Viser arkivet for stikkord driftsform

BAKSIDEN AV MEDALJEN.

Sauebøndene klager over at de ikke blir hørt i deres ønske om å avlive rovdyr.
Senterpartiet sloss med en del andre partier om bøndenes stemmer og istemmer det vanlige refreng at spesielt ulvene må avlives.
Senterpartiet`s Ola Borten Moe har ikke fått med seg at det er en annen side ved saken .
Annenhver ulv blir illegalt skutt , og på denne måten støtter Sp det faktum at det foregår en utstrakt kriminell utrydding av våre rovdyr .
Staten har i de siste 10 år gitt støtte til sauebøndene til forebyggende og kobfliktdempende tiltak på godt og vel 520 millioner for å minske tap av rovdyr .
I Forskrift om hold av småfe , står det følgende : " Enhver dyreeier har plikt til å passe på at dyra ikke lider noen form for overlast enten de er på hjemmebeite, innmarks- eller utmarksbeite .
Ca 137500 lam er så svake ved fødselen a t de dør av utmattelse og diverse sykdommer før de kommer i utmarka , og like mange sauer dør av forskjellige grunner av helt andre årsaker enn angrep av rovdyr, det kan være ryggvelt , drukning, angrep av flått , som igjen leder til ander sykdommer, bl.a sjodogg .
Noen blir sittende fast i piggtrådsgherder og lider forferdelig.
Tror Ola Borten Moe at disse grunnene blir borte hvis rovdyra forsvinner. ?
I De skotske høyland har ulvene vært borte i 250 år , og resultatet er at det er voldsomme mengder av rådyr , som skader skog og vegetasjon.
Myndighetene har besluttet at ulvene skal gjeninnføres for å skape balanse.
Så dette voldsomme hatet mot spesielt ulvene har jeg problemer for å forstå , da det faktisk er driftsformen enkelte sauebønder utfører som dreper de fleste husdyr.
En annen ting er at ulven er en konkurrent for jegerne i jakten på elgen og her hviler sannsynligvis det reelle problemet .
Det finnes forskjellige typer jegere .
For sportsjegeren er det viktigste å drepe .
Toppen av sportsjakt er visstnok å kunne skyte store rovdyr.
Krysser etpar ulvefamilier grensen til Norge , vil lystdreperne ha ulvejakt og toppen av idrett for slike mennesker er å kunne skyte piler gjennom levende rovdyr.
Rettferdighet er ett ukjent begrep .
Jakthunden finner og jager villdyret til jegeren som har lagt seg i skjul og kan felle dyret med våpen.
Den største risikoen for jegeren er at hunden kan bli tatt av rovdyr .
Da blir det igjen ramaskrik for å utrdde rovdyr og hunden blir framstilt i tårevåte massemedia som en god samaritan, men er hunden snill mot byttedyra , blir han erklært udugelig og tatt av dage av sin herre .
Mennesket er selv ett rovdyr .
Jegerorganisasjonene burde avgrense jakta til nøktern rettferdig matjakt og ta skarp avstand fra drapsgleden og holdningene , hvor den største gleden er å ta liv.
Ved jakttider får lystjegerne gratis rekrutteringsreklame i ukritiske massemedia med tøvete argumenter om at drapelekene er nødvendige for å oppretthplde balansen i naturen .
Jens Bjørneboe var opptatt av de krefter som regjerer mennesket .
" Mennesket er ett dyr som frykter andre dyr og det ufrie menneskes sanne ansikt er rovdyrets, en maske som skjuler angst, ufrihet, usikkerhet og svakhet.
Mennesket må kate dyrehammen for å bli seg selv.

Sauebønder og fredet rovvilt i verneområder.

Forskning og undersøkelser har vist hvordan rovdyr og byttedyr gjensidig påvirker hverandre, i tillegg til en erkjennelse av rovdyrenes naturlige plass i naturens samspill.
Hver eneste dag opplever vi nå at bønder nærmest okkuperer media med blodige sauer og forlanger at rovdyra skal fjernes , for ellers kan de ikke fortsette sitt yrke .
Til tross for kunnskapen om utallige dødstall av andre årsaker enn rovdyrangrep , fortsetter denne farsen år etter år .
Tross svært få rovdyr , dør det flere lam på utmarksbeitene i Vestfold og Agderfylkene enn det gjør i rovdyrfylkene Oppland og Buskerud.
Hvert 10 lam dør før de kommer i utmarka .
Dette kan umulig skyldes rovdyr , men har mere å gjøre med at sauen idag har mistet mesteparten av de instinkter den engang hadde , fordi dette er avlet bort til fordel for mere ull og kjøtt.
Villsauen, derimot , kan gå ute hele året, og har en ganske spesiell fluktadferd fra rovdyr , som er unik og det er ikke registrert noe tap til rovdyr .
I Forskrift om hold av småfe står det klart og tydelig : “Enhver dyreeier har ansvar for egne dyr, uansett om de holdes i hus,på hjemmebeite eller i utmarka og forskriften inneholder konkrete bestemmelser om beitebruk og krav om tilsyn”.
Alle bønder kan søke tilskudd til forebyggende tiltak mot rovvilt , og regjeringen økte avsetningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 44 mill. i 2007 til 68 mill. i 2008.
Vanlig argumentasjon fra sauebøndenes side er at de ikke har økonomi til å sørge for dyra sine.
Når det gjelder andre tapsårsaker som sykdom, snyltere og ulykker , er det opp til dyreeierne selv å holde regnskap med dette .
Ca 90% av samtlige erstattede sau og tamrein, erstattes på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger, og det kreves ikke engang dokumentasjon på at de er tatt av rovdyr .
Og på tross av dette , sitter de forskjellige fylkesmenn med ferdig utfylte fellingstillatelser, og det er tilstrekkelig å sende en sms, og fellingtillatelsen er ett faktum.
Den siste fellingtillatelsen ble gitt etter 30 minutter av Fylkesmannen i Oppland.FFU (Fellesaksjonen for ulv )har gjentatte ganger klaget på prosedyren for disse fellingtillatelsene .
Rovviltnemder kan fatte vedtak om felling når ulvebestanden ligger over de fastsatte bestandmål og skal da baseres på de sis

te dokumenterte data for siste års yngling fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
Jeg kan bare slutte meg til det faktum at kunnskapen om rovdyr i Norge må være meget mangelfull hos de organer som sitter og bestemmer våre rovdyrs skebne uten å sette krav til sauebøndene om deres plikt til å sette igang tiltak for å hindre lidelse og død for sine husdyr.
Jeg vil gå så langt som å påstå at driftsformen ved en rekke sauebruk tar livet av de fleste sauer p.g.a manglende tiltak.
Ett annet og viktig aspekt er økoturisme/rovdyr og i Rendalen er det 6-7 forskjellige firmaer som har startet dette , og dett er den rette veien å gå og krever støtte og oppmuntring fra både sambygdinger og andre og vil medvirke til å øke turiststrømmen fra inn- og utland.
Norge har etterhvert fått ett temmelig frynsete rykte innen rovdyrforvaltning.