Viser arkivet for stikkord ansvarsfraskrivelse

Sauebønder og fredet rovvilt i verneområder.

Forskning og undersøkelser har vist hvordan rovdyr og byttedyr gjensidig påvirker hverandre, i tillegg til en erkjennelse av rovdyrenes naturlige plass i naturens samspill.
Hver eneste dag opplever vi nå at bønder nærmest okkuperer media med blodige sauer og forlanger at rovdyra skal fjernes , for ellers kan de ikke fortsette sitt yrke .
Til tross for kunnskapen om utallige dødstall av andre årsaker enn rovdyrangrep , fortsetter denne farsen år etter år .
Tross svært få rovdyr , dør det flere lam på utmarksbeitene i Vestfold og Agderfylkene enn det gjør i rovdyrfylkene Oppland og Buskerud.
Hvert 10 lam dør før de kommer i utmarka .
Dette kan umulig skyldes rovdyr , men har mere å gjøre med at sauen idag har mistet mesteparten av de instinkter den engang hadde , fordi dette er avlet bort til fordel for mere ull og kjøtt.
Villsauen, derimot , kan gå ute hele året, og har en ganske spesiell fluktadferd fra rovdyr , som er unik og det er ikke registrert noe tap til rovdyr .
I Forskrift om hold av småfe står det klart og tydelig : “Enhver dyreeier har ansvar for egne dyr, uansett om de holdes i hus,på hjemmebeite eller i utmarka og forskriften inneholder konkrete bestemmelser om beitebruk og krav om tilsyn”.
Alle bønder kan søke tilskudd til forebyggende tiltak mot rovvilt , og regjeringen økte avsetningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 44 mill. i 2007 til 68 mill. i 2008.
Vanlig argumentasjon fra sauebøndenes side er at de ikke har økonomi til å sørge for dyra sine.
Når det gjelder andre tapsårsaker som sykdom, snyltere og ulykker , er det opp til dyreeierne selv å holde regnskap med dette .
Ca 90% av samtlige erstattede sau og tamrein, erstattes på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger, og det kreves ikke engang dokumentasjon på at de er tatt av rovdyr .
Og på tross av dette , sitter de forskjellige fylkesmenn med ferdig utfylte fellingstillatelser, og det er tilstrekkelig å sende en sms, og fellingtillatelsen er ett faktum.
Den siste fellingtillatelsen ble gitt etter 30 minutter av Fylkesmannen i Oppland.FFU (Fellesaksjonen for ulv )har gjentatte ganger klaget på prosedyren for disse fellingtillatelsene .
Rovviltnemder kan fatte vedtak om felling når ulvebestanden ligger over de fastsatte bestandmål og skal da baseres på de sis

te dokumenterte data for siste års yngling fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
Jeg kan bare slutte meg til det faktum at kunnskapen om rovdyr i Norge må være meget mangelfull hos de organer som sitter og bestemmer våre rovdyrs skebne uten å sette krav til sauebøndene om deres plikt til å sette igang tiltak for å hindre lidelse og død for sine husdyr.
Jeg vil gå så langt som å påstå at driftsformen ved en rekke sauebruk tar livet av de fleste sauer p.g.a manglende tiltak.
Ett annet og viktig aspekt er økoturisme/rovdyr og i Rendalen er det 6-7 forskjellige firmaer som har startet dette , og dett er den rette veien å gå og krever støtte og oppmuntring fra både sambygdinger og andre og vil medvirke til å øke turiststrømmen fra inn- og utland.
Norge har etterhvert fått ett temmelig frynsete rykte innen rovdyrforvaltning.