasme i lokalbefolkningen for olje på fiskefeltene. Les mer…

Åpent brev til Olje og Energiministeren om giftstoffer 14.12.2012.

Havområdet sørvest for Trænadjupet ble i 2011 stengt for fiske etter blåkveite på grunn av for høyt innhold av «dioksin og dioksinliknende PCB». I 2012 ble forbudet forsterket til å gjelde hele havområdet mellom 66 og 68 grader nord. Sommeren 2012 ble det iverksatt et totalforbud mot omsetning av taskekrabbe langs Nordlandskysten mellom Bodø og Lofoten på grunn av for høyt innhold av giftstoffet kadmium. Situasjonen er å betrakte som alvorlig. Les mer…

Oljeministerens ansvar.

Jeg sitter og ser utover en død Andfjord mens jeg med en viss interesse leser Ola Borten Moes politiske rådgivers leserinnlegg i en Helgelandsavis. Ministerens ser ut til å være i en relativt desperat situasjon etter å ha fått kritikk fra egne rekker om oljetempoet sitt, og har i forkant skrevet et leserinnlegg som Bjørn Økern i Miljøpartiet De Grønne i Nordland er påpasselig på banen og svarer på. Han slår fast en rekke faktiske forhold rundt ministerens og hans departements agenda i et leserinnlegg før politisk rådgiver altså blir sendt på banen.

Politikernes fravær.

Det har ikke vært en eneste åteknute og se på Andfjorden siden Oljedirektoratets seismikkskytinger endelig var over i 2009 og de viktigste fiskeslagene som vi kystfiskere skal leve av i sommerhalvåret glimrer med sitt fravær. Bjørn Økern er den eneste politikeren nord for Dovre som har giddet å sette seg skikkelig inn i hva seismikkskytinger medfører og hvilken umulig øvelse «sameksistens» mellom fiskeri og olje er.

Fiskerne på Helgeland.

Økern har fulgt med i timen om hvilke dødbringende effekter seismikkskytinger har på alt liv under, på og over havflaten. Hans grundige arbeide underbygges av en støtteerklæring Vega Fiskarlag ga til fiskarlagene i LoVeSe (12.09.2008) hvor man skriver at «det er et uomtvistelig faktum at de årvisse fiskeriene i sommerhalvåret etter sei er betydelig reduserte. Det har vært en gradvis utvikling over tid, og vårt fiskarlag har erfart at seifisket om sommeren nå er så mye redusert at det finnes lite drivverdig for de fleste fiskerne i vårt område». Videre skriver fiskarlaget at «Vi kan ikke forstå annet enn at den sterke nedgangen i seifisket her har sammenheng med økte oljerelaterte aktiviteter – herunder betydelige og gjentatte seimikkskytinger. Vi ønsker derfor å advare andre kystsamfunn og kystfiskere hvor lignende oljeaktiviteter kan bli en realitet.»

Turistbaserte næringer.

Fiskerne på Helgeland vet altså hva som venter dem i årene som kommer etter årets seismikkskytinger utenfor Nordland mens turistbaserte næringer som er avhengige av at det finnes liv igjen mellom de mange og vakre øyene og holmene på Helgeland får vente og se hva som skjer. Jeg frykter det verste for ærfuglene og alle de andre sjøfuglene dersom beitegrunnlaget er drept ned.

Fiskerne i LoVeSe.

Etter at seismikkskytingene i LoVeSe var over i 2009 krevde Andøy Fiskarlag intet mindre enn «Stans all seismisk aktivitet i nordområdene!» basert på erfaringene etter 3 seismikksesonger. Vårt lokallag frykter nemlig at de dødbringende seismikkeksplosjonene ikke bare dreper ned beitegrunnlaget for fisk langs kysten, men at skytingene også skal medføre at viktige fiskeslag forsvinner fra kysten vår i et desperat kappløp etter den siste olje. Så langt er ikke våre påstander motbevist. Dagens situasjon underbygger tvert imot våre erfaringer og våre krav.

Havforskerne.

Mens oljeindustrien får ture fritt frem i nordområdene sitter våre havforskere med hendene i fanget. De er blitt ansvarliggjort og brakt til taushet av oljeindustrien fordi de ikke kan føre bevis for oljeindustriens mange katastrofer for havmiljøene. Bevisbyrden er altså lagt på et institutt i seismikkredernes by Bergen hvor forskningen er sterkt avhengig av hvem som eventuelt gir penger til å kartlegge det vårt samfunn ikke ønsker å vite.

Fiskernes erfaringer.

Norske fiskeres erfaringer fra såkalt «sameksistens» mellom oljeaktiviteter og fiskerier er faktisk de viktigste beviser som finnes om temaet. Ingen kan motbevise våre erfaringer og det kan bekreftes av Havforskningsinstituttet hvor fiskeres erfaringer i veldig mange tilfeller legges til grunn for marin forskning. Fiskerne er den eneste yrkesgruppen som mer eller mindre kontinuerlig er i kontakt med de marine miljøene selv om havforskerne ofte påberoper seg å eie sannheten etter sine sjeldne gjestevisitter langs kysten. Vi ser endringene.

Politisk rådgiver sendt på banen.

Etter Økerns bekymringsmelding til ministeren er det altså at en politisk rådgiver på 28 år kommer på banen i en avis på Helgeland og i en arrogant og nedlatende tone snakker om noe helt annet enn problematikken Økern brakte til torgs. Ivar Vigdenes har muligens sett saltvann før, men det må omtrent være det eneste han har av erfaringer fra det virkelige liv tilknyttet marine miljøer. Sjelden har vi sett at et departements talsperson har falt så kraftig igjennom som i dette tilfellet. Han skyver verdens fattige foran seg, vil terrorisere kystbefolkninger med katastrofale vindkraftutbygginger som en slags kompensasjon for oljekatastrofer, og sist – men ikke minst – han stoler fullt og fast på injisering av CO2 i formasjonene under havbunnen mens slike eksperimenter har ført til at et utall slike brønner står og lekker sot ut i vannmassene langs kysten vår. Alt dette uten å berøre sakens kjerne.

Ministeren og hans ansvar.

Oljeministeren selv vet godt om at «sameksistens» mellom fiskerier og olje er umulig. Han har fått erfaringene fra oss kystfiskere direkte presentert opptil flere ganger det siste året. Så lenge han da ikke tar hensyn til våre erfaringer som diverse ganger er oversendt hans departement, så er han direkte ansvarlig for utradering av norsk fiskerinæring. Når hans departement i tillegg overser alle bekymringsmeldinger fra kysten i nord og om nordområdene, så gjøres han ansvarlig for alle negative endringer som følger hans økte tempo i oljeletinger i form av dødbringende seismikkskytinger.
For alle kostnader skal med i regnestykket når implantering av nye virksomheter blir forsøkt av den norske stat. Ministeren bør på vegne av sin regjering være glad for at enkeltpersoner og yrkesgrupper gratis og franko kartlegger effektene av hans eksperimenter slik at vårt samfunn kan velge det alternativet som lønner seg på sikt. Det kunne jo tenkes at når det settes to strek under svaret en gang i framtida, så er sannheten våre barnebarn må forholde seg til at vi ødela deres muligheter for å livberge seg av havet.

Ansvaret skal vi sørge for at han ikke kommer seg unna i årene som kommer selv om han skulle finne seg noe annet å gjøre – og til tross for at hans unge politiske rådgiver opptrer utilbørlig og gjør sitt beste for å tåkelegge fakta.

Bjørnar Nicolaisen, kystfisker på Andøya.

Fiskeriministeren vil hjelpe Aker/Norway Seafood til å nå målsetningen

Pressemelding fra Nordkapp Senterparti Nordkapp 24. mai 2012
V/ leder Rolf-Arne Nicolaisen

Fiskeriministeren vil vurdere og behandle løsrivelse av kvoteforpliktelsene til Aker Seafood !

Det er opprivende å lese Fiskeribladet Fiskaren avis mandag 21 mai 2012, men dessverre en bekreftelse på det vi har hevdet hele tiden; alle forsikringer fra topp politikere er null og niks verdt! Nå er det på tide at noen ledende politikere tørr å åpne munnen og sier hva dem egentlig vil og sørger for at regjeringen sier klart fra hva den ønsker.

Norway Seafoods konsern sjef Thomas Farstad sier at det ikke finnes en plan B for konsernet og etterlyser en slik plan hos politikerne? Farstad det er helt greit; her skal fiskeriministeren få et forslag som hun bør bekrefte for all verden snarest mulig og du og dine bør ta til etterretning snarest: Konsernene Aker Seafood og Norway Seafood bør konsentrere seg om å få til en økonomisk produksjon på sine landanlegg med hjelp av sine trålere , dersom de finner at dette ikke er lønnsomt bedriftsøkonomisk bør de snarest selge seg ut og legge konsesjonene på kaikanten ved avgang.

Jeg har tidligere påpekt en stor feil i Norway Seafoods presentasjon i Båtsfjord, nå kommer andre bemerkninger i forhold til denne presentasjon.

Når det gjelder prosjektet ”Konkurransekraftig industri i Nord” så ønsker selskapet sitat: ” Vi inviterer til dialog for å få innspill og finne løsninger ”. Dette høres ut som ”Hellstrøm rydder opp”, skal vi som ikke innehar den fulle kjennskap til bedriftene i selskapet finne løsninger på selskapets problemer? Mener virkelig selskapet at de trenger politiker hjelp til det som de har ansatt konserndirektører og andre eksperter til ?

Men om man ser igjennom deres presentasjon så finnes det forskjellige alternativ for å oppnå målet; alternativ 1 er en øket effektivisering innen nåværende struktur. Effektiviseringen går da på utbytteøkning(skjæring/kutting), mindre overvekt og bedre kapasitets utnyttelse og er nå igjennom rapporten tallfestet til et års tap på 31 millioner kr. Er det mulig at man lar dette pågå uten at man daglig tar tak i oppgavene ?

Ja det er kanskje nødvendig at dere trenger råd og tips for å komme ovenpå, et tips skal du få helt gratis- ta å se nedover i egen organisasjon – der finner du garantert fagfolk som har sett dårskapen lenge, dem er bare ikke blitt hørt. Noe lengre ned i presentasjonen så stiller man alternativene opp mot hverandre i en Ebit graf og her er plutselig alternativ 1 skrumpet fra 31 mill til knappe 20 mill. Ikke engang i den samme presentasjonen klarer man å holde seg til en sannhet.

Og fiskeriminister når du har med slike selskaper å gjøre som slenger ut av døra et tredve-talls millioner, så kan du ikke ta dem seriøst når dem sier at vi må endre forskrifter slik at de kan få til lønnsomhet. Aker- og Norway- Seafood viser i stadig sterkere grad at alt er et spill for å få fristilt konsesjonene de har fått på billigsalg. Til Helga Pedersen og Inga Lill Olsen som dere kan lese i mandagens Fiskeriblad så betyr deres bestemte uttalelser ingenting for fiskeriministeren. Av det kan en jo begynne å lure på hvilken innflytelse en nestleder i AP har, eller er dette også et spill på linje med Aker/Norway Seafoods?

Tidligere Ap-politiker, fiskaren Ivar Olufsen fra Lofoten mener i samme artikkel at leveringsforpliktelsene tilhører en forgangen tid, det gjør kanskje det men løsningen da er ikke å gi disse til Aker. Løsningen hadde vært å inndra disse til fordel for den Norske stat, som i denne sammenheng ville blitt å gjenfinne som økte kvoter for andre fiskere. Men denne løsning har jeg liten tro på,. Målet er jo å sikre leveransene , av hensyn til stabile arbeidsplasser ved de respektive anleggene så derfor må de få beholde de få fordelene de fikk i sin tid. Dette kan også oppnåes om kvotene blir refordelt til fiskere som vil påta seg å levere her. Samtidig som Aker Seafoods trålere fritaes fra leveringsplikt for de kvanta fastsatt i konsesjonene.

Nå må regjeringa ta oss alle på alvor, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti står samlet i nord og enkelte ordførere fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspatiet slutter opp om kravet at leveringsforpliktelsene skal bestå og at vi i tillegg ønsker en innstramning på en slik måte at tilbudsplikten forsvinner og leveringsplikt gjenoppstår i forskriftsform.
Skille mellom trålerne og landanlegg liker vi heller ikke , da det fra tidenes morgen har vært en helhet i den Arbeiderparti politikk som gav disse konsesjonene opprinnelig, denne helhet kan vi ikke sitte stille å se på skal bli ødelagt av en historieløs fiskeriminister.

Minister: nå får du si klart i fra!
Det er ingen grunn til å legge fingrene i mellom,
her er kun klar tale tilstrekkelig.
Og man trenger ikke vente på en søknad – nå er det på tide å sette den politiske dagsorden ikke dilte etter! Det har vi gjort lenge nok i denne sak!

Rolf-Arne Nicolaisen
Leder Nordkapp Senterparti
ra@rolf-arne.com
tlf: 95933703

Full støtte til bøndene fra Andøy Fiskarlag.

Vi har de siste par ukene vært vitner til at norske landbruksorganisasjoner har brutt forhandlinger om støttemidler med staten og proklamert streik med påfølgende aksjoner i byene for i protest å forsøke og fortelle byfolk og politikere hva de driver med på bygdene og hvorfor de gjør det. Å klare og få politikere i sentrale strøk til å forstå nødvendigheten av primærnæringer som driver matproduksjon – og at disse aktørene bør ha en anstendig lønn og gode rammevilkår – synes å være et formidabelt stykke arbeide. Les mer…