Viser arkivet for stikkord gmo

MONSANTOS MØRKE HISTORIE-EN TIDSLINJE.

1901- John Francis QUEENY danner Monsanto i St. Louis . Missouri, USA

1902- Monsantos første orodukt er det kunstige søtningsmiddelet Sakkarin, som selges til Coca Cola company .
Flere tilsetnetningsstoffer følger raskt.

1917- De føderale myndigheter i USA reser sak mot Monsanto mht. sikkerheten til Sakkarin . Monsanto vinner saken etetr flere års drakamp i retten .

1929 -Monsanto begynner produksjonen av PCB, ett oljelignende stoff som ikke brenner og ikke nedgraderes. PCB ble brukt som tilsetning i smøreoljer , byggevarer, elektriske artiklerv o.sv.
Idag regnes det som en av verdens farligste miljøgifter .
Skjønt produksjonen av PCB ble stanet i 1979 , kan det fremdeles spores i fettvevet til dyr fra pol til pol.
Det er dokumentert at Monsanto tidlig visste om PCBs giftvirkninger, men systematisk holdt tilbake denne kunnskapen og fortsatte å produsere stoffet ..

1939-1945-Monsanto deltar i forskningen av det radioaktive grunnstoffet uran i forb indelse med utviklingen av den første atombomben . ( Manhatten-prosjektet ).

1944 -Monsanto begynner produksjonen av insektmiddelet DDT.
Dette insektmiddelet anrikes oppover i nœringskjeden og ble livstruende for flere fuglearter . Set dannet en sentral bakgrunn for Rachel Carssons bok -Silent Spring (1962)., som ble stratskuddet for den moderne miljøbevegelse .
Stoffet ble 10 år sebnere forbudt av den amerikanske kongressen .

1945- i etterkrigstiden gikk Monsanto inn i agro-business , bl.a ved å utvikle og selge ugressmidler .
Det første var 2,4,5-T, somm inneholder dioksin.. Monsanto er blitt anklaget for å ha dekket over eller fortiet dioksin-innholdet i flere av sine produkter .
1961-1971-Un der Vietnam-krigen brukte det amerikanske militœret en mix av ugressmidlene 2,4,5-T og 2,4-D, kalt AGENT ORANGE.Monsanto var en av deres største leverandører og at deres versjon hadde en spesielt høy konsentrasjon av Dioksin .
Agent Orange , som ble brukt for å få trœrne til å felel løvet , bevirket helseskader for millioner av vietnamesere og titusener av amerikan ske soldater .

1976-Monsanto in trodusererb ugressmiddelet Round-up . Dets sentrale komponente er Glyfosat, som er svœrt giftig for alt liv . Dette ugressmiddelet er idag verdens mest brukte og en av Monsantos fremste inntektskilder .
1985-Monsanto canner datterfirmet Nutra-sweet-company ether oppkjøp av kjemifirmaet G.D Searle.
Deres fremste produkt er det kunstige søtningsmiddelet Aspartam .

FDA-forskere gikk imot en godkjenning , ikke minst fordi dyreforsøk viste at stoffet kunne gi hjerneskader .
Etter ca 10 års politisk drakamp , der bl. a Donald Rumsfield VAR EN SENTRAL AKTØR SOM LEDER FOR SEARLE, ble Aspartam i 1983 godkjent som søtningsmiddel i leskedrikker
1994-Monsantos første GM-produkt er ett bovint vekstmiddel(r BGH) , som øker kyrnes melkeproduksjon, men også tempoet i metabolismen med jurbetennelse og andre helseproblemer som konsekvens..
Via sin politiske innflytesle ( ikke minst i FDE) har Monsanto hindret merking av BGH-melk .
Produsenter i i USA her heller ikke lov å merke sine produkter som gbh-frie produkter.

1995-96-Monsanto introduserer sine første GM-planter Round-up Ready soja , som er tolerant for ugressgiften Round-up , samt BT-POTET og bomull , som har fått innsatt ett gen fra jordbakterien Bacillus thuringiensis , slik at palnten produserer insektgift i alle celler gjennom hle vekstsesongen.
1997-98-Monsanto introduserer Round-up -Ready raps, bomull og maid . Monsantos RR-varianter løste elegant problemet med at patented for Roud-up villa gå ut i 2000.
RR-variantene selges sammen med ugressmiddelet eller med klausul å kun bruke Monsantos variant .
1998-2004-Monsanto førte flere rettssaker mot bønder som dyrket deres patenterte RR-raps. Den mest kjente aken var mot den canadiske farmereen Percy Schmeiser , som drev sin egen frøproduksjon og ikke ønsket å dyrke Monsantos RR-raps.

Den mest kjente saken var mot den canadiske farmereen Percy Schmeiser , som drev sin egen frøproduksjon og ikke ønsket å dyrke Monsantos RR-raps

2001- Monsantos GM-planter utgjør 91% av det totale areal av GM-PLANTER i verden .

2000-2008-Mon santo kjøper opp flere store såvarefirmer og utvikler en terminatr-teknologi , slik at neste generasjons frø ikke spirer , men møtte så stor motstand at det ikke ble kommersialisert .

Hundreds of thousands people have united across the world to voice concern over the spread of GMO foods and crops and to raise awareness over the biotech giant Monsanto’s growing grip on the global food supply chain

This doco shows the power of Monsanto and how they treat farmers, how GMO seeds can destroy our food supply.,not what Monsanto promised from there GMO seed. The world needs to reject the use of GMO food for our own good. If you think we are safe in Australia think again, one farmer W.A has grown Round-up ready Conola seed and has contaminated near by fields. Here’s some links to the GMO crops in AUSTRALIA

A. Pusztai ble født i Ungarn i 1930, der han utdannet seg som biokjemiker og arbeidet som forsker inntil den mislykkede ungarske oppstanden i 1956. Deretter klarte han å rømme over til Østerrike. Han flyttet kort tid etter til Storbritannia, der han gjennomførte sin doktorgrad i biokjemi. Fra 1963 til 1999 arbeidet han ved The Rowett Research Institute i Aberdeen, Skottland. Han er en av verdens fremste eksperter på lektiner, en gruppe proteiner som finnes i en rekke av våre vanlige matvarer, som f.eks. hvete. En viktig oppgave for lektinene i planter er å beskytte dem mot insekter. Pusztai har publisert 270 artikler og tre bøker innenfor dette feltet.

I 1995 begynte Pusztai å forske på genetisk modifiserte poteter, som hadde fått innsatt et gen for GNA-lektin fra snøklokke. Pusztai og hans team skulle undersøke hvordan rotter reagerte på inntak av disse GM-potetene, sammenlignet med en kontrollgruppe som ble fôret med ”substansielt samme potet” av ikke-GM kvalitet. Bakgrunnen for at disse studiene overhodet ble igangsatte var å utvikle en potet som produserte sin egen insektgift. Dette var da det første fôringsforsøket i sitt slag, som skulle kontrollere matvare-sikkerheten for disse GM-potetene.

Pusztai hadde allerede i syv år studert GNA-lektinets egenskaper, og visste at det var trygt å spise for rotter, selv i store mengder. Han forventet derfor at rottene skulle tåle den ”substansielt like” GM-poteten like bra. Det skulle vise seg ikke å holde stikk. En biokjemisk undersøkelse dokumenterte store variasjoner mellom de ulike GM-linjene, og viste at de ikke var ”substansielt like” med den ikke-transgene morplanten for flere egenskaper. En av GM-linjene hadde f.eks. 20% mindre protein enn de andre. Men også innholdet av stivelse og sukker varierte med opptil 20%. Det var imidlertid selve fôringsforsøket som gav det store sjokket. Forskerne avdekket alvorlige helseeffekter etter bare 10 dages fôring. Hjernen, leveren og testiklene var generelt mindre hos rotter som hadde fått GM-mat, mens f.eks. bukspyttkjertelen var blitt forstørret. Det ble også påvist økt cellevekst i mage- og tarmsystemet, noe som kunne indikere et forstadium til kreft.

Like før de skulle publisere sine resultater i form av en forskningsartikkel, lot Pusztai seg intervjue i TV-programmet World in Action, den 10. august 1998. Intervjuet var klarert med direktøren for Rowett-instituttet, Philip James. Dette intervjuet gikk ikke detaljert inn på Pusztais forsøksresultater, men bekreftet at det var observert skade på tarmer og immunsystem hos rottene som var fôret med GM-poteter. Og på slutten av programmet la Pusztai til de skjebnesvangre ordene:

“If I had the choice I would certainly not eat it. I find it’s very unfair to use our fellow citizens as guinea pigs”.

Dette resulterte i en mediestorm. I to dager var Pusztai den store helten på Rowett-instituttet. Den tredje dagen fikk han sparken. Han ble også nektet tilgang til sitt forskningsmateriale, noe som senere ble opphevet. I februar 1999 kom et panel av 22 forskere fra 13 land med en analyse av Pusztais arbeid. Panelet mente det burde publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, og de støttet hans konklusjoner. Senere samme år ble da også deler av dette materialet publisert i The Lancet. I 2005 ble Pusztai tildelt Whistleblower-prisen fra den tyske vitenskaps-foreningen, Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Árpád Pusztai lever i dag i UNGARN

Mere info på min nettside

BREV TIL LANDBRUKSMINISTER SYLVI LISTHAUG VEDR. AKSJON MOT MONSANTO .

Lørdag 24 mai 2014 var det demostrasjoner en rekke steder i vår verden , og hvor var media i en sak som er så uhyre viktig for oss alle sammen , nemlig mat uten giftige tilsetninger .

A global event challenging the agricultural behemoth Monsanto’s efforts to dominate the world food supply is taking place across the globe as millions of anti-GMO activists join forces against the biotech giant

For de som ikke kunne komme på aksjonen. Her er min appell:
Regulative myndigheter som Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM), Mattilsynet og Veterinærinstituttet tar ikke sine reguleringsoppgaver på allvor.

For å illustrere hvor galt det står til med disse viktige myndighetsorganene er det nok å vise til det faktum at når feks. VKM skal risikovurdere Genmodifiserte Organismer (GMO) og giftige kjemikalier, gjøres dette konsekvent med utgangspunkt i produsentens egne studier. Det er dette rådende paradigme med at det er produsenten som har fått oppgaven med å avdekke potensielle problemer med deres egne produkter, som er den direkte årsaken til at vi nå ødelegger verdens matvaresikkerhet, miljø og helse med GMOer og/eller giftige kjemikalier i landbruket.

Det er dette paradigmet som har ført til at produkter som Roundup, Glufosinat Ammonium, Atrazin, DDT og mange andre svært giftige kjemikalier i sin tid ble godkjent. Det er det samme paradigmet som har ført til at snart 50 ulike GMO-planter er tillatt i mat og fôr i EU. Alle GMOer som tillates i mat og fôr i EU er også automatisk lov å benytte i inntill 0,9 prosent i norsk mat og fôr. I tillegg har Mattilsynet brutt norsk lov ved å årlig gi dispensasjon til fiskefôrprodusenter slik at disse kan benytte 19 ulike GMO-planter i fiskefôret – uten restriksjoner.

Vi forbrukere må kreve at våre regulative myndigheter får krav på seg til å måtte benytte langsiktige studier, og studier som er utført av forskere og forskningsinstitusjoner som er uavhengige av industrien.
Norske regulative myndigheter vektlegger industribasert forskning og ser bort fra seriøse uavhengige studier som viser til at laboratoriedyr blir svært syke av GMO og ulike giftige kjemikalier som sprøytes på maten vår
Arpad PusztaiAllerede på slutten av 90-talet kunne Arpad Pusztai avsløre at rotter ble alvorlig syke av å spise GMO-potet. Pusztai fikk forskningsoppdraget i konkurranse med 27 andre, og det var Det britiske vitenskapsrådet for bioteknologi (BBSRC) som hadde fått oppdraget med å velge det beste prosjektet. Forskningen til Pusztai var altså det beste man hadde å vise til. Pusztai sin forskning indikerte at det kunne være selve gen-konstruktene som resulterte i at rottene ble syke. Forskningen til Pusztai avslørte også genteknologien hadde resultert i endringer i ernæring og biokjemi i poteten. Proteininnholdet var også 20% lavere enn den vanlige poteten.

Gilles-Eric SeraliniI september 2012 publiserte Seralini sin forskning på GMO-mais og ugressmiddelet Roundup. Rottene han hadde fôret i 2 år viste at rottene fikk overhyppighet av svulster, skade på nyre og lever, samt endringer i hormonsystemet. De urovekkende funnene gjaldt både for rotter som kun hadde fått usprøytet GMO-mais, og GMO-mais som var sprøytet med Roundup. Dette tyder også på at genteknologien i seg selv kan være en årsak til at rottene ble syke.
Veterinærinstituttet på ville veier

GMO ansvarlig ved Veterinærinstituttet, Arne Holst-Jensen uttalte i en artikkel på Forskning.no følgende: “Her i Norge har vi spist hestepølse i veldig mange generasjoner, men jeg har ennå til gode å se en kentaur”, litt senere i samme artikkel hevder han at det er umulig at arvestoff fra GMO skal kunne ende opp i kjønnscellene våres og overføres til neste generasjon. Og med det kan det virke som at han oppriktig mener at GMO ikke utgjør noen fare for helsa vår, eller helsa til dyrene.
Men… er det utenkelig at gener fra disse kunstig sammensatte gen-konstruktene kan ende opp i feks. bakterier i vår egen kropp? De færreste er klar over at mange GMOer inneholder gener fra en jordbakterie. Disse genene som GMO-industrien truer inn i arvematerialet til flere matplanter, sørger for at plantene har blitt giftfabrikker. De produserer giftige proteiner 24 timer i døgnet. Giftige proteiner som industrien hevder kun skal drepe skadeinsektene. Forskning har vist at disse giftige proteinene er skadelige for langt flere organismer enn disse skadeinsektene.

Hva med oss mennesker og dyra? Kan det tenkes at disse genene kan forringe vår helse? Mennesker og dyr er helt avhengige av at bakteriene i kroppen vår fungerer optimalt. Vi trenger bla. bakterier for kunne nyttegjøre oss av maten vi spiser. Er det utenkelig at gener fra en jordbakterie kan overføres til arvematerialet til bakterier som vi er helt avhengige av for å ha et godt liv? Vi snakker nå ikke lenger om den påståtte umuligheten fra Veterinærinstituttet, men om en høyst reell trussel som kan ødelegge livskvaliteten til mennesker og dyr.

Regulatoriske myndigheter og dobbeltmoralen
Det er bra når norske myndigheter forbyr norske bønder å benytte svært giftige kjemikalier som Atrazin og Glufosinat Ammonium på plantene vi og dyra skal spise. Det er ikke bra når de samme norske myndigheter tillater import av mat og fôr som er sprøytet med gift som er forbudt å bruke i Norge. Mener Norske myndigheter at mennesker, dyr og miljø i utlandet ikke tar skade av de giftene som er blitt forbudt i Norge? Det kan nesten virke slik.

Samme dobbeltmoral blir nå praktisert av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet og EFSA (European Food Safety Authority). De urovekkende funnene til Seralini er blitt ubetydeliggjort ved at man hevder at rottetypen ikke egnet seg for denne type studie, og/eller at man har benyttet for få rotter.

Er det ikke rart dere, at VKM og EFSA i sin tid henholdsvis friskemeldte og godkjente den samme GMO-maisen, med utgangspunkt i en studie fra produsenten. En studie hvor produsenten benyttet akkurat samme type rotter og samme antall rotter? Våre regulative myndigheter stiller altså høyere krav til uavhenige forskere enn til produsentene.
I fjor fikk direktøren i Bioteknologinemda spørsmålet: Er genmodifisert mat farlig? Selv om Rogne antakelig vet bedre var svaret hennes bla.: “Det er ikkje noko som tyder på at det er farleg”. I samme artikkel etterlyser hun bedre GMO-forskning. Kanskje Rogne heller først burde ta opp til diskusjon om forskere noen gang kan få kontroll med gener og arvemateriale. For hvis de ikke har kontroll med disse gen-konstruktene, hvor klokt blir det da å tillate bruk av genteknologi på levende planter og dyr? Regulative myndigheter, forskere og professorer etterlyser mer forskning. Hvorfor kan man ikke ta hensyn til den uavhengige forskningen som foreligger? Kan vi forvente at regulative myndigheter i fremtiden vil ta hensyn til urovekkende funn, når de i dag velger å se bort fra denne type forskning?
Les: Folkefiender – Om sannhetens pris og vitenskapens sjelhttp://www.paradigmeskifte.nu/2013/06/bokomtale-folkefiender-om-sannhetens-pris-og-vitenskapens-sjel/
Les: GMO Myths and Truthshttp://earthopensource.org/files/pdfs/GMO_Myths_and_Truths/GMO-Myths-and-Truths-edition2.pdf
Les: Ban GMOs Nowhttp://www.i-sis.org.uk/Ban_GMOs_Now.php
Les: Sannheten på bordet – Det du ikke får vite om maten dinhttps://www.tanum.no/_debatt-politikk-og-samfunn/sannheten-p%C3%A5-bordet-niels-christian-geelmuyden-9788202421885
GMWatchhttp://www.gmwatch.org/
GMOSERALINIhttp://www.gmoseralini.org
Institute for Responsible Technologyhttp://responsibletechnology.org/
Institute of Science in Societyhttp://www.i-sis.org.uk/
Monsanto.NOhttp://www.monsanto.no/
Les “mer”:https://www.facebook.com/events/220683891439887/permalink/290339451140997/

Ill. Rune Olsen

Det er meget forunderlig at hverken media eller politikere engasjerer seg i dette i det hele tatt
Nils Christian Geelmeyden har skrevet en meget viktig bok som heter -Sannheten på bordet , som jeg siterer litt fra,
1 Januar 2001 vedtok Stortinget å underlegge seg EUs matsminkedirektiv fra 1994 der 80 nye tilsetningsstoffer ble tillatt , tilsammen har vi nå rundt 4000 lovlige matsminkestoffer med hvert sitt E – nummer .
Iskrem inneholder ca 31 forskjellige fargestoffer og 13 forskjellige søtningsstoffer .

I Norge er det tillatt å bruke 49 ulike fargestoffer i nœringsmidler , en sœrlig uro til 11 av disse, , dette er de sysnetsiske azofargestoffene som ar forbudt i Norge fra 1978 – 2001 , disse rammer sœrlig barn , de brukes i fargesterke godterier , saft, brus og is og reduserer veksten av nerveceller , som kan føre til ADHD OG HYPERAKTIVITET , allergiske reaksjoner ,pusteproblemer , oppsvulmet ansikt og konsentrasjonsproblemer

Mattilsynet som skal passe på at landets beboere kan kjøpe trygg og sunn mat , har gått inn i ett samarbeide og støtter CODEX ALIMENTARIUS .
Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.
Codex Alimentarius-kommisjonen (CAC) er øverste organ og består av 185 medlemsland og 1 medlemsorganisasjon – EU, i tillegg er det 215 organisasjoner registrert som observatører. Utviklingen av standardene skjer i ulike underkomiteer, og det er CAC som vedtar eller forkaster standardene.

Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og retningslinjer for helsepåstander vil, når de er ferdige, potensielt gjelde over hele jorda. Og slik resultatet kan anes i dag, vil de tillatte vitamin- og mineraldoser bli minimale og tillatte helsepåstander strengt regulert – fullstendig på tvers av det vi i dag vet. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er helt nødvendige for å opprettholde optimal helse. Ernæringsmedisinen har også klart demonstrert den helbredende/terapeutiske effekten av vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.
Hvem er med i Codex Alimentarius?
Medlemmer av Codex Alimentarius er en rekke handelsinteresser, matindustrien, kosttilskuddsindustrien. Farmasøytisk industri har ikke direkte medlem, men påvirker hardt fra utsiden. Monsanto er en enorm aktør i Codex og sies av mange som dominerende i forhold til Codex sin retning.
Kosttilskuddsbransjen: For kosttilskuddsbransjen er IADSA, EHPM og CRN med. Bransjerådet for Naturmidler (BRN) i Norge er medlem av EHPM og IADSA

Jonas Gahr Støre om habilitet, vaksiner og genmodifiserte organismer

I den senere tids spekulasjoner om Jonas Gahr Støre var inhabil når han delte ut 6 millioner skattekroner til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, kan det kanskje være greit å vite at utenriksministeren faktisk har en god unnskyldning for rotet med skattekronene.

I tillegg til at avgjørelsene ofte skjer i et forrykende tempo ved utenriksministerens kontor, noe som i seg selv lett kan føre til forhastede avgjørelser, viser det seg nå at Jonas Gahr Støre er ordblind. Når vi spør utenriksministeren om ikke denne tildelingen burde ha vært unngått ved at en eller flere i hans stab burde ha opplyst om åpenbare habilitetsproblemer, svarer Støre med at samtlige i hans stab også er ordblinde.

Støre sier videre at for ham var det en stor overraskelse å oppdage at ordblindhet også er smittsomt, men at han ikke er sikker på hvem som har smittet hvem. Støre avslører for oss at når han først fikk denne nyheten, om at ordblindhet kunne smitte fra person til person, var han først svært skeptisk. Men noen dager senere måtte han altså akseptere de faktiske forhold, når Jens Stoltenberg kommer innom med et rundskriv fra vaksineprodusenten Glaxo SmithKline som bekrefter påstanden om at ordblindhet smitter.

Støre sier videre at det er slikt grundig arbeide, ved innhenting av dokumentasjon fra uavhengige kilder, som er det som bidrar til at UD og UD’s ansatte har en slik høy troverdighet blandt den norske befolkningen.

Videre kunne Støre fortelle at Bill Gates, som forøvrig også er en nær og kjær venn av familiene Støre og Stoltenberg, nylig har uttalt at det om kort tid vil bli lansert en splitter ny vaksine som skal hindre videre spredning av ordblindhet blandt verdens befolkning. En av de fantastiske egenskapene ved denne nye vaksinen skal være at den er gratis og at den deles ut til befolkningen via luft og vann. Støre småler litt når han snakker om gjennombruddet i forskningen på vaksiner… “er det ikke fantastisk da, at man om kort tid vil kunne vaksinere en hel befolkning uten tukling med sprøytespisser eller piller samt det at man unngår at store menneskemasser må reise til legekontoret for å bli vaksinert. Tenk hva dette betyr for miljøet da, både lokalt og globalt”.

Når vi spør Støre om hva en slik massevaksinering av en hel befolkning vil koste, og om han har noen betenkeligheter med å tvangsvaksinere en hel befolkning, sier Støre følgende: “Det fine med dette er at det er helt gratis for våre innbyggere. Hele regningen fra Glaxo SmithKline betales i sin helhet av den norske stat. Ja… man må kunne si at dette er en gavepakke til norske borgere. Når det gjelder tvangsvaksinering så syns jeg du stiller spørsmålet på feil måte! Spørsmålet burde vært: Ønsker du at norske borgere skal være friske eller syke. Svaret på det er jo helt innlysende!”.

Støre kan videre avsløre at han har fått mye viktig informasjon fra vennen Bill Gates, om hvordan genmodifiserte planter (GMO) nå redder verdens matvareproduksjon og matbehovet til et stadig voksende antall fattige mennesker på denne planeten. Ansiktsfargen til Støre minner på dette tidspunktet om den litt ekle rosafargen til en oppdrettlaks, og det skal ikke stikkes under en stol at dette temaet er noe Støre åpenbart brenner for, bokstavelig talt. Bill Gates har nemlig sendt et notat til Støre som avslører at Monsanto’s egen forskning på hvorvidt GMO-planter kan utgjøre en potensiell helse- og/eller miljørisiko, en gang for alle har tilbakevist dette. Kort fortalt viser Monsanto’s egen forskning at ingen av de genmodifiserte plantene, produsert opp til i dag, utgjør noen fare for helse og miljø. Opplysningene fra Bill Gates var virkelig oppløftende sier Støre, og forteller videre at når våre egne uavhengige forskere innen genteknologi som feks. professor Hilde-Gunn Opsahl Hoen-Sorteberg og professor Atle Bones stiller seg bak Monsanto’s forskning kan det jo ikke være noen tvil om troverdigheten.

Med bakgrunn i disse siste studiene på GMO fra Monsanto og det faktum at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og Mattilsynet også går god for disse GMOene kan det jo ikke være noen som burde tvile på at GMO bør godkjennes i Norge. Støre sier videre at med bakgrunn i data fra EFSA’s (European Food Safety Authority) GMO panel med Harry Kuiper i spissen og talløse friskemeldinger av GMO fra VKM er det ikke lenger noen tvil om at GMO vil godkjennes i Norge før eller senere.

Støre sier videre: “Istedenfor å diskutere dette mer i regjeringen vil jeg og Jens Stoltenberg sørge for at det innføres en ny lov som automatisk godkjenner alle GMOer. Både de som er produsert til nå, og alle som måtte bli produsert i fremtiden. Tenk hva dette vil føre til av besparelser for norske skattebetalere. Det kan jo ikke være noen grunn til å bruke store ressurser på risikovurderinger av GMOer, når både produsenten av GMOene, lederen for EFSA’s GMO panel, og våre egne forskere går god for disse nyskapende produktene. Jeg er også møkk lei av å til stadighet måtte stå til ansvar for alle disse tåpelige bekymringsmeldingene om GMO fra Greenpeace og miljøaktivister, som ikke forstår det fnugg av hvordan man skal drive internasjonal handel. Det er ikke særlig gøy, skal du vite, å til stadighet være den eneste i WTO som alle ler av, når jeg må forklare hvordan den nåværende genteknologiloven i norge fungerer. Må forresten se å få gjort Jens oppmerksom på at denne loven må fjernes”.

Dessuten sier Støre, at hans nære venn Svein Flåtten (H) kom med endel viktig informasjon i relasjon til GMO, i en Interpellasjon på Stortinget om GMO den 19. mars i år:
a) Det er viktig å ta hensyn til WTO, EU og EØS avtalen.
b) Store konsekvenser dersom våre avgjørelser ikke godkjennes av WTO.
c) Verden mangler mat.
d) Det trengs større avlinger.
e) Det trengs større motstand mot plantesykdommer … slik at flere mennesker kan ernæres.
f) Kanskje en utvikling av genteknologien kan hjelpe norsk landbruk.
g) Må ikke kritisere lang behandlingstid vedr. godkjennig av GMOer … det kan komme noe godt ut av dette i fremtiden.

Når vi konfronterer Støre med at mer enn 99,9 prosent av all dyrket areal med GMO kun bidrar til mer gift i maten vår, enten fordi GMO-planten er genmodifisert slik at planten ‘tåler’ å bli spøytet med svært giftige sprøytemidler (bla. Roundup og Glufosinat Ammonium), eller at GMO-planten er genmodifisert slik at planten produserer gift i alle plantens deler, og at påstandene om at GMO-avlinger skulle resultere i større avlinger nå viser seg å være ren løgn fra GMO-produsentene sin side… bare trekker Støre på skuldrene og spør om vi har noen relevante spørsmål å komme med.

Vi informerer deretter Støre om at vi har noen oppsiktsvekkende avsløringer å komme med i relasjon til GMO og helse. Opplysninger som kan kaste lys over den forskningen som er gjort på genmodifiserte planter til nå, og som antakelig betyr at samtlige av de risikovurderinger som er utført av Monsanto’s GMOer, av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, er ugyldige. Støre begynner å få rykninger i den ene halvdelen av ansiktet, og ser tydelig utilpass ut, men viser oss allikevel motvillig inn på bakrommet til utenriksministerens kontor.

Når vi rett etter avsløringene fra professor Gilles-Eric Seralini forsøker å gi utenriksministeren et skriv som bla. dokumenterer de alvorlige påstandene fra professor Seralini, om hvordan Monsanto’s egne fôringsforsøk med GMO er konstruert på en slik måte at det er umulig å avdekke kroniske og reproduktive problemer, og det faktum at Monsanto overser viktige statistiske data som indikerer helsefare ved konsum av flere av de GMOene som Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har friskemeldt, har den lett sykelige rosafargen i kinnene til utenriksministeren skiftet til en vemmelig gråblek farge, og Støre nærmest hyler ut disse ordene: “Jeg er ikke interessert i dokumentasjon fra andre uavhengige forskere enn Hilde-Gunn Opsahl Hoen Sorteberg og Atle Bones… dessuten synes jeg det er ganske frekt å komme her å klage på forskningen til verdens fremste produsent av genmodifiserte organismer. Skjønner dere ikke hva disse produktene kan bety for verdensøkonomien!!! Tenk når Monsanto får den totale kontrollen over matproduksjonen…. tenk hvilke fantastiske muligheter dette gir industrien og oss politikere!!! Tenk hvis Glaxo SmithKline og Monsanto kan samarbeide om vaksineproduksjon!!! Tenk når hele den norske befolkningen kan få sin daglige vaksine via frokost, lunsj og middag…. tenk… for pokker …. TENK!!!”

Når vi noen sekunder senere er blitt kastet på dør, og står på utsiden av UD’s kontorer for å komme til hektene etter Jonas Gahr Støre’s ukontrollerte utbrudd, ser vi utenriksministeren haste forbi oss og inn i en ventende varebil merket Glaxo SmithKline. Vi spøker litt med at kanskje vaksineprodusenten vil forsøke å sikre seg en avgående politiker, slik at de lettere skal kunne påvirke den norske stat til å bruke milliarder av skattekroner på den nye vidunder-vaksinen som Glaxo SmithKline har utviklet sammen med geniet Bill Gates. Men så må vi bare le, da vi kommer på at Støre er ordblind og derfor umulig kan være noe scoop for vaksineprodusenten.

Tilleggsinformasjon:

Her er videoklippene som resulterte i at vi ble kastet ut av utenriksministerens kontor. Det som antakelig fikk de små grå til å koke hos Støre, er sannsynligvis det faktum at den informasjon som avsløres av professor Seralini vil medføre at samtlige risikovurderinger gjort av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet er ugyldige. Dette bla. fordi data fra Monsanto’s egne forskningsstudier viser ganske klart at rottene ble forgiftet av å spise genmodifisert mais. En ting som antakelig er enda værre for Støre er det at det nå skal bli svært vanskelig for han å argumentere med at GMO er trygt å spise for oss mennesker, når selv produsentens egne data viser sterke indikasjoner på at rotter blir forgiftet av å spise den genmodifiserte planten. Nedenfor vises del 4 og 5. For å kunne se hele foredraget kan du se her: Risikovurderinger av GMO basert på dårlig forskning – Du en laboratorierotte

I første video nedenfor kommer professor Seralini (uavhengig forsker fra CRIIGEN) med følgende avslørende opplysninger:

(04:10) Why did you say it was not important (Seralini to Monsanto) about statistical findings:
(04:17 – 05:07) And then they said (Monsanto): in order to find that important … we need a similarity between both sexes… we need a proportional effect for the two doses we have chosen… otherwise we do not look at that… and then they said (Monsanto)…. we do that for chemicals, pesticides and drugs since 50 years.

Monsanto har altså i ca 50 år, ifølge dem selv (i følge Seralini), valgt å se bort fra statistiske data som indikerer helsefare, dersom dataene ikke er proposjonale mellom kjønn.
Men som professor Seralini understreker: Dette er helt feil, fordi mange av disse statistiske dataene er forskjellig allerede før fôringsforsøkene starter. Slik har Monsanto tuklet med dataene fra egne fôringsforsøk på GMO, og slik har de tuklet med dataene de siste 50 år i relasjon til kjemikalier, plantevernmidler og legemidler. I lys av disse grelle opplysningene er det, for å si det mildt, noe underlig at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet friskemelder GMOer i bøtter og spann her i Norge. At de ikke forlengst har anbefalt totalforbud mot det ultragiftige ugressmiddelet Roundup, er en gåte.CRIIGEN
Committee for Research & Independent Information on Genetic Engineering

Her er litt relevant informasjon fra forholdene i India, et land hvor GMO-produsentene har fått boltre seg fritt i relasjon til genmodifisert bomull siden 2002. Det har vært en katastrofe for landbruket og de bønder som har latt seg lure inn i GMO-fella.
A scientific fairytale

I norge er det en faggruppe bestående av 10 personer som skal risikovurdere GMOer med hensyn på helse og miljø. Hvordan er det mulig for medlemmer av denne gruppa å fremstå som seriøse og objektive når man samtidig driver utstrakt propagandavirksomhet for at Norge skal ta i bruk genmodifiserte organismer, og hvor man benytter argumenter som er basert på tro og håp og ikke forskning? Av de 10 medlemmene som sitter i denne faggruppen i VKM i dag er minst 4 av medlemmene slike GMO-tilhengere. Mer om dette her:

Den norske GMO skandalen

GMO nyheter

GMO videoer

ROUNDUP AND BIRTH DEFECTS – Are the public being kept in the dark?

Dr. Huber on how Glyphosate and GMO destroy soil quality – affecting health of plants, animals and humans

Monsanto’s ugressmiddel Roundup knyttes til missdannelser ved fødsler i Argentinas jordbruksområder

Illustrasjoner:
Jonas Gahr Støre av Utenriksdepartementet

Bør vi si ja eller nei til GMO - genmodifiserte organismer?

I norge er det tillatt med inntill 0,9 prosent GMO (genmodifiserte organismer) i mat. Hvorfor har norske regulatoriske myndigheter tillatt dette når uavhengig forskning og selv flere av produsentenes egne studier indikerer helserisiko?

I Canada har nå leger detektert giftige proteiner i blodet til bla. gravide kvinner. Disse kvinnene hadde ikke gjort noe annet ‘galt’ enn å spise genmodifisert mat. Forskere som fronter GMO-industrien har til nå hevdet at disse proteinene skulle bli nedbrutt i mage og tarm til dyr og mennesker. De tok åpenbart feil. Hvor mange giftige proteiner ender i dag opp i mager til norske borgere? Konsumenter som ikke aner hva de stapper i magen. For her hjemme merkes ikke mat som inneholder GMO. Mattilsynet har godkjent (midlertidig) hele 19 ulike GMOer til bruk i fiskefôr-industrien. 10 av disse GMOene inneholder identiske eller tilsvarende giftige proteiner som canadiske leger nå har detektert i blodet til gravide kvinner.

Hvordan kan det ha seg at disse produktene tillates brukt, til bla. matproduksjon, når så mange uavhengige studier finner at dyr som fôres med genmodifisert mat kan få alvorlige helseproblemer?

I India avdekket man nylig at produsentene bak en studie, som skulle undersøke mulige helseproblemer ved konsum av Bt Brinjal (en genmodifisert Aubergine), hadde forsøkt å minimalisere eller dekke over alvorlige helse-problemer som ble påvist hos forsøksdyrene. Selv indiske regulatoriske myndigheter stilte seg bak denne elendig utførte studien. Nok en gang måtte det uavhengige forskere til for å avdekke juks og bedrag. Som en følge av det arbeidet som uavhengige forskere utførte, innførte indiske myndigheter et foreløpig forbud mot Bt Auberginen, slik at ikke indiske borgere risikerte å bli forgiftet. Mer om dette kan du lese i de to lenkene nedenfor:

Bt Brinjal confirmed to be toxic Independent scientific report

Corrupt Monsanto science revealed in BT Brinjal dossier

Hvordan står det til her hjemme?
Har våre regulerende myndigheter kontroll, eller har vi allerede fått amerikanske tilstander, hvor det er forskere med et bein i industrien og et bein i regulatoriske organer som bestemmer hva våre barn og barnebarn skal putte i munnen?

Les: Den norske GMO skandalen

Se og hør denne aktuelle musikkvideoen: Just Say No to GMO

Illustrasjoner:
Gravid kvinne
Aubergine

Deepak Chopra i samtale (video) om matsikkerhet - det angår deg

Hva betyr mest for deg? Bedre bil, større hus, mer penger i banken? Overlater du til våre myndigheter å sørge for at det du putter i munnen på deg og dine barn, er tilstrekkelig kontrollert for sprøytemidler og andre ulumskheter. Da er det på tide at du våkner opp av drømmen. Se denne svært viktige samtalen med Deepak Chopra og 3 miljø-aktivister.

The Conversation with Deepak Chopra – Genmodifiserte organismer

Kan det samme skje i Norge?

Ikke bare kan det skje, mye tyder på at Mattilsynet har en svært naiv holdning til sprøytemidler og genmodifiserte organismer. I tillegg har vi et Miljøverndepartement som dilter etter amerikansk industri og forskrifter som tres nedover ørene våres av EØS avtalen.
Les: Den Norske GMO skandalen.

Hva kan du gjøre? Kjøp økologisk. Da støtter du bønder som produserer økologisk, og du bidrar til en produksjonsform i jordbruket som er fri for svært farlig sprøytemidler. Sprøytemidler som før eller senere havner i maten din, i vannet ditt og i miljøet.

Foto av: Yodel Anecdotal

Pinlige innrømmelser fra Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet (MD) v/Erik Solheim måtte i dag innrømme at de har latt seg presse av Utenriksdepartementet (UD) i flere viktige miljøsaker. Dette presset har bla. resultert i at MD har sett gjennom fingrene på Mattilsynets skandaløse godkjenninger til fiskefôr-industrien, slik at disse i dag kan benytte hele 19 ulike GMOer (genmodifiserte organismer) i fiskefôret. Et annet resultat av presset fra UD er at MD bevisst har utsatt å svare på anbefalingen fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) hvor man ønsker å åpne for bruk av to typer GMO-mais i mat og fôr i Norge.

Flere sentrale personer i MD som jobber med spørsmål relatert til GMO, og som har forsøkt å få MD til å ta hensyn til uavhengige studier som viser til enorme helse- og miljømessige problemer relatert til GMO, har regelrett blitt mobbet i jobben. ‘Vi har i lang tid hatt tilgang til uavhengige studier som viser at GMO-industrien ikke har kontroll på de patenterte genene. Hverken GMO-industrien eller GMO-bonden klarer å forhindre at de patenterte genene spres til konvensjonelle og/eller økologiske avlinger. I tillegg sitter MD på studier som viser at de patenterte genene kan reallokeres og havne på helt andre steder i arvematerialet til planten som får de patenterte genene via krysspollinering’.

Det at de patenterte genene spres til konvensjonelle og/eller økologiske avlinger er i seg selv en enorm økologisk katastrofe. Som en følge av dette har bønder, i land som i dag har tatt i bruk GMO-avlinger, måtte gi opp som bonde, eller de har fått en enorm reduksjon i inntekten, fordi deres avlinger ikke lenger kan klassifiseres som økologiske når de blir infisert av de patenterte genene.

Det faktum at GMO-industrien ikke har kontroll på hvordan de patenterte genene oppfører seg når en GMO-plante krysspollinerer med en konvensjonell plante er intet mindre enn en skandale. Dette betyr at man ikke har kontroll på hvilke nye egenskaper disse plantene uttrykker. Dette betyr igjen at de sikkerhetsvurderinger som gjøres av den enkelte GMO-planten i relasjon til helse og miljø er verdiløse. Hvilken verdi har disse risikovurderingene egentlig, som i dag utføres av Vitenskapskommiteen for Mattrygghet (VKM), når de patenterte genene ikke er stabile i genomet (arvematerialet) til planten?.

UD har i svært mange år gitt etter for press fra politikere og industrien. En talsmann fra UD har måttet innrømme at de har hatt litt vel tette bånd til WTO, næringslivet og til mektige politikere fra bla. USA. Flere personer fra MD, UD og VKM har vært på lukkede fester i regi av Monsanto. Monsanto er i dag verdens største produsent av GMO-frø, og de er en av verdens største produsenter av ugressmiddler. På disse festene var det ikke bare god mat, alkohol og lettkledde kvinner, men Monsanto skal etter sigende også ha vist noen helt nye reklamevideoer. Monsanto har vhja. psykologer, og flere års forskning, kommet frem til en unik oppskrift på hvordan man kan påvirke menneskesinnet via beskjeder som ikke oppfattes med det blotte øyet. Underbevistheten din derimot vil bli påvirket.

Erik Solheim og Miljøverndepartementet jobber nå med et forslag som antageligvis kommer til å resultere i søksmål fra WTO. Forslaget går bla. ut på at man går inn for et totalforbud mot GMOer benyttet utenfor lukkede laboratorier. Erik Solheim sier at dette er en naturlig konsekvens av at GMO-industrien ikke klarer å kontrollere ukontrollert spredning av de patenterte genene. Han sier videre at pr. i dag så har GMO-avlingene som i dag benyttes i mange land, påført miljø og helse enorme skadevirkninger. Det er ingen stor overraskelse når man vet at ca. 80 prosent av GMO-avlingene er genmodifisert for å tåle enorme mengder med svært giftige sprøytemidler. De resterende 20 prosentene med GMO-avlinger er genmodifisert slik at de selv produserer gift i hele plantens levetid. Disse GMOene bidrar kun til bruk av mer gift i landbruket og mindre variasjon i arvematerialet i matplantene.

Erik Solheim sier videre at et annet forslag som MD jobber med, er å fjerne muligheten til å ta patent på liv. Dette er kanskje det viktigste arbeidet vi kan gjøre de neste årene. Hvis GMO-industrien får fortsette med å produsere sine frankenstein-produkter så kan dette resultere i svært alvorlige konsekvenser for livet på denne planeten.

Et annet forslag er umiddelbar innføring av nulltoleranse for GMO-rester i mat og fôr. Det at Mattilsynet i dag tillater 0,9% GMO-rester i mat og fôr er en stor fadese. Årsaken til dagens grenseverdier er slett ikke fordi det ikke er mulig å detektere lavere restverdier av GMOer, men ene og alene fordi UD ønsket det. Planen var nemlig at man senere ville få en mye lettere jobb med å få godkjent GMOer i mat, fôr og jordbruksplanter, når man kunne argumentere med at vi over flere år hadde konsumert GMOer uten helsemessige skadevirkninger. Det er bare det at slik argumentasjon ikke har noen vitenskapelig dekning. En slik snikinnføring av GMO i det norske kostholdet vil bare bidra til økte forekomster av allergi, kreft og kroniske sykdommer.

Erik Solheim sier videre at han kommer til å savne festene hos Monsanto, men at det er på tide at vi innser alvoret. Politikere i svært mange land har vært utrolig naive som har godkjent patent på liv. GMO-industrien har hele tiden visst at de ikke klarer å kontrollere spredning av de patenterte genene, og at disse transgenene ikke er stabile ved krysspollinering. Erik Solheim sier videre at de kommer til å legge press på Oljefondet slik at alle investeringer i firmaer som produserer GMOer trekkes tilbake. Erik Solheim avslutter med å si: ‘Jeg skjønner ikke hvordan Oljefondet kan fortsette å investere i denne råtne industrien når vi samtidig har store målsetninger om et jordbruk som skal ivareta artsmangfoldet, være bærekraftig og resultere i mat og vann som er fri for gift’.

Tore B. Krudtaa
www.monsanto.no

"Foto av Erik Solheim fra ":http://www.flickr.com/photos/norwayun/4557703605/