Viser arkivet for stikkord fremskrittspartiet

Ja til minipol!

Regjeringen åpner nå for at distriktene kan få minipol. Kreditt skal også Arbeiderpartiet ha for at de foreslo,mens de satt med makten, at alle kommuner skal kunne ha hvert sitt Vinmonopol. Det ble ikke noe av, men de var inne på tanken om ikke annet. Men nå kommer muligheten for alle kommuner til å kunne bli med på den nye ordningen. I dette år, 2014, vil to minipol bli åpnet i nordnorge, men det er opp til kommunene selv å vise interesse for å bli med etter dette. Selv bor jeg i en liten distriktskommune og det vil være en stor fordel for mine innbyggere å kunne slippe å reise til nabokommunen for å handle lovlig vare. Nei til handelslekkasje. Minipol vil være med som et argument for at distriktsNorge ikke skal bli avfolket. Ja til Jensenbua. Hva mener du?

Bare FrP vil satse stort på infrastruktur.

*“The Global Competitiveness Report 2012-2013” har foretatt undersøkelse om hva vi mener om kvaliteten på norske veier. Resultatet for Norge ble 3,6 der 1 er ” extremely underdeveloped” og 7 er ”extensive and efficient by international standards”. Dette gir en rangering helt nede på 84. plass sammenlignet med de andre verdens land (142 land er med i undersøkelsen). Danmark og Sverige er rangert på 19. og 25. plass. Er vi fornøyd med å ha en av Europas dårligste veier? Nei! FrP vil investere i veier i Norge for å øke kvaliteten til et akseptabelt nivå. *

Norge er i en økonomisk særstilling som har et overskudd på oljeinntektene til staten på flere hundre milliarder kr i året og har per i dag over 4.000 milliarder kr investert i utenlandske aksjer, obligasjoner og eiendommer (Oljefondet). FrP mener at vi kan og bør bruke noe av overskuddet på oljeinntektene til investeringer i Norge. FrP vil derfor endre handlingsreglen til å skille mellom investeringer og forbruk og åpne for muligheter til investering i infrastruktur i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert FrPs alternative statsbudsjett for 2013 som inneholder betraktelig mer investering i infrastruktur enn det regjeringen legger opp til. Og konklusjonen er at budsjettet vil gi sammenlignet med den rød-grønne regjeringens budsjett: Økt BNP, Litt lavere inflasjon, Litt økt sysselsetting, Litt lavere rente, Uendret kronekurs. Dette vil si at budsjettet er ansvarlig.
En SSB-studie slår fast at det kan brukes 45 milliarder kr mer per år på vei og jernbane uten at det slår negativ ut med høyere rente eller kronekurs.
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i infrastruktur i Norge. Å investere i samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur vil fjerne ”flaskehalser” i økonomien. Køer og lange omveier er en kostnad for næringslivet, og ”stjeler” tid som man kunne brukt på jobb eller med familien. Analyser fra Cambridge Systematic International viser at for hver krone investert i norske hovedveier vil gi 3,49 kr tilbake. Bedre veier vil redusere ulykker og biler forurenser mindre med jevn kjøring enn ved køkjøring. Dette er eksempel på gode grunner til å investere i infrastruktur.
FrP er det eneste partiet på Stortinget som ikke ønsker fortsatt økning i bruk av bompenger og FrP vil på sikt avvikle bompengeprosjektene som er i drift per i dag. FrP vil opprette investeringsfond for vei og jernbane som skal bruke avkastningen til investeringer i infrastruktur i Norge. For ordens skyld er det ikke snakk om å bruke eksisterende oljefond til disse investeringene, men FrP vil flytte noe av de årlige overføringene til oljefondet til infrastrukturfondene. Bruk av investeringsfond til utbygging av infrastruktur vil gi en bedre flyt i utbyggingsprosjektene og vi slipper ekstra tid og ekstra kostnader som følge av utbygging av korte strekk om gangen slik som er praksis i dag.
Et sterkt FrP i eventuell ny regjering er garantisten for økte investeringer i infrastrukturen i Norge uten bruk av bompenger.

Kristoffer H. Nagell-Dahl
Styremedlem i Sandnes Fremskrittsparti

Stem inn positive folk i ditt kommunestyre

Det er nå det gjelder i din kommune. Stem inn representanter som står for en JA-kultur i byggesaker. Uten vekst i folketall og inntektsvolum til kommunen så stopper videre utvikling opp. Du vil ha fler og utvidede tilbud. Da får du stemme dine Fremskrittsparti-kandidater inn i kommunestyret ditt. Godt valg!, hilsen en som vil det beste for kommunens innbyggere, spesielt deg og din familie

Nei til færre kommuner

Flere Akershus-politikere tar nå til ordet for kommunesammenslåinger. Tone Trøen (Eidsvoll Høyre) sier at kommunene på Romerike «har mye å tjene på sammenslåing», og sier videre at «sparte penger kan vi bruke på bedre velferdstjenester.» Ullensakers ordfører Harald Espelund (FrP) sier at «Kommunene har det for godt», men må konstatere at debatten om sammenslåing av kommunene foreløpig er død. Espelund synes at dette er synd.

Jeg vil påpeke at det ikke er størrelsen på kommunene i Akershus som er problemet, men størrelsen på kommuneøkonomien i Norge. Man løser ingenting ved å slå sammen kommuner. Tvert imot så vil man med en slik politikk forverre vilkårene for lokaldemokratiet.

I dag er det slik at det i de kommunene hvor det foreslås sammenslåing blir holdt lokale folkeavstemninger om spørsmålet. Dersom resultatet av folkeavstemningene gir «nei» i en av kommunene, så respekteres dette. Slik må det også være i framtida. Stortinget skal ikke kunne tvinge kommuner til sammenslåing.

Virkeligheten er den motsatte av den som Harald Espelund beskriver. Kommunene har det ikke «for godt». Stortingspolitikerne og skiftende regjeringer har i mange år sultefora kommunene. Det sittende stortingsflertallet fortsetter med sulteforinga.

Rødt Akershus oppfordrer alle Akershus’ innbyggere til å stemme nei til sammenslåing til større kommuner i eventuelle framtidige sammenslåingsfolkeavstemninger i vårt fylke. Rødt Akershus er imot en reduksjon i antall kommuner i Akershus.

FrPs bompengebløff

Fremskrittspartiet prøver i årets valg å fiske stemmer ved å påstå at partiet er imot bompenger. Jeg skal ikke her ta noe standpunkt hverken for eller imot bompenger, men bare konstatere at FrP bløffer.
Lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, FrPs Per Sandberg, støtta bompengefinansiering av ny Sluppen bru i Trondheim. Fremskrittspartiet har dessuten vært med på å stemme for bompenger på veiprosjektet mellom Os og Bergen. I Oslo, der partiet har lovet å fjerne bompengene, sitter altså FrP med samferdselsbyråden. I Oslo har FrP vært med på å doble betalinga for å passere bommene.
Konklusjonen er at FrP bløffer når det gjelder bompenger, og at de som er imot bompenger ikke har noen større grunn til å stemme på FrP enn på et hvilket som helst annet parti.