Viser arkivet for stikkord av

Hvordan Frimureriet Bygget Opp Kommunismen.

Norge er styrt av de Marxist Kommunistiske krefter, konstruert av Frimureriet og implementert over hele verden under navnet Globalisme.

De bedriver er undergraving og splittelse av familiebånd, tradisjon , kultur og alle verdier som er nedarvet gjennom generasjoner i landet vårt.

De driver frem et horribelt system fundert på sine ideologiske prinsipper. Disse krefter er en skamplett i det norske samfunn.

De kjører sitt politiske system fundert på bl.a. ren undergraving av det bestående fundament, nemlig kjernefamilien som samfunnets minste byggesten.
Hvordan skal man kunne kjempe juridisk mot et slikt ideologisk fundert system som har skrevet lovene til sin fordel. Som har dommere og ordensmakten på sin side i dette ideologiske helvete?

Spørsmålet er ytterst aktuelt fordi tid og krefter går med for de som i dag sliter og drar i denne juridiske sirupen. Som ikke leder til noen som helst rettferdighet i noen som helst form.

Hver og en av oss som kjemper for det grunnleggende i dette samfunnet – bl.a. Norges Grunnlov og Kjernefamilien – må nå gå en runde med oss selv og forstå at hele det bestående politiske systemet må plasseres på historiens søppelhaug.

Dette toppstyrte system må nå erstattes med folk fra grasrota, som kan skrive om lovene til vern av folket, og ikke som i dag til vern om eliten.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre dere alle til å se denne filmen av Jüri Lina og forstå at dette forferdelige systemet som vises opp, lever i beste velgående den dag i dag, under merkelappen GLOBALISME.

Det sitter ca. 140 av disse Gale Globale i vårt Storting, som arbeider intenst for å undergrave samfunnet vårt.

Se denne filmen og ditt verdensbilde vil forandre seg for all ettertid.

Vær også forberedt på at du vil bli kvalm, men dette er også nødvendig Folkeopplysning på et høyt nivå. I dag arbeider gærningene mot det samme mål – bare litt mer sofistikert – ennå så lenge.

Vi trodde vi kjente verdenshistorien, men dette er så sjokkerende at jeg må advare på det sterkeste før du tar fatt på denne serien i 12 deler a ca 10 minutter. Vær vitne til hvordan Frimureriet bygde opp kommunismen. Vær vitne til hvordan verdens gjennom tidene største slaveri ble organisert, gjennom terrorisme, tortur og drap av ufattelige millioner av mennesker.

Hitler Tysklands galskap er som en parantes i forhold.
Skuggen av Hermes av Juri Lina

Denne galskapen lever i beste velgående som parasitter på våre rygger, uten at vi er i stand til å hverken se eller merke det.

Superglobalistene Jens og Jonas bør dere være særdeles oppmerksom på. Pluss resten av Globalist gjengen i norsk politikk. Ca 140 stykker i Stortinget, pluss en hel armada i offentlig forvaltning

Interju med Juri Lina
Del 1
Del 2
Del 3

I et folkestyre så skal folket styre og ikke partiene og deres politikere.

For å få til et Direkte folkestyre, så vil Norgespartiet overføre “Den Lovgivende Makt” fra Stortinget til folket.
Da blir partipolitikken automatisk historie, fordi ingen partier lengre skal velges til å sitte på Løvebakken som lovgivere.

Folket har nå istedet “valgt seg selv” som LOVGIVERE for all framtid.

Det norske folk har nå blitt herrer i eget hus – Det norske hus

Norgespartiet trenger 5000 underskrifter for å bli registrert i partiregisteret

ROVDYR OG ROSENRØDE SKYER.

Ingrid Berg i FNR skriver i ett innlegg i Smaalenene at jeg burde skamme meg for å kritisere politikere , prester og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Jeg er generelt meget opptatt av den manglende rettsikkerheten for dyr og har observert at det er personlige kristne som driver de pelsdyrfarmene der brudd på lov om dyrevelferd er mest framtredende .

Tidligere har vi hatt 2 miljøvernministere som har vœrt tilknyttet Krf og aldri har det vel vœrt ofret flere rovdyr på sauebøndenes alter enn under deres tid .

I Lierne har det ved flere anledninger stått fram prester i media som har bedt bønner om at rovdyra må forsvinne , slik at innbyggerne får tilbake sin livskvalitet .

Med andre ord så oppfordrer kirkens menn til å utøve ulovlige handlinger .

Jeg respekterer ethvert menneske som har andre meninger enn meg , men da skal det spilles med åpne kort , ikke med løgner og skrekkpropaganda .

I 2005 kom ett bestillingsverk fra bondeorganisasjonene i form av en bok som het ~ Drept av ulv og bjørn i Norge ~.

Forfatteren var Astor Furseth , som på pressekonferansen forut for denne utgivelsen fortalte at diverse naturvernorganisasjoner og enkeltindivider har hevdet at ulv og bjørn overhodet ikke er farlige for mennesker.

Forfatteren mener å kunne føre bevis for at minst 63 mennesker er blitt drept av disse 2 artene i løpet av 400 år.

Denne boken kom meget beleilig i en periode da rovviltforvaltningen og diskusjonen rundt denne var på sitt høyeste , og det er mye som tyder på at dette var ett bestillingsverk fra landbrukssiden .

Under arbeidet med denne boken kom forfatteren over nedtegnelser om at en god del mennesker ble drept av sau gjennom 1900 – tallet og at dette tallet var adskillig høyere enn antallet mennesker som angivelig skulle ha blitt drept av ulv og bjørn i løpet av 400 år .

Fra 1973 – 92 ble ca 60 mennesker drept av andre dyr, inkludert veps , men dette har ikke forfatteren funnet nødvendig å opplyse sine lesere om .

Bevisene for at ulv og bjørn virkelig har drept mennesker , har forfatteren fått av muntlige overleveringer fra nålevende mennesker, sagn, sagaer og utskrift fra kirkebøker , nøyaktig det samme grunnlag som organisasjonen Folkeaksjon Ny Rovdyrpolitikk er bygget på.

Personlig har jeg aldri uttalt at rovdyr er ufarlige , men at spesielt dyr som har vœrt i fangenskap eller er syke , kan vœre en fare .

Man bør i alle tilfelle utvise forstand og ta diverse forholdsregler når man beveger seg ute i naturen .

Nå det gjelder utskrift fra kirkebøker , så hører man først om bruken av disse en gang i 1607 .

På ett prestemøte i Bergen i 1668 , ble det bestemt at sokneprestene skulle føre fortegnelse over alle døpte .

Den første norske kirkeboken er fra 1623, og det var vanlig at kun jordfestelser skulle skrives ned , ikke dødsårsakene .

Ulv har ikke drept mennesker på 200 år i Norge , men det er tydelig at overleveringer fra middelalderen , hvor ulvene ble karakterisert som selve begrepet på ondskap , fremdeles er like levende

i Norge i 2010.

POLITIKERE - DEN STØRSTE FAREN FOR ROVDYRA.

Statssekretœr Ola T . Heggem fra Landbruksdepartementet skriver i Nationen at det er en uforsvarlig konfliktsituasjon mellom rovvilt og beiteinterressene , og han får medhold av diverse bondeorganisasjoner , som i en årrekke har brukt forskjellig krumspring og rundkast til å demme opp under hat, manglende kunnskaper og negative holdninger .

Politikerene legger seg flate for sauebøndenes trykk for å redusere bestandene av rovdyr , men aller helst ville de fjerne ulvene fra norsk jord.

Frp. Krf og Høyre har uttalt at den eneste løsningen er å skyte fredete rovdyr , men har aldri fremmet noe som helst krav til sauebønder at de har en plikt ifølge Lov om dyrevekferd og Forskrift om hold av småfe, til å sette igang tiltak for å verne sine egne dyr mot vœr og vind, rovdyr og sykdommer av ymse slag.

I løpet av de siste år har det blitt utbetalt ca. 600 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak uten at det synes og hjelpe .

Bare i Hedmark ble det utbetalt 15,1 millioner i erstatning for tap av husdyr til rovvilt.
Av dette kom det fram at 161 sauer og 578 lam ble skjønnsmessig erstattet ,dvs at det finnes ingen dokumentasjon på at der er tatt av rovdyr , men av manglende tilsyn .

I 1993 trykket Skjåk historielag ett interju med Anton Skjelkvåle fra 1971 .
Mannen var den gang 79 år fortalte hvordan familien hans vernet husdyr fra rovdyr i 1900 årene .
De smurte tjœre fra tyristubber på halsene til sauene der rovdyra pleier å bite og de mistet aldri noen sauer til rovdyra.

Samboerparet Lisbeth Øygarden og Rolf Kristen Øygard bor i Finndalen og har ikke hatt skader på sine dyr i det hele tatt , og de bruker den samme metoden på sine dyr.

I artsdatabanken står det at ulven er kritisk truet, brunbjørnen og jerven er sterkt truet og gaupa betegnes som sårbar .

Dette burde få forvaltningsmyndighetene til å fatte beslutninger om å forhindre ytterligere bestandreduksjon og tap av biologisk mangfold.

Enhver fornuft tilsier at målet må vœre å få disse artene vekk fra Rødlisten .

Istedet settes menneskelige interresser og behov framfor biologiske interresser og nœringskjeder , som er basert på apartheidprinsipper og kunstig lave maksimumsgrenser for ynglende dyr .

Så snart en art blir litt større enn det Stortinget har bestemt , mobiliseres en mengde jaktlag og jegere for å skyte ned ulv og bjørn .

SNO blir sendt ut med gevœr, giftsprøyte og spade for å ta livet av jervemødre og avkommet , noe de aller fleste reagerer på med avsky .

Myndighetene fremhever Norge som ett foregangsland innen miljøvern og biologisk mangfold når de omtaler de tre-3 ulvefamiliene som aller nådigst får lov til å oppholde seg på en smal stripe langs svenskegrensen og presterer å kalle dette for en levedyktig bestand.

Hvor kynisk er det mulig å bli .

Norge har fått internasjonal anerkjennelse for sin Naturmangfoldlov for 2010 , og nå har de folkevalgte en rik mulighet til å vise omverdenen at også Norge kan ta vare på sine truede arter , slik at vi kan forvalte vår naturarv og sikre det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner .

• Sju Tine-meierier er allerede vedtatt å stenge dørene de neste årene, og ytterligere fem andre går en usikker framtid i møte. • www.ta.no

Klage på fellingtillatelse på ulv i deler av Stange og Nord-Odals kommuner.

FFU klager med oppsettende virkning på følgende :
1 . Fellingtillatelse på ulv i deler av Stange og Nord- Odals kommuner .
2 . Prosedyren hvormed slike klager blir behandlet .
3.Mangelen på klageadgang for frivillige organisasjoner .
4 . Lov om dyrevelferd.
5 år etter rovviltforliket står ulven fortsatt på den norske rødlisten som kritisk truet .
Status for ulven pr. idag :
Bestandmålet for ulv ble oppnådd i 2008, men p.g.a illegal jakt på ulv , viser potensialet at det kun kan bli ett hvalpekull.
i Norge har vi etter sigende 3 revirer av ulv :
1. Julussa-reviret , som holder til i Elverum, Aamodt og vestre deler av Trysil , der er det kun tispa og 3- 4 hvalper som markerer revir .
Mye tyder på at hannulven Ivan ble skutt illegalt sammen med en ung tispe .
2. Kynna-flokken , som har område i Våler , men også Elverum og Åsnes , som fikk ett hvalpekull i 2008. Kun en av lederulvene markert revir .
3. Osdalsflokken , som fikk ett hvalpekull på 7 i 2008 , hvor en av hvalpene døde en naturlig død, og hvor Alphaparet har fått ett nytt kull , sannsynligvis det eneste i Norge i 2009.
St.meld 15. ( 2003- 2004 ): Rovvilt i norsk natur : Komiteèns medlemmer fra AP, Høyre, SV og Krf , viste til at med hjemmel i Viltloven , må det gjennom egen forskrift åpnes for lisensjakt på ulv , når det finnes ett overskudd utover det fastsatte bestandmål.
Lisensjakt for ulv kan også iverksettes etter nærmere fastsatte kriterier innenfor forvaltningsområdet , dersom det er hensiktsmessig å regulere bestanden .
Utenfor forvaltningsområdet for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par , dersom bestandsituasjonen tillater dette .
FFU kan ikke se at bestandmålet for 2009 er oppnådd .
Prosedyren for denne fellingtillatelsen har svært lite med demokrati å gjøre.
Søknad om fellingtillatelsen ble sendt via e-mail 11.06.2009, kl. 16.16 av " Romedal og Stange sau og geit ".
Fellingtillateløsen ble gitt 12.06.2009 kl. 12.00 og varer til 22.06.2009 kl. 12.00.
Klageadgangen for frivillige organisasjoner er overhodet ikke tilstede .
FFU påpeker at dette bør skje i demokratiske former .
Altfor lenge har konflikten mellom sauebønder, reindriftssamer og nærvær av rovdyr blitt løst ved geværforvaltning.
Sauebønder har en juridisk og moralsk forpliktelse for å sørge for at husdyr ikke lider i utrengsmål , enten angrep fra rovdyr eller mangel på tilsyn.
Hvert eneste år er det en massiv sauedød som dør av helt andre årsaker enn angrep fra rovdyr.
FFU ønsker at det skal bli ett krav for norske sauebønder å iverksette tiltak for beskyttelse av sine husdyr .
Ulveforskere ved Skandulv og N.I.N.A har i lange tider advart mot innavldepresjon og illegal jakt uten at dette blir tatt hensyn til .
På tross av en massiv illegal jakt , fortsetter myndighetene å stede ut fellingtillatelser .
FFU ønsker at dette tar stopp inntil denne form for kriminalitet er løst .

----Norge på vei til undergang og elendighet

De siste skal bli først, de svake skal bli sterke og de fattige rike heter de.
Dette er bare ordtak men alikevell så ser jeg forfallet komme og spesielt blant de unge, på kunnskap om og overleve mentalt. med så dårlige kunnskaper om de med , mat, ernering, mangel på kulturellbevisthet og vår historie vi har et samfunn som sakte flyter ut med kaos og anarki se bare på skole og eldreomsorgen ja for og ikke snakke om barneomsorgen, ute av fungsjon.

A gjenger og B gjenger narkosyndikater og triaden styrer Oslos bakgårder mennsker går til grunne hver dag mens vi har et politisk system der folk blir betalt godt for og stå frem på TV og si at alt er så bra og kan ikke bli bedre.

Noen foreldre sender sine barn til Telemarksbataljonen som lærer de og drepe for betaling i Afganistan, andre foreldre lærer barna at viss de ikke er vinnere i et skirenn for eksempel ja da er de tapere,dårlige og uduglige men det er en utvei og det er dop og narkotika litt bare litt anabole steroider er ok da har du sjans på og vinne og du må være på første plass, kommer du på andre så har du tapt.

Ganske mange sender ungene sine til kirken og de i desperasjon og etter preken så er de kirkekaffi og mange steder så har de pc`r der de kan gå inn på netthandel med aksjer slik lærer de at det er ikke jesus men penger som redder værden og egentlig så trenger en ikke så mye penger bare det er en Mc.Donald butikk oppe så en får noe og spise, ei brakke å sove i med ei luke i veggen som en kan åpne og så koste hybelkaniner,sjokoladepapir og engangspapptalerkner ut.

De unge bekymmrer seg nok mest over de med å dusje og dette med badehånkler
hva skjer viss dusjen går tom for vann ? er de rart at de ruser seg er de rart at de klikker for dem og har de vanskelig når de begynner med hasj fester på lsd og kokain og ender opp med heroin, de som ikke er narkomane er ledere i kriminelle bander og noen må jo holde hode klart for de finnes rivaliserende bander og noen av dem har blitt eksperterpå og holde purken borte fra steder der de kriminelle har oppdrag.

De er så sørgelig for noen unge så slutter livet når mobilen går til he……, den slutta iallefall og funke.