Viser arkivet for stikkord norge

Flerbruks høyhastighetsbaner (HHB) er best for Norge

Mange, varierende og fragmenterte utspill fra Jernbaneverket (JBV) forvirrer og tåkelegger nødvendig, faglig og saklig informasjon. Det er nå et presserende behov for en uavhengig, fremtidsrettet og helhetlig ”Masterplan” for aktuelle baner, basert på enhetlige premisser, rammebetingelser og metoder.
Les mer…

Ein særs dårleg tildeling av ein fredspris

Den norske Nobelkomiteen har nok ein gong kome med eit absurd vetak om tildeling av fredspris. EU fortener så klart ikkje å få ein fredspris.

Eg er samd med LO-sekretær Kristian Tangen, som i eit intervju med frifagbevegelse.no kallar denne tildelinga for ein “skandale”.

Kva er det EU får prisen for? Dei stadig oftare tilfella av grov politivald mot demonstrantar i EU-land? Den aukande sosiale uroen som følgjer av kraftige auka i sosial ulikheit og arbeidsløyse? At fleire folkevalde organ vert satt til side til fordel for toppbyråkratar og teknokratar? At EU er ein militær allianse? Alle krigane og okkupasjonane som fleire EU-land har vore med på i nyare tid?

EU-landa står nå, ifølgje aftenposten.no for 32 prosent av all våpeneksport i verda. EU har dessutan bygd opp eit eige militærapparat med eigne institusjonar og eigne avdelingar. EU har vedteke at dette militærapparatet skal kunne bli satt inn kor som helst i verda, med eller utan FN-mandat. EU pålegg medlemslanda til å ruste opp militært. I Lisboa-traktaten står det at “Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre deres militære kapasitet” (artikkel 42.3)

Ei undersøking som Respons Analyse har gjort for Aftenposten syner at berre 1 av 4 nordmenn meiner at det var riktig å gi EU denne prisen. Akkurat som den politiske eliten i EU er Nobelkomiteen i utakt med folk flest.

Tildelinga av fredsprisen til EU er den verste tildelinga sidan den vanvittige tildelinga til presidenten i USA, Barack Obama, og det var den verste tildelinga sidan tildelinga til Henry Kissinger. Alfred Nobel sitt testamente har vorte dratt så mange gangar ned i søla no at det er på høg tid at nokon andre tek over. Den norske Nobelkomiteen er openbart ikkje kompetent. Eg seier at Sverige må få oppgåva med å dele ut denne prisen. Så slipper i alle fall vi å verte gjort til latter på denne måten.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Stø kravet til bøndene

Eg meiner at Noreg har ein moralsk plikt til å produsere ein større del av maten vi eter sjølve. Som samfunn treng vi dessuten større mattryggleik. Det er fullt forståeleg at både Bondelaget og Småbrukarlaget har brote forhandlingane med staten i landbruksoppgjeret. Eg stør bøndene sine protester 100 prosent.

På Nationen.no er det fleire bilete frå protestene til bøndene.

Det er ein del folk, særleg på høgresida, som no kjem med misvisande informasjon om kva ein bonde tener, til dømes på baksida av Finansavisen 15. mai 2012. Det einaste som er relevant når det er landbruksoppgjeret som er tema, det er kor mykje bøndene tener på å vere bønder. Mange bønder har også anna arbeid i tillegg til å vere bonde, men inntekta dei får frå dette arbeidet kan jo ikkje nyttast som argument i landbruksoppgjeret. Det må jo vere eit mål å ha flest mogleg heiltidsbønder.

Alle burde skaffe seg og lese den strålande boka ‘En nasjon av kjøtthuer – Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk’ (Forlaget Manifest) skreve av Espen Løkeland-Stai & Svenn Arne Lie. Eit viktig utdrag frå boka: “Norske bønder blir stadig mer avhengig av inntekter fra andre jobber. (…) I 2009 hadde norske bønder, ifølge SSBs statistikk, i gjennomsnitt 136 000 kroner i næringsinntekt per bruk. Dette var 11 000 mindre enn året før.”

Dei reelle inntektene til bøndene har stått bom stille siden 1978. Difor er det ikkje rart når Romerikes Blad på forsida si kan fortelje at “217 romeriksbønder har gitt seg siden 2005″. Eg ser ingen grunn til at ikkje bønder skal kunne tene ein gjennomsnittleg industriarbeidarlønn på å vere bonde. Eg stør Bondelaget og Småbrukarlaget

Det har vorte temmeleg tydeleg at regjeringa ikkje står opp for bøndene sine interesser. Difor er det særs forståeleg at bøndene varslar storaksjon 21. mai.

Bondeorganisasjonane har levert eit krav til staten om et landbruksoppgjer med ei ramme på 2,2 milliardar kronar. Staten må innfri dette kravet. Det er naudsamt med ei auke i tilskota som får fordi dei produserer mat som er stort nok til at bøndene kan vere heiltidsbønder og ha ei like høg lønn som ei gjennomsnittleg industriarbeidarlønn.

Anders Hamre Sveen, vara til landsstyret i Raudt

Stans raseringa av posttenestene

Eigarmeldinga om Posten er eit kraftig angrep på posttenestene i Noreg. Den opnar for enda fleire nedleggingar av postkontor i Noreg. Om framlegget om å legge ned 149 postkontor går igjennom vil 1000 jobbar forsvinne.

Det er tragikomisk at Senterpartiet på si nettside no skriv at stortingsmeldinga om Posten Norge AS og framlegget til endring av lov om Posten si bankplikt «Sikrer godt og likeverdig posttilbud i hele landet». Post i Butikk (PiB) er privatisering, og er dessutan ein mykje dårlegare teneste enn eit postkontor.

Regjeringa må rydde opp i Posten, og stanse dette angrepet på posttenestene, som verken er til det gode for dei tilsette i Posten eller resten av innbyggjarane i Noreg.

Regjeringa må dessutan stanse somlinga når det gjeld prosessen med å nytte reservasjonsretten mot EU sitt 3. postdirektiv. Vedtaket om å reservere seg kan ikkje bety noko anna enn at Noreg skjermar eigne posttenester for konkurranse utanfrå, samtidig som ingen norske selskap, verken offentlege eller private, kan ta del i postmarknadene i andre land. Det finst derfor ingen gode grunnar for somlinga til regjeringa.

Vidare må det bli slutt på bruken av vikarbyrå og andre former for innleie av arbeidskraft i Posten. Posten må dessutan slutte med angrepa på faglege rettar gjennom tariffhopping. Det kan ikkje aksepterast at omorganiseringar i Posten gjev dårlegare faglege og sosiale rettar for dei tilsette. Leiinga i Posten har ikkje noko med kva for forbund dei tilsette i Bring vel å organisere seg i. Alle ledd i Posten Norge må så klart trekke fagforeiningskontingent for alle dei tilsette som er fagorganiserte, uavhengig av kva for slags fagforbund dei vel å vere medlem av.

Anders Hamre Sveen, vara til landsstyret i Raudt

Stø fagrørsla - stans vikarbyrådirektivet

Fråsegn frå Raudt sitt landsstyremøte 20.-22. januar 2012:

“Stø fagrøsla – stans vikarbyrådirektivet
18. januar stod 40 lokale LO-avdelingar og fleire fagforbund bak ein politisk streik mot EUs vikarbyrådirektiv. Raudt støtta streiken og støtter vidare kamp mot direktivet.

Midlertidige tilsettingar og innleie truer tryggleiken i arbeidslivet. Som midlertidig tilsett eller ringevikar har ein lite forutsigbar arbeidstid, og frykta for å ikkje få nye oppdrag gjer det vanskeligare å krevje sine rettar. Det er og vanskelig å få lån som midlertidig tilsett. Vikarbyrådirektivet vil føre til færre faste stillingar og meir bruk av ringevikarar og innleie.

På tross av fagbevegelsens kraftige mobilisering, seier Arbeidarpartiet at dei er for å innføre vikarbyrådirektivet i Noreg. Direktivet vil vere eit viktig reiskap i offensiven for å erstatte faste arbeidsplassar med vikarar. Det kjem no stadig fleire alvorlege angrep på faglige og sosiale rettar i eit kriseramma EU. Dette er bakteppet når Arbeidarpartiet no vil gje EU enda meir makt over reguleringa av arbeidslivet i Noreg.

Arbeidarpartiet seier at direktivet sikrar sokalla «likebehandling» mellom fast tilsette og innleidd arbeidskraft. For det første sikrar ikkje vikarbyrådirektivet reell likebehandling, for eksempel i forhold til pensjonsvilkår. For det andre kan fleirtalet på Stortinget når som helst styrke vikarars rettar i Noreg gjennom å sjølv vedta dei endringane dei måtte ynskje, heilt uavhengig av kva som står i eit EU-direktiv. Den dynamiske virkninga av vikarbyrådirektivet vil vere at stadig færre fast tilsette er igjen i bedriftene for å kjempe for gode tariffavtalar. Lønns- og arbeidsvilkåra vil difor verte dårlegare over tid, både for vikarar og fast tilsette.

EU- og EFTA-domstolane vil avgjere om arbeidsmiljølovas og tariffavtalanes begrensningar på bruk av vikarbyrå må fjernast eller ikkje. NHO skriv i sin høyringsuttalelse at dei ikkje meiner at vernet av midlertidige tilsettingar i arbeidsmiljølova kan halde fram dersom direktivet innførast og at dei vil gå til EFTA-domstolen for å få gjennomslag for sitt syn. Det er svært sannsynleg at NHO vil få gjennomslag for sitt syn der. Difor er NHO for vikarbyrådirektivet, dei ynskjer auke i vikarbyråbruk. Ufrivillig deltid og utstrakt bruk av deltid er i dag eit stort problem i Noreg. Dette rammar særleg kvinnedominerte yrkesgrupper. Vikarbyrådirektivet vil gjere kampen for lovbestemt heiltid enda vanskeligare.

Raudt støtter appellen frå ein samla fagbevegelse til Arbeidarpartiets stortingsgruppe om å legge ned veto mot vikarbyrådirektivet. "
……………..

Sjå meir på Raudt si samleside: ‘Kamp for faste ansettelser og et verdig arbeidsliv’:
http://rødt.no/politikk/hovedsaker/kamp-for-faste-ansettelser-og-et-verdig-arbeidsliv/

Anders Hamre Sveen, fagleg ansvarleg i Raudt