Viser arkivet for stikkord eu

Hvordan Frimureriet Bygget Opp Kommunismen.

Norge er styrt av de Marxist Kommunistiske krefter, konstruert av Frimureriet og implementert over hele verden under navnet Globalisme.

De bedriver er undergraving og splittelse av familiebånd, tradisjon , kultur og alle verdier som er nedarvet gjennom generasjoner i landet vårt.

De driver frem et horribelt system fundert på sine ideologiske prinsipper. Disse krefter er en skamplett i det norske samfunn.

De kjører sitt politiske system fundert på bl.a. ren undergraving av det bestående fundament, nemlig kjernefamilien som samfunnets minste byggesten.
Hvordan skal man kunne kjempe juridisk mot et slikt ideologisk fundert system som har skrevet lovene til sin fordel. Som har dommere og ordensmakten på sin side i dette ideologiske helvete?

Spørsmålet er ytterst aktuelt fordi tid og krefter går med for de som i dag sliter og drar i denne juridiske sirupen. Som ikke leder til noen som helst rettferdighet i noen som helst form.

Hver og en av oss som kjemper for det grunnleggende i dette samfunnet – bl.a. Norges Grunnlov og Kjernefamilien – må nå gå en runde med oss selv og forstå at hele det bestående politiske systemet må plasseres på historiens søppelhaug.

Dette toppstyrte system må nå erstattes med folk fra grasrota, som kan skrive om lovene til vern av folket, og ikke som i dag til vern om eliten.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre dere alle til å se denne filmen av Jüri Lina og forstå at dette forferdelige systemet som vises opp, lever i beste velgående den dag i dag, under merkelappen GLOBALISME.

Det sitter ca. 140 av disse Gale Globale i vårt Storting, som arbeider intenst for å undergrave samfunnet vårt.

Se denne filmen og ditt verdensbilde vil forandre seg for all ettertid.

Vær også forberedt på at du vil bli kvalm, men dette er også nødvendig Folkeopplysning på et høyt nivå. I dag arbeider gærningene mot det samme mål – bare litt mer sofistikert – ennå så lenge.

Vi trodde vi kjente verdenshistorien, men dette er så sjokkerende at jeg må advare på det sterkeste før du tar fatt på denne serien i 12 deler a ca 10 minutter. Vær vitne til hvordan Frimureriet bygde opp kommunismen. Vær vitne til hvordan verdens gjennom tidene største slaveri ble organisert, gjennom terrorisme, tortur og drap av ufattelige millioner av mennesker.

Hitler Tysklands galskap er som en parantes i forhold.
Skuggen av Hermes av Juri Lina

Denne galskapen lever i beste velgående som parasitter på våre rygger, uten at vi er i stand til å hverken se eller merke det.

Superglobalistene Jens og Jonas bør dere være særdeles oppmerksom på. Pluss resten av Globalist gjengen i norsk politikk. Ca 140 stykker i Stortinget, pluss en hel armada i offentlig forvaltning

Interju med Juri Lina
Del 1
Del 2
Del 3

I et folkestyre så skal folket styre og ikke partiene og deres politikere.

For å få til et Direkte folkestyre, så vil Norgespartiet overføre “Den Lovgivende Makt” fra Stortinget til folket.
Da blir partipolitikken automatisk historie, fordi ingen partier lengre skal velges til å sitte på Løvebakken som lovgivere.

Folket har nå istedet “valgt seg selv” som LOVGIVERE for all framtid.

Det norske folk har nå blitt herrer i eget hus – Det norske hus

Norgespartiet trenger 5000 underskrifter for å bli registrert i partiregisteret

Folkeavstemning om EØS!

EØS er i vinden for tiden. I motvind, rettere sagt. Likevel prøver Jens & Co å legge debatten død. Vi får høre at det er “feil tidspunkt å ta denne debatten nå” og at det ikke er EØS, men høyresiden som truer et godt arbeidsliv. Skremselspropaganda kaller jeg det. I tillegg får vi visst ikke solgt varene våre uten EØS-avtalen. Vel, så vidt jeg vet fungerte Norge før EØS også med EUs frihandelsavtale fra 1973. Den avtalen trer automatisk i kraft hvis EØS-avtalen sies opp. Dette står regulert i avtalens artikkel 127. Det vil heller ikke være noen mottiltak eller straffesanksjoner for det landet som velger å si opp avtalen.

Motstanden mot både EU og EØS har aldri vært større. EØS-avtalen setter økt konkurranse over norske arbeidslivslover, vi får da en situasjon med høyere ytelseskrav, raskere omstilling, flere arbeidsløse, mer utrygge arbeidsforhold, mer førtidspensjonering, flere nedleggelser og sosial dumping. Alt i alt et tøffere arbeidslivsklima. Jeg kan ikke si at jeg gleder meg til å se hvilke konsekvenser vikarbyrådirektivet som trådte i kraft 1. januar vil få. Dette er noen av grunnene til at flere i fagbevegelsen ønsker å endre avtalen eller å si den opp.

Ikke nok med at EØS-avtalen ødelegger norsk arbeidsliv, den svekker også vår økonomiske og politiske handlefrihet og råderetten over viktige naturressurer. Vi stemte nei til EU i 1994, men likevel implementerer vi alle direktivene EU sender oss inn i norsk lovverk, selv om vi kunne ha brukt reservasjonsretten. Vi har bare sagt nei til et EU-direktiv én gang, og det er til det tredje postdirektivet. Avtalen er 15 år gammel og er med på å flytte vedtak vekk fra demokratiet i Norge og over til Brussel. Det fører til at vi får et stort demokratisk underskudd.

Har Norge fortsatt et så sterkt folkestyre som vi ønsker å tro? Vel, med de kraftige inngrepene som EØS tvinger fram mot handlefriheten til folkevalgte organ på alle nivåer, vil jeg påstå at svaret er nei. Dette synes vi i partiet Rødt at det er på tide å gjøre noe med og krever derfor at det avholdes en folkeavstemning om EØS-avtalen.

KRISEN I EU .

På bakgrunn av den nåvœrende EU – krise, har EU-sjefen ( formannen for Europakommisjonen ), Jose Manuel Barrosso, påpekt at tiden nå er inne til å opprette en føderal , europeisk superstat.

Han mener at det er den enetse løsningen på eurokrisen. Dette er en kamp for europeisk integrasjon , hevder Barrosso(express.co.uk , 14.09. 2011)

Express skriver videre at det er snakk om ett skandaløst uhyrlig ran av landområder , som nå har begynt med Hellea og Italia .

Copyright:Samfunnsmagasinet.

Den sittende italienske statsminister Silvio Berlusconi ble skiftet ut med Mario Monti , og den sittende greske statsminister George Papandreou ble skiftet ut med LucasPapademos.

*Både Monti og Papdemos har sin bakgrunn i det gigantiske bankvesenet Goldman Sachs, og er følgelig deres lakeier *.

Ingen av dem er valgt av folket ved ett demokratisk valg , og ingen av deres minister er folkevalgte politikere .

Det dreier seg kort og godt om statskupp utført av makteliten , som sitter og styrer bak kulissene .

Trolig vil det gå samme veien med Frankrike, Spania og Portugal .

De sittende statsledere blir skiftet ut med lakeier for det internasjonale bankvesen .

Som den tidligere engelske finansminister Reginald Mc Kenna sa i sin tid : « Den som har kontrollen over bankvesenet og økonomien , har folkets skjebne i sin hule hånd «

Vil du vite hvem som styrer verden , skal du vite hvem som styrer økonomien , og økonomien styrer politikken .

Den engelske avis «The Guardian « skriver at den europeiske union (EU) forbereder seg på ett stort sprang fremover ( The Guardion 20 november 2011) .

Den tyske kansler Angela Merkel har uttalt at hvis euroen faller , vil fallet rive hele Europa med seg .

I Brussel blir det att til orde for en drastisk innskjerping av Eus direktiver, og at enhver nasjon som ikke vil rette seg etter EU-ordene , vil bli ilagt strenge sanksjoner – bl.a med bøter opptil 0,5 % av bruttonasjonalproduktet .

Det vil også bli en påtrengende overvåkning og direkte intervensjon fra EU i indre nasjonale anliggender 9 The Guardian 20.11. 2011 ).

Nå ser vi hvor veien går og hva som alltid har vœrt EU s målsetting .

Som en kommentator i The Guardian har uttalt : « Våkn opp , folk, målet er globalt slaveri .

De nye utvelgelsene ( Hellas, Italia ) hevder at det ikke er ett annet alternativ.

Et dreier seg om mere sentralisering , og større globale skattebyrder .

OG KONTROLL

Når den norske grunnlov er irrelevant med henhold til EU- spørsmålet, er dette ett bevis for at Norge ikke lengre er en selvstendig nasjonalstat, men en vassallstat under lensherren i Brussel .

Åsmund Kaspersen .

Www.innsyn.com

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?
Her kan du lese fullmakten for underskriving av avtalen

Norges folkevalgte har gjort seg skyldige i løgn, svik og bedrag overfor velgerne. Dette vil her bli belyst i detalj, blant annet ved professorers uttalelser, juridiske bøker og skriv og ikke minst selve Norges Grunnlov, både dens paragrafer, ånd og prinsipper

EU har nå fått fredsprisen, og hyllesten stod i taket når lunsjen ble servert i gamle frimurerhovedkvarteret vis a vis Stortinget. Symbolikken makteliten signaliserer, fornekter seg ikke

Siste innspurt av underskriftskampanjen

Ein særs dårleg tildeling av ein fredspris

Den norske Nobelkomiteen har nok ein gong kome med eit absurd vetak om tildeling av fredspris. EU fortener så klart ikkje å få ein fredspris.

Eg er samd med LO-sekretær Kristian Tangen, som i eit intervju med frifagbevegelse.no kallar denne tildelinga for ein “skandale”.

Kva er det EU får prisen for? Dei stadig oftare tilfella av grov politivald mot demonstrantar i EU-land? Den aukande sosiale uroen som følgjer av kraftige auka i sosial ulikheit og arbeidsløyse? At fleire folkevalde organ vert satt til side til fordel for toppbyråkratar og teknokratar? At EU er ein militær allianse? Alle krigane og okkupasjonane som fleire EU-land har vore med på i nyare tid?

EU-landa står nå, ifølgje aftenposten.no for 32 prosent av all våpeneksport i verda. EU har dessutan bygd opp eit eige militærapparat med eigne institusjonar og eigne avdelingar. EU har vedteke at dette militærapparatet skal kunne bli satt inn kor som helst i verda, med eller utan FN-mandat. EU pålegg medlemslanda til å ruste opp militært. I Lisboa-traktaten står det at “Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre deres militære kapasitet” (artikkel 42.3)

Ei undersøking som Respons Analyse har gjort for Aftenposten syner at berre 1 av 4 nordmenn meiner at det var riktig å gi EU denne prisen. Akkurat som den politiske eliten i EU er Nobelkomiteen i utakt med folk flest.

Tildelinga av fredsprisen til EU er den verste tildelinga sidan den vanvittige tildelinga til presidenten i USA, Barack Obama, og det var den verste tildelinga sidan tildelinga til Henry Kissinger. Alfred Nobel sitt testamente har vorte dratt så mange gangar ned i søla no at det er på høg tid at nokon andre tek over. Den norske Nobelkomiteen er openbart ikkje kompetent. Eg seier at Sverige må få oppgåva med å dele ut denne prisen. Så slipper i alle fall vi å verte gjort til latter på denne måten.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Stans raseringa av posttenestene

Eigarmeldinga om Posten er eit kraftig angrep på posttenestene i Noreg. Den opnar for enda fleire nedleggingar av postkontor i Noreg. Om framlegget om å legge ned 149 postkontor går igjennom vil 1000 jobbar forsvinne.

Det er tragikomisk at Senterpartiet på si nettside no skriv at stortingsmeldinga om Posten Norge AS og framlegget til endring av lov om Posten si bankplikt «Sikrer godt og likeverdig posttilbud i hele landet». Post i Butikk (PiB) er privatisering, og er dessutan ein mykje dårlegare teneste enn eit postkontor.

Regjeringa må rydde opp i Posten, og stanse dette angrepet på posttenestene, som verken er til det gode for dei tilsette i Posten eller resten av innbyggjarane i Noreg.

Regjeringa må dessutan stanse somlinga når det gjeld prosessen med å nytte reservasjonsretten mot EU sitt 3. postdirektiv. Vedtaket om å reservere seg kan ikkje bety noko anna enn at Noreg skjermar eigne posttenester for konkurranse utanfrå, samtidig som ingen norske selskap, verken offentlege eller private, kan ta del i postmarknadene i andre land. Det finst derfor ingen gode grunnar for somlinga til regjeringa.

Vidare må det bli slutt på bruken av vikarbyrå og andre former for innleie av arbeidskraft i Posten. Posten må dessutan slutte med angrepa på faglege rettar gjennom tariffhopping. Det kan ikkje aksepterast at omorganiseringar i Posten gjev dårlegare faglege og sosiale rettar for dei tilsette. Leiinga i Posten har ikkje noko med kva for forbund dei tilsette i Bring vel å organisere seg i. Alle ledd i Posten Norge må så klart trekke fagforeiningskontingent for alle dei tilsette som er fagorganiserte, uavhengig av kva for slags fagforbund dei vel å vere medlem av.

Anders Hamre Sveen, vara til landsstyret i Raudt