Viser arkivet for stikkord småbrukarlag

Regjeringa sviktar landbruket

Raudt meiner at regjeringa svikter landbruket med ein for låg økonomisk ramme i landbruksoppgjeret i år. Det var heilt riktig av Norsk Bonde- og Småbrukarlag å protestere mot landbruksoppgjeret.
Den negative utviklinga i inntekta som norske bønder har frå matproduksjon må snus. Det er irrelevant kva bønder tener på andre yrker ved sidan av det å vere bonde. Noreg treng fleire heiltidsbønder. Vi må verte meir sjølvberga ved å produsere meir av den maten som vi et i Noreg sjølve. Inntekta til bøndene må aukast gjennom å auke produksjonsstøtta.
Raudt meiner at landbruksoppgjeret i år burde ha hatt ei ramme på 2,5 milliardar kronar, som ein start på ei styrking av landbruket i Noreg.

Anders Hamre Sveen, landsstyrerepresentant i Raudt

Det er mer enn nok golfbaner i Norge

Den 3. august la Nationen fram tall fra Statistisk Sentralbyrå på hvilke formål matjord ble omdisponert til i 2008. Slik fordeler den omdisponerte matjorda seg: 46 prosent eller 7429 dekar går til byggeområder. 14 prosent eller 2523 dekar går til skogplanting eller annet landbruksområde. 11 prosent eller 1774 går til trafikkutbygging. 6 prosent går til golfbaner. 23 prosent eller 3704 dekar går til andre formål. Tallene for omdisponert dyrka og dyrkbar mark de tre siste åra var: 14137 dekar i 2006, 15442 dekar i 2007 og 16375 dekar i 2008.

Her er et utdrag fra artikkelen i Nationen: «Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at det er den beste matjorda som blir låst under betong og asfalt. Fritidsbebyggelsen er det som opprører Norges Bondelag mest. I 2008 gikk 7 prosent av totale omdisponeringer til fritidsbebyggelse. – Fritidsbebyggelse på matjord burde være uaktuelt, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. Ole-Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) gjør nøyaktig samme vurdering. (…) Norsk Bondelag- og Småbrukarlag frykter Høyre i regjering. Høyre hevder partiet vil sørge for vern av matjorda, men mener styringa må ligge lokalt. (…) – Hadde høyresida i politikken vært i flertall, ville all fått dispensasjon til å gjøre det de ville [sier Ole-Anton Teigen]»

Jeg er enig med bondeorganisasjonene i at det totale tallet for omdisponering av matjord til andre formål er bekymringsverdig. Det første som man bør ta tak i er golfbaner. Det er mer enn nok golfbaner i Norge. Derfor bør ikke mer dyrkbar jord omgjøres til golfbaner.