Viser arkivet for stikkord bonde

Stø kravet til bøndene

Eg meiner at Noreg har ein moralsk plikt til å produsere ein større del av maten vi eter sjølve. Som samfunn treng vi dessuten større mattryggleik. Det er fullt forståeleg at både Bondelaget og Småbrukarlaget har brote forhandlingane med staten i landbruksoppgjeret. Eg stør bøndene sine protester 100 prosent.

På Nationen.no er det fleire bilete frå protestene til bøndene.

Det er ein del folk, særleg på høgresida, som no kjem med misvisande informasjon om kva ein bonde tener, til dømes på baksida av Finansavisen 15. mai 2012. Det einaste som er relevant når det er landbruksoppgjeret som er tema, det er kor mykje bøndene tener på å vere bønder. Mange bønder har også anna arbeid i tillegg til å vere bonde, men inntekta dei får frå dette arbeidet kan jo ikkje nyttast som argument i landbruksoppgjeret. Det må jo vere eit mål å ha flest mogleg heiltidsbønder.

Alle burde skaffe seg og lese den strålande boka ‘En nasjon av kjøtthuer – Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk’ (Forlaget Manifest) skreve av Espen Løkeland-Stai & Svenn Arne Lie. Eit viktig utdrag frå boka: “Norske bønder blir stadig mer avhengig av inntekter fra andre jobber. (…) I 2009 hadde norske bønder, ifølge SSBs statistikk, i gjennomsnitt 136 000 kroner i næringsinntekt per bruk. Dette var 11 000 mindre enn året før.”

Dei reelle inntektene til bøndene har stått bom stille siden 1978. Difor er det ikkje rart når Romerikes Blad på forsida si kan fortelje at “217 romeriksbønder har gitt seg siden 2005″. Eg ser ingen grunn til at ikkje bønder skal kunne tene ein gjennomsnittleg industriarbeidarlønn på å vere bonde. Eg stør Bondelaget og Småbrukarlaget

Det har vorte temmeleg tydeleg at regjeringa ikkje står opp for bøndene sine interesser. Difor er det særs forståeleg at bøndene varslar storaksjon 21. mai.

Bondeorganisasjonane har levert eit krav til staten om et landbruksoppgjer med ei ramme på 2,2 milliardar kronar. Staten må innfri dette kravet. Det er naudsamt med ei auke i tilskota som får fordi dei produserer mat som er stort nok til at bøndene kan vere heiltidsbønder og ha ei like høg lønn som ei gjennomsnittleg industriarbeidarlønn.

Anders Hamre Sveen, vara til landsstyret i Raudt

Regjeringa sviktar landbruket

Raudt meiner at regjeringa svikter landbruket med ein for låg økonomisk ramme i landbruksoppgjeret i år. Det var heilt riktig av Norsk Bonde- og Småbrukarlag å protestere mot landbruksoppgjeret.
Den negative utviklinga i inntekta som norske bønder har frå matproduksjon må snus. Det er irrelevant kva bønder tener på andre yrker ved sidan av det å vere bonde. Noreg treng fleire heiltidsbønder. Vi må verte meir sjølvberga ved å produsere meir av den maten som vi et i Noreg sjølve. Inntekta til bøndene må aukast gjennom å auke produksjonsstøtta.
Raudt meiner at landbruksoppgjeret i år burde ha hatt ei ramme på 2,5 milliardar kronar, som ein start på ei styrking av landbruket i Noreg.

Anders Hamre Sveen, landsstyrerepresentant i Raudt

Det er mer enn nok golfbaner i Norge

Den 3. august la Nationen fram tall fra Statistisk Sentralbyrå på hvilke formål matjord ble omdisponert til i 2008. Slik fordeler den omdisponerte matjorda seg: 46 prosent eller 7429 dekar går til byggeområder. 14 prosent eller 2523 dekar går til skogplanting eller annet landbruksområde. 11 prosent eller 1774 går til trafikkutbygging. 6 prosent går til golfbaner. 23 prosent eller 3704 dekar går til andre formål. Tallene for omdisponert dyrka og dyrkbar mark de tre siste åra var: 14137 dekar i 2006, 15442 dekar i 2007 og 16375 dekar i 2008.

Her er et utdrag fra artikkelen i Nationen: «Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at det er den beste matjorda som blir låst under betong og asfalt. Fritidsbebyggelsen er det som opprører Norges Bondelag mest. I 2008 gikk 7 prosent av totale omdisponeringer til fritidsbebyggelse. – Fritidsbebyggelse på matjord burde være uaktuelt, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. Ole-Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) gjør nøyaktig samme vurdering. (…) Norsk Bondelag- og Småbrukarlag frykter Høyre i regjering. Høyre hevder partiet vil sørge for vern av matjorda, men mener styringa må ligge lokalt. (…) – Hadde høyresida i politikken vært i flertall, ville all fått dispensasjon til å gjøre det de ville [sier Ole-Anton Teigen]»

Jeg er enig med bondeorganisasjonene i at det totale tallet for omdisponering av matjord til andre formål er bekymringsverdig. Det første som man bør ta tak i er golfbaner. Det er mer enn nok golfbaner i Norge. Derfor bør ikke mer dyrkbar jord omgjøres til golfbaner.