Viser arkivet for stikkord arbeidsliv

Folkeavstemning om EØS!

EØS er i vinden for tiden. I motvind, rettere sagt. Likevel prøver Jens & Co å legge debatten død. Vi får høre at det er “feil tidspunkt å ta denne debatten nå” og at det ikke er EØS, men høyresiden som truer et godt arbeidsliv. Skremselspropaganda kaller jeg det. I tillegg får vi visst ikke solgt varene våre uten EØS-avtalen. Vel, så vidt jeg vet fungerte Norge før EØS også med EUs frihandelsavtale fra 1973. Den avtalen trer automatisk i kraft hvis EØS-avtalen sies opp. Dette står regulert i avtalens artikkel 127. Det vil heller ikke være noen mottiltak eller straffesanksjoner for det landet som velger å si opp avtalen.

Motstanden mot både EU og EØS har aldri vært større. EØS-avtalen setter økt konkurranse over norske arbeidslivslover, vi får da en situasjon med høyere ytelseskrav, raskere omstilling, flere arbeidsløse, mer utrygge arbeidsforhold, mer førtidspensjonering, flere nedleggelser og sosial dumping. Alt i alt et tøffere arbeidslivsklima. Jeg kan ikke si at jeg gleder meg til å se hvilke konsekvenser vikarbyrådirektivet som trådte i kraft 1. januar vil få. Dette er noen av grunnene til at flere i fagbevegelsen ønsker å endre avtalen eller å si den opp.

Ikke nok med at EØS-avtalen ødelegger norsk arbeidsliv, den svekker også vår økonomiske og politiske handlefrihet og råderetten over viktige naturressurer. Vi stemte nei til EU i 1994, men likevel implementerer vi alle direktivene EU sender oss inn i norsk lovverk, selv om vi kunne ha brukt reservasjonsretten. Vi har bare sagt nei til et EU-direktiv én gang, og det er til det tredje postdirektivet. Avtalen er 15 år gammel og er med på å flytte vedtak vekk fra demokratiet i Norge og over til Brussel. Det fører til at vi får et stort demokratisk underskudd.

Har Norge fortsatt et så sterkt folkestyre som vi ønsker å tro? Vel, med de kraftige inngrepene som EØS tvinger fram mot handlefriheten til folkevalgte organ på alle nivåer, vil jeg påstå at svaret er nei. Dette synes vi i partiet Rødt at det er på tide å gjøre noe med og krever derfor at det avholdes en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Stø fagrørsla - stans vikarbyrådirektivet

Fråsegn frå Raudt sitt landsstyremøte 20.-22. januar 2012:

“Stø fagrøsla – stans vikarbyrådirektivet
18. januar stod 40 lokale LO-avdelingar og fleire fagforbund bak ein politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv. Raudt støtta streiken og støtter vidare kamp mot direktivet.

Midlertidige tilsettingar og innleie truer tryggleiken i arbeidslivet. Som midlertidig tilsett eller ringevikar har ein lite forutsigbar arbeidstid, og frykta for å ikkje få nye oppdrag gjer det vanskeligare å krevje sine rettar. Det er og vanskelig å få lån som midlertidig tilsett. Vikarbyrådirektivet vil føre til færre faste stillingar og meir bruk av ringevikarar og innleie.

På tross av fagbevegelsens kraftige mobilisering, seier Arbeidarpartiet at dei er for å innføre vikarbyrådirektivet i Noreg. Direktivet vil vere eit viktig reiskap i offensiven for å erstatte faste arbeidsplassar med vikarar. Det kjem no stadig fleire alvorlege angrep på faglige og sosiale rettar i eit kriseramma EU. Dette er bakteppet når Arbeidarpartiet no vil gje EU enda meir makt over reguleringa av arbeidslivet i Noreg.

Arbeidarpartiet seier at direktivet sikrar sokalla «likebehandling» mellom fast tilsette og innleidd arbeidskraft. For det første sikrar ikkje vikarbyrådirektivet reell likebehandling, for eksempel i forhold til pensjonsvilkår. For det andre kan fleirtalet på Stortinget når som helst styrke vikarars rettar i Noreg gjennom å sjølv vedta dei endringane dei måtte ynskje, heilt uavhengig av kva som står i eit EU-direktiv. Den dynamiske virkninga av vikarbyrådirektivet vil vere at stadig færre fast tilsette er igjen i bedriftene for å kjempe for gode tariffavtalar. Lønns- og arbeidsvilkåra vil difor verte dårlegare over tid, både for vikarar og fast tilsette.

EU- og EFTA-domstolane vil avgjere om arbeidsmiljølovas og tariffavtalanes begrensningar på bruk av vikarbyrå må fjernast eller ikkje. NHO skriv i sin høyringsuttalelse at dei ikkje meiner at vernet av midlertidige tilsettingar i arbeidsmiljølova kan halde fram dersom direktivet innførast og at dei vil gå til EFTA-domstolen for å få gjennomslag for sitt syn. Det er svært sannsynleg at NHO vil få gjennomslag for sitt syn der. Difor er NHO for vikarbyrådirektivet, dei ynskjer auke i vikarbyråbruk. Ufrivillig deltid og utstrakt bruk av deltid er i dag eit stort problem i Noreg. Dette rammar særleg kvinnedominerte yrkesgrupper. Vikarbyrådirektivet vil gjere kampen for lovbestemt heiltid enda vanskeligare.

Raudt støtter appellen frå ein samla fagbevegelse til Arbeidarpartiets stortingsgruppe om å legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. "
……………..

Sjå meir på Raudt si samleside: ‘Kamp for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv’:
http://rødt.no/politikk/hovedsaker/kamp-for-faste-ansettelser-og-et-verdig-arbeidsliv/

Anders Hamre Sveen, fagleg ansvarleg i Raudt