Viser arkivet for stikkord nationen

Nationen lyver!

Grensehandelen øker!

Tirsdag 4.september kom Statistisk Sentralbyrå med sin kvartalsvise rapport om grensehandelen, og selv om SSB presenterer rapporten med overskriften “Stadig økning i grensehandelen” så klarer Nationen kunststykket å presentere den samme SSB-rapporten med overskriften: “Grensehandelen går ned og færre handler i Sverige”. (Kanskje journalist Bjarne Bekkeheien Aase er inspirert av Komiske Ali fra Irak i 2003?)

Det er opplagt at Nationen ønsker at det skal fremstå som om at grensehandelen går ned, for da kan de vise sine lesere, som stort sett er bønder og stemmer på Senterpartiet, at politikken til Regjeringen fungerer. Men det får da være måte på å vri og vende på fakta. Hvis vi dykker ned i bakgrunnstallene så er artikkelen til Nationen juks og fanteri.

Det eneste poenget jeg kan gi til Nationen er at de har rett i at antall personer som har tatt turen over grensen har gått ned, men de har til gjengjeld handlet for nesten 5,3 milliarder kroner i første halvår, mot 5,1 milliarder i 2011 og 5 milliarder i 2010. Og det vesentlige her er vel ikke hvor mange som handler over grensen, men hvor mye penger Norge taper på å ha skyhøye avgifter på blant annet alkohol og tobakk?

Grensehandelen var på 11,7 milliarder kroner de siste 12 månedene, noe som er en økning på hele 9 %. Svenskegrensen er lang, og hele 94 % av grensehandelen går til Sverige, og av dette blir 52 % handlet i Strømstad-området.

Hadde avgiftene på alkohol og tobakk vært lavere, kunne vi redusert grensehandelen betraktelig. En grensehandel på nesten 12 milliarder kroner har store konsekvenser for handelen, leverandørene og landbruket. Det er anslått at omtrent 10 000 norske arbeidsplasser har forsvunnet på grunn av den gjeldende landbruks- og avgiftspolitikk.

Regjeringen la den 22.juni i år frem Stortingsmelding nr. 30, kalt ”Se meg. En helhetlig rusmiddelpolitikk“, hvor de blant annet skrev at “Det er indikasjoner på at opp mot halvparten av brennevinskonsumet og 20 prosent av vinkonsumet kommer fra uregistrerte kilder, mens det antas at det uregistrerte forbruket av øl er ubetydelig”.

Dette burde jo fått alarmsignalene hos Regjeringen til å ringe, men det er dessverre ingenting som tyder på at de tar signalene alvorlig, og min spådom for statsbudsjettet 2013 er en ytterligere økning i både alkohol og tobakksavgiftene, noe som vil føre til enda mer grensehandel i 2013.

Skal vi få gjort noe med grensehandelen så er det kun en ting som nytter, og det er å senke avgiftene på de varene som trekker folk over grensen. Det nytter i hvert fall ikke å gjøre som Nationen, og lyve og late som at dagens politikk fungerer.

Fremskrittspartiet ønsker å senke avgiftene på spesielt tobakk og alkohol betraktelig, og har foreslått dette i alle sine alternative statsbudsjetter.

Roy Steffensen
Nestleder, Rogaland FrP

Min blogg: www.roysteffensen.com

Stø kravet til bøndene

Eg meiner at Noreg har ein moralsk plikt til å produsere ein større del av maten vi eter sjølve. Som samfunn treng vi dessuten større mattryggleik. Det er fullt forståeleg at både Bondelaget og Småbrukarlaget har brote forhandlingane med staten i landbruksoppgjeret. Eg stør bøndene sine protester 100 prosent.

På Nationen.no er det fleire bilete frå protestene til bøndene.

Det er ein del folk, særleg på høgresida, som no kjem med misvisande informasjon om kva ein bonde tener, til dømes på baksida av Finansavisen 15. mai 2012. Det einaste som er relevant når det er landbruksoppgjeret som er tema, det er kor mykje bøndene tener på å vere bønder. Mange bønder har også anna arbeid i tillegg til å vere bonde, men inntekta dei får frå dette arbeidet kan jo ikkje nyttast som argument i landbruksoppgjeret. Det må jo vere eit mål å ha flest mogleg heiltidsbønder.

Alle burde skaffe seg og lese den strålande boka ‘En nasjon av kjøtthuer – Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk’ (Forlaget Manifest) skreve av Espen Løkeland-Stai & Svenn Arne Lie. Eit viktig utdrag frå boka: “Norske bønder blir stadig mer avhengig av inntekter fra andre jobber. (…) I 2009 hadde norske bønder, ifølge SSBs statistikk, i gjennomsnitt 136 000 kroner i næringsinntekt per bruk. Dette var 11 000 mindre enn året før.”

Dei reelle inntektene til bøndene har stått bom stille siden 1978. Difor er det ikkje rart når Romerikes Blad på forsida si kan fortelje at “217 romeriksbønder har gitt seg siden 2005″. Eg ser ingen grunn til at ikkje bønder skal kunne tene ein gjennomsnittleg industriarbeidarlønn på å vere bonde. Eg stør Bondelaget og Småbrukarlaget

Det har vorte temmeleg tydeleg at regjeringa ikkje står opp for bøndene sine interesser. Difor er det særs forståeleg at bøndene varslar storaksjon 21. mai.

Bondeorganisasjonane har levert eit krav til staten om et landbruksoppgjer med ei ramme på 2,2 milliardar kronar. Staten må innfri dette kravet. Det er naudsamt med ei auke i tilskota som får fordi dei produserer mat som er stort nok til at bøndene kan vere heiltidsbønder og ha ei like høg lønn som ei gjennomsnittleg industriarbeidarlønn.

Anders Hamre Sveen, vara til landsstyret i Raudt

Kor blir eg medlem av debatten, og kor melder eg meg av?

Eg er vandt til Origo-systemet, men finner ikkje ut kor eg kan melde meg inn i sona eller ut av debattstaden til Nationen. Kor gjer eg det? Eg spør ikkje berre på vegne av meg sjølv.
(Leita også lenge til debattstaden på forsida til nasjonen, uten å finne godt synleg lenke til debatten)

Det er mer enn nok golfbaner i Norge

Den 3. august la Nationen fram tall fra Statistisk Sentralbyrå på hvilke formål matjord ble omdisponert til i 2008. Slik fordeler den omdisponerte matjorda seg: 46 prosent eller 7429 dekar går til byggeområder. 14 prosent eller 2523 dekar går til skogplanting eller annet landbruksområde. 11 prosent eller 1774 går til trafikkutbygging. 6 prosent går til golfbaner. 23 prosent eller 3704 dekar går til andre formål. Tallene for omdisponert dyrka og dyrkbar mark de tre siste åra var: 14137 dekar i 2006, 15442 dekar i 2007 og 16375 dekar i 2008.

Her er et utdrag fra artikkelen i Nationen: «Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at det er den beste matjorda som blir låst under betong og asfalt. Fritidsbebyggelsen er det som opprører Norges Bondelag mest. I 2008 gikk 7 prosent av totale omdisponeringer til fritidsbebyggelse. – Fritidsbebyggelse på matjord burde være uaktuelt, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. Ole-Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) gjør nøyaktig samme vurdering. (…) Norsk Bondelag- og Småbrukarlag frykter Høyre i regjering. Høyre hevder partiet vil sørge for vern av matjorda, men mener styringa må ligge lokalt. (…) – Hadde høyresida i politikken vært i flertall, ville all fått dispensasjon til å gjøre det de ville [sier Ole-Anton Teigen]»

Jeg er enig med bondeorganisasjonene i at det totale tallet for omdisponering av matjord til andre formål er bekymringsverdig. Det første som man bør ta tak i er golfbaner. Det er mer enn nok golfbaner i Norge. Derfor bør ikke mer dyrkbar jord omgjøres til golfbaner.

Tun Media er helt på jordet

Fra Dagens Næringsliv, s. 29. juli, 2009: “Nationens eierkonsern Tun Media kutter og nedbemanner. Samtidig får konsernsjefen 1,4 millioner i bonus.
(…) – Dette er helt uakseptabelt. Redaksjonsklubben i Nationen reagerer veldig sterkt på denne informasjonen. Etter råkjøret vi har vært gjennom med innsparinger, kutt og lønnsnedgang, vil dette ikke bli forstått av journalister i Nationen. Heller ikke av ansatte i Tun Media. Det fremstår nesten absurd, sier Berit Strøyer Aalborg, klubbleder i Nationen.”

Aalborg sier dessuten dette til Dagens Næringsliv: “Vi registerer at det er penger i konsernet som hverken kommer de ansatte i Tun Media eller i Nationen til gode. (…) – Hvis krisen i Tun Media hadde vært så prekær som vi har fått beskjed om fra konsernledelsen, ville Bertheussen gjort som flere andre medieledere og sagt fra seg eller usatt bonusen. Det gjør han ikke.”

Tun Medias administrerende direktør Terje Bertheussen hadde følgende kommentar til DN: ” – Jeg diskuterer ikke mine lønnsbetingelser med Dagens Næringsliv.”

Hva i alle dager er det Tun Media holder på med? Det er på høy tid å få på plass et nasjonalt opprør mot de norske lederlønningene. Jeg håper at eierne i Tun Media (blant annet Norges Bondelag) rydder opp i den fullstendige absurde pengeprioriteringa i dette selskapet.

(Fakta om Tun Media fra Dagens Næringsliv: Tun Media ble etablert i 2000 ved en sammenslåing av Bondebladet, Landbruksforlaget og Nationen. De største eierne er Tine med 28,5 prosent. Norges Bondelag med 27,2 prosent og Nortura med 22, 8 prosent. Tun Media utgir Nationen, Bondebladet, Norsk Landbruk og magasinene Traktor, Lev Landlig og Mat & Helse. Tun Media eier Forlaget Tun, som utgir bøker innen fag, fritid, jakt og fiske.)