Viser arkivet for august, 2013

Politianmeldt av FRIFO

Fredag 30. august fikk vi vite at Snøscooterklubbenes Fellesråd var politianmeldt av FRIFO på grunn av en kommentar på vår facebookside. Anmeldelsen tar vi med knusende ro, men vi er ikke mindre forundret av den grunn.

Det ville vært forståelig om vi hadde skrevet stygge ting om noen eller kommet med usannheter, men i dette tilfelle var det en tredjepart som hadde en useriøs kommentar som vi valgte å svare på fremfor å slette. Det siste hadde nok vært den enkleste løsningen, men vi ønsker å møte slike utbrudd med seriøsitet for å spore debatten inn på et saklig nivå. Vi mener det er en ryddig måte for å vise medlemmer på siden at vi ikke ønsker trusler og trakassering. Det gjorde vi også denne gangen. Noen i FRIFO fant denne måten å møte “bråkmakere” på, så uakseptabel at de mente en politianmeldelse var på sin plass. De gikk så langt som å hevde at vi ikke tok avstand fra å henge Fylkesmannen.

Også tidligere angrepet meningsytrere

FRIFO står for Friluftslivets fellesorganisasjon og ble stiftet i 1989. De er en paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjoner i landet, deriblant Den Norske Turistforening, 4H, Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforening for å nevne noen. Med andre ord en stor organisasjon som i likhet med oss jobber for å tilrettelegge for økt friluftsliv for alle. De har også tidligere angrepet meningstyrere og det må de gjerne fortsette med. Litt problematisk ble det for noen medlemmer i organisasjonen da oppropet mot motorferdsel ble publisert, mange var for lokal forvaltning av motorferdsel i utmark i tillegg til å være glade i skiturer, jakt og fiske. Noe som helt fint går an å kombinere.

Sakens kjerne

Det var under vårt innlegg som kritiserte fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Oppland at kommentaren om å “føre fylkesmennene til galgen” ble skrevet. Vi hadde håpet på et oppslag om fylkesmennenes rolle i systemet og hvorfor det er problematisk at 2 av dem velger å gå mot regjeringens politikk fremfor å komme med en nyansert uttalelse om de varslede endringene. Dessverre ble det fokus på FRIFO sitt desperate forsøk på sverting av noen de anser som sine motstandere, nemlig oss.

Det er engang slik at Fylkesmannen er statens forlengede arm utover landet for å se til at regjeringen og stortingets beslutninger blir fulgt opp og at dette skjer på en rettferdig måte. Vi bemerket at fylkesmennene sine uttalelser gikk på at regjeringen tar feil og signaliserer at dette ikke vil bli forvaltet etter intensjonene. Dette kan forståelig nok provosere, men gir på ingen måte rett til å komme med trusler. Nå kan det hende at jeg ber noen dra “dit pepper`n gror” uten å mene at vedkommende skal dra til en plass hvor det vokser veldig mye pepper. Det er bare en formulering på at jeg er uenig i det denne personen sier. Det kan være at vedkommende her ikke mener det bokstavelig å føre noen til galgen, men kanskje kalle saksbehandler inn på teppet. Det bør uansett være en sak mellom den som skrev og de som ble omtalt.

Erik Kirkvold – Snøscooterklubbenes Fellesråd

Kjære kunde

Kjære kunder og medeiere i Norge AS. Vi skal nå velge hvem vi ønsker skal være våre tillitsvalgte i vårt lands styre de neste fire årene. De tillitsvalgte skal så skal velge hvem som skal være administrerende direktør. Den nye direktøren trenger en dyktig ledergruppe til avdelingene i staben.

Vi trenger tillitsvalgte som er styremedlemmer for deg og meg, ikke for seg selv og noen få utvalgte.
De nye styremedlemmene vi velger til å styre Norge AS må våge å gjennomføre endringer for å øke effektiviteten, få ned unødvendige kostnader og våge å investere i landet vårt.

Når grunnmuren slår sprekker hjelper det ikke å male vinduskarmene, enda mindre å male naboens hus.Vi må investere i norsk infrastruktur! Vi kan ikke ha det slik at om man kjøper gater i Paris eller kjøpesentre i England er det en investering, men om man investerer i vei og bane i Norge er det en kostnad.

Vi i FrP ønsker å være partiet for folk flest der du kan være trygg på at de tillitsvalgte jobber for deg og meg. Du skal få best mulig avkastning på dine investeringer som medeier og du skal få best mulig service som kunde i Norge AS

Godt valg, stem på FrP!

Glad for Thon-støtte

Vi setter stor pris på at Olav Thon på denne måten viser at han støtter FrPs politikk for en enklere hverdag for folk flest. Olav Thon sier gjennom flere helsides avisannonser i dag forteller at han stemmer FrP.
I annonsen heter det at Olav Thon stemmer FrP fordi:

•Et sterkt FrP gjør det lettere for Høyre og føre Høyrepolitikk
•Byråkratiet kan bygges ned
•De står for en bærekraftig innvandringspolitikk
•Ungdom får flere muligheter til å bygge fremtiden sin
•Eldre får flere og gode muligheter
•Personlig initiativ oppmuntres
•Fremskrittspartiets program er fornuftig.

-Thon er en mann som har bygget seg opp fra to tomme hender, skaffet til veie en haug med arbeidsplasser og i tillegg bidratt til fellesskapet på ulike måter. Derfor setter vi selvsagt stor pris på denne støtten fra han. Vi håper selvsagt også at en slik positiv støtte fra samfunnsbyggeren Olav Thon vil bidra positivt for oss i valgkampinnspurten. Hva mener du ?

Kulturskule for alle, eller berre for halvparten?

Frå Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane

Til Stortingskandidatar og medlemskommunar

”Eg trur at kulturskulen sin status vil bli stadig viktigare. Ikkje berre som eige skuleslag, men som del av det totale opplæringsbildet”. (Nils R. Sandal, sentralstyreleiar i Norsk kulturskuleråd, i boka «40 år på veg mot kulturskule for alle».

Regjeringa sine to første kulturløft vart evaluert av Enger- utvalet, som etter eit grundig arbeid konkluderte med at «den kulturelle grunnmuren» no treng eit løft. Den unge nasjonen Noreg treng å bygge den kulturelle kapitalen, ytringskulturen og det kulturelle mangfaldet for å skape grunnlag for danning, demokratisk forståing og identitet. Dette vert no følgt opp gjennom Kulturløftet 3, som dei raud- grøne Regjeringspartia presenterte saman i starten av valkampen. Det handlar bl.a. om fritida vår, om betra rammevilkår for biblioteka, dei frivillige laga (f.eks øverom og dirigentordningar) og kulturskulane. Kulturaktivitet er både viktig for det einskilde mennesket si personlege utvikling og velvære, og som førebyggjande tiltak innanfor folkehelseomgrepet, på linje med fysisk fostring, rusførebygging, kosthald og psykisk helse.

Kulturskuletimen innført august 2013 – status i Sogn og Fjordane.
Eit viktig tiltak er kulturskuletimen, som vart innført frå august 2013 via statsbudsjettet. Her vart det overført midlar til kommunane si ramme, med ein klar intensjon om å tilby alle barn i alderen 1.– 4. klasse ein gratis kulturskuletime.

Timen er eit gratis og ope tilbod til alle som vil delta. Dermed vil tilbodet bidra til å minske ulikheitene i dei kulturelle oppvekstvilkåra. Barna får eit tidleg møte med kulturskulen, og får sjå kva dei kan tilby. Dette fyller deler av ettermiddagen/ SFO- tida med kvalitetsinnhald, og dei kulturskuletilsette får meir arbeid på dagtid og mulegheit for mindre ufrivillig deltidsarbeid.

For 2013 utgjer overføringane til kulturskuletimen omlag 1,8 mill for kommunane i vårt fylke, for heile 2014 omlag 4,3 mill. Ei undersøking viser at berre halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane nyttar midlane i samsvar med intensjonen (på landsplan er talet om lag 65%). Kulturskulerådet sin visjon er «Kulturskule for alle», men her ser vi altså at berre halvparten får ta del i denne gratisordninga.

Det uroar Kulturskulerådet at medan kulturskulane står klare til å gjere jobben, vert pengane brukt annleis enn intensjonen i så mange kommunar. Det er difor viktig at ein i budsjettprosessane utover hausten ser til at midlane vert nytta i tråd med føremålet – i alle fall frå januar 2014. Likeeins er det viktig at framtidige regjeringar syter for at kommunane har rammevilkår til lokalt å oppfylle desse gode, sentrale ambisjonane.

Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane håper at alle parti no føre valet, vil klargjere sitt syn på Kulturløftet 3 generelt, og vidareføringa av Kulturskuletimen spesielt.

Trude Skarvatun, styremedlem
Sigyn Øren, styremedlem
Arne Sunnarvik, styremedlem
Grete Berntzen, styremedlem
Ole Jakob Nedrebø, styreleiar

Slagsvold i slagsmål (dagsnytt 18)

Jeg hørte matminister Slagsvold Vedum og Noas leder Siri Martinsen i duell om pelsdyrnæringen i dagsnytt 18. Slik jeg opplevde det, ble matministeren parkert gang på gang. I den leieren står bare frekkhetens nådegave tilbake. Jeg er glad for å kunne støtte en organisasjon som Noas, og en kunnskapsrik og hardtslående leder som Siri Martinsen. Hadde jeg vært Olav Thon, ville jeg spandert helsides annonnser hele året!

FrP vil satse på vei

I år 2012 bygde svenskene 8 ganger mer motorvei enn i Norge. Selv uten en eneste oljekrone, og uten å bruke bompenger. Jeg tror mange svensker stusser litt over hvorfor oljelandet Norge ikke har råd til å bygge veier uten bompenger. Sverige har over fire ganger så mange kilometer med motorvei enn Norge. Dette viser at den såkalte historiske satsingen som den rødgrønne regjeringen i snart 8 år har skrytt av ikke stemmer med virkeligheten. Vi har sett en rekke eksempler på land ute i Europa som knuser Norge når det kommer til vegbygging. Både Polen, Albania, Spania og Sverige er land som de siste årene har bygget mye mer vei enn Norge. Til tross for at de har helt andre forutsetninger enn Norge når det gjelder muligheten til å bygge veier og infrastruktur.
Det er paradoksalt at alle de andre partiene på Stortinget mener man må lånefinansiere veibygging i Norge. Dette er en dyr og dårlig måte å finansiere veier på. Bompenger er en ren og skjær skatteøkning. Når man i tillegg må betale for renteutgifter, innkrevingskostnader og byråkrati så skjønner jeg at folk blir forbanna. Et oljeland som Norge burde investert langt mer i eget land og egen infrastruktur. Det gir god avkastning og bygger landet for fremtiden.

Bompenger er direkte usosialt, og at det rammer de som er mest avhengig av bilen, uavhengig av inntekt.

- Aleneforeldre og andre som må kjøre, hente og bringe barn i barnehager, trening, skole og arbeid er ofte de som rammes hardest av bompenger. Jeg mener dette er en usosial skatteøkning.

SSB mener det er mulig å investere over 40 milliarder mer hvert eneste år i egen infrastruktur, uten at det skaper press i økonomien.

- De andre partiene øker skattene fundamentalt gjennom bompenger, mens FrP er opptatt av å bygge landet slik at folk flest får en enklere hverdag. Et sterkt FrP betyr det samme som massiv satsning på vei- og jernbane uten bompenger. Hva mener du ?