Viser arkivet for stikkord lov

Antall våningshus på en gard

Er der noen som hvet vilken lov det er som forteller om antall våningshus, det er tillat å ha på en gard?

Sauebønder og fredet rovvilt i verneområder.

Forskning og undersøkelser har vist hvordan rovdyr og byttedyr gjensidig påvirker hverandre, i tillegg til en erkjennelse av rovdyrenes naturlige plass i naturens samspill.
Hver eneste dag opplever vi nå at bønder nærmest okkuperer media med blodige sauer og forlanger at rovdyra skal fjernes , for ellers kan de ikke fortsette sitt yrke .
Til tross for kunnskapen om utallige dødstall av andre årsaker enn rovdyrangrep , fortsetter denne farsen år etter år .
Tross svært få rovdyr , dør det flere lam på utmarksbeitene i Vestfold og Agderfylkene enn det gjør i rovdyrfylkene Oppland og Buskerud.
Hvert 10 lam dør før de kommer i utmarka .
Dette kan umulig skyldes rovdyr , men har mere å gjøre med at sauen idag har mistet mesteparten av de instinkter den engang hadde , fordi dette er avlet bort til fordel for mere ull og kjøtt.
Villsauen, derimot , kan gå ute hele året, og har en ganske spesiell fluktadferd fra rovdyr , som er unik og det er ikke registrert noe tap til rovdyr .
I Forskrift om hold av småfe står det klart og tydelig : “Enhver dyreeier har ansvar for egne dyr, uansett om de holdes i hus,på hjemmebeite eller i utmarka og forskriften inneholder konkrete bestemmelser om beitebruk og krav om tilsyn”.
Alle bønder kan søke tilskudd til forebyggende tiltak mot rovvilt , og regjeringen økte avsetningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 44 mill. i 2007 til 68 mill. i 2008.
Vanlig argumentasjon fra sauebøndenes side er at de ikke har økonomi til å sørge for dyra sine.
Når det gjelder andre tapsårsaker som sykdom, snyltere og ulykker , er det opp til dyreeierne selv å holde regnskap med dette .
Ca 90% av samtlige erstattede sau og tamrein, erstattes på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger, og det kreves ikke engang dokumentasjon på at de er tatt av rovdyr .
Og på tross av dette , sitter de forskjellige fylkesmenn med ferdig utfylte fellingstillatelser, og det er tilstrekkelig å sende en sms, og fellingtillatelsen er ett faktum.
Den siste fellingtillatelsen ble gitt etter 30 minutter av Fylkesmannen i Oppland.FFU (Fellesaksjonen for ulv )har gjentatte ganger klaget på prosedyren for disse fellingtillatelsene .
Rovviltnemder kan fatte vedtak om felling når ulvebestanden ligger over de fastsatte bestandmål og skal da baseres på de sis

te dokumenterte data for siste års yngling fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
Jeg kan bare slutte meg til det faktum at kunnskapen om rovdyr i Norge må være meget mangelfull hos de organer som sitter og bestemmer våre rovdyrs skebne uten å sette krav til sauebøndene om deres plikt til å sette igang tiltak for å hindre lidelse og død for sine husdyr.
Jeg vil gå så langt som å påstå at driftsformen ved en rekke sauebruk tar livet av de fleste sauer p.g.a manglende tiltak.
Ett annet og viktig aspekt er økoturisme/rovdyr og i Rendalen er det 6-7 forskjellige firmaer som har startet dette , og dett er den rette veien å gå og krever støtte og oppmuntring fra både sambygdinger og andre og vil medvirke til å øke turiststrømmen fra inn- og utland.
Norge har etterhvert fått ett temmelig frynsete rykte innen rovdyrforvaltning.

Klage på fellingtillatelse på ulv i deler av Stange og Nord-Odals kommuner.

FFU klager med oppsettende virkning på følgende :
1 . Fellingtillatelse på ulv i deler av Stange og Nord- Odals kommuner .
2 . Prosedyren hvormed slike klager blir behandlet .
3.Mangelen på klageadgang for frivillige organisasjoner .
4 . Lov om dyrevelferd.
5 år etter rovviltforliket står ulven fortsatt på den norske rødlisten som kritisk truet .
Status for ulven pr. idag :
Bestandmålet for ulv ble oppnådd i 2008, men p.g.a illegal jakt på ulv , viser potensialet at det kun kan bli ett hvalpekull.
i Norge har vi etter sigende 3 revirer av ulv :
1. Julussa-reviret , som holder til i Elverum, Aamodt og vestre deler av Trysil , der er det kun tispa og 3- 4 hvalper som markerer revir .
Mye tyder på at hannulven Ivan ble skutt illegalt sammen med en ung tispe .
2. Kynna-flokken , som har område i Våler , men også Elverum og Åsnes , som fikk ett hvalpekull i 2008. Kun en av lederulvene markert revir .
3. Osdalsflokken , som fikk ett hvalpekull på 7 i 2008 , hvor en av hvalpene døde en naturlig død, og hvor Alphaparet har fått ett nytt kull , sannsynligvis det eneste i Norge i 2009.
St.meld 15. ( 2003- 2004 ): Rovvilt i norsk natur : Komiteèns medlemmer fra AP, Høyre, SV og Krf , viste til at med hjemmel i Viltloven , må det gjennom egen forskrift åpnes for lisensjakt på ulv , når det finnes ett overskudd utover det fastsatte bestandmål.
Lisensjakt for ulv kan også iverksettes etter nærmere fastsatte kriterier innenfor forvaltningsområdet , dersom det er hensiktsmessig å regulere bestanden .
Utenfor forvaltningsområdet for ulv skal det raskt kunne iverksettes felling av revirmarkerende par , dersom bestandsituasjonen tillater dette .
FFU kan ikke se at bestandmålet for 2009 er oppnådd .
Prosedyren for denne fellingtillatelsen har svært lite med demokrati å gjøre.
Søknad om fellingtillatelsen ble sendt via e-mail 11.06.2009, kl. 16.16 av " Romedal og Stange sau og geit ".
Fellingtillateløsen ble gitt 12.06.2009 kl. 12.00 og varer til 22.06.2009 kl. 12.00.
Klageadgangen for frivillige organisasjoner er overhodet ikke tilstede .
FFU påpeker at dette bør skje i demokratiske former .
Altfor lenge har konflikten mellom sauebønder, reindriftssamer og nærvær av rovdyr blitt løst ved geværforvaltning.
Sauebønder har en juridisk og moralsk forpliktelse for å sørge for at husdyr ikke lider i utrengsmål , enten angrep fra rovdyr eller mangel på tilsyn.
Hvert eneste år er det en massiv sauedød som dør av helt andre årsaker enn angrep fra rovdyr.
FFU ønsker at det skal bli ett krav for norske sauebønder å iverksette tiltak for beskyttelse av sine husdyr .
Ulveforskere ved Skandulv og N.I.N.A har i lange tider advart mot innavldepresjon og illegal jakt uten at dette blir tatt hensyn til .
På tross av en massiv illegal jakt , fortsetter myndighetene å stede ut fellingtillatelser .
FFU ønsker at dette tar stopp inntil denne form for kriminalitet er løst .