BARNEVERNS TRAGEDIEN I SAMFUNNET!

BARNEVERNET EIN SAMFUNNS TRAGEDIE!
Jostein W

Barnevernet i Norge skaper langt flere tragedier i samfunnet enn noen annet samfunnsorgan i vårt samfunn. Enten omsorgsovertakelser i noen tilfeller er berettighet eller ikke, så skaper barnevernets behandling av barn og foreldre, fosterforeldre store samfunns tragedier. Noe som ikke minst blir synliggjort i mange hundre forskjellige støtte grupper på internet, blogger osv. Der ofrene for disse tragediene skapt av norsk barnevern står frem å forteller om sine historier.

Det som imidlertid er trist er at disse ofrene ikke får den hjelp og den støtte de har krav på i samfunnet vårt. Barnevernet i Norge har ein plikt til å følge opp biologiske foreldre som har mistet omsorgen for sine barn. Noe barnevernet svikter totalt. Dette gjelder både for biologiske foreldre og fosterforeldre. Begge parter er på hver side av bordet sviktet av barnevernets helt klare lov definerte oppgaver om oppfølging. Biologiske foreldre sitter knuste og i bunnløs sorg og med enorme psykiske belastninger som ingen i samfunnet fanger opp og det er i denne foreldre gruppen langt større andel som tar sitt eget liv enn blant andre voksne grupper i samfunnet. Svært ofte sitter de igjen med spørsmålet hvorfor mistet jeg omsorgen? Hva har vi gjørt feil? Hva kunne vi gjørt annerledes? Og ikke minst hva og hvordan skal vi få tilbake våre barn? Og vi snakker ikke her om de som har begått overgrep mot barn. Vi snakker ikke her om de som har begått mishandling og systematisk vold mot barn. Eller de som drikker seg sanseløse og ruser seg på narkotika. Nei vi snakker om mange tusen foreldre som har mistet sine barn av de mest banale men dog fatale grunner. Som f.eks at de er for unge og har for lite kunnskap om barneoppdragelse. Eller de ikke har de økonomiske betingelser som skal til for å sikre ein trygg og god barneoppdragelse, eller de er av de forventninger og det press som familier lever under økonomisk tvunget til å jobbe så mye at dette går utover barna. foreldre til autistiske barn, og barn med andre funksjonshemninger som ikke får den nødvendige støtte og hjelp osv. Det finnes så mange kategorier innenfor denne gruppen av omsorgovertakelser at det er umulig å liste de opp. Felles for de alle er at de med letthet kunne våre løst ved hjelpetiltak ovenfor de berørte. Disse har den samme erfaring som fosterforeldre sitter igjen med. Barnevernet svikter totalt i følge foreldre opp og gi de den støtte og hjelp og veiledning de har krav på. Det er også derfor barnevernet slitter med å rette opp den samfunns frykt de har skapt i samfunnet for sitt eget organ. Fordi de trekker forhastede sluttninger og vedtak som langt fra er til barnas beste og som kaster mange tusen mødre, fedre og barn ut i et psykisk helvete med ukjent utgang på. Tragediene oppstår når disse foreldrene i sin fortvilelse og frykt for et organ ein statsmakt kalt barnevernet, en tredje statsmakt har røvet det kjæreste de har. Deres barn, deres fremtid, deres håp, deres trygghet. Når de så totalt overlatt til seg selv blir et offer for kjente psykologiske effekter og virkninger av de traumer de er blitt utsatt for så sier det seg selv at de raporter som i etter tid beskriver tilstanden til disse foreldrene ikke er bra. Barnevernet kommer inn med sine psykologer som skal kartlegge omsorgsevnen til livredde mødre og fedre som har opplevd at ein statsmakt i staten (barnevernet) har overkjørt livet deres på de fleste områder av livet. Leger, barnehage, naboer, venner og bekjente, har blitt utspurt og gransket, det har blitt skrevet og sendt raporter fra alle disse instanser som brukes til å underbygge forutintatte barnevernsledere og deres barnevernspedagogers frie antagelser av omsorgssvikt uten at andre hjelpe tiltak er vurdert, hus og hjem har våre overvåket, dører sparket inn med støtte og assistanse av politi, barn er revet ut gråtende fra gråtende og fortvilte foreldre som står maktesløse ovenfor ein makt i staten (barnevernet). Disse traumatiserte hendelsene er det som blir pressentert fylkesnemdene som troverdige beskrivelser av manglende omsorgsevne for barn. Og det gjør det ikke bedre at disse traumatiske myndighets overgrep og bruk av unødvendig maktutøvelse i mange tilfeller er utløst av ondsinnende annonyme bekymringsmeldinger fra ukjente kilder. I tillegg så må disse barna, mødrene og fedrene deres leve med den allminnelige oppfatning i samfunnet at dette kun skjer med barn som er ofre for grov omsorgssvikt, rus i hjemmet, eller grove overgrep. Bare det å gå rundt i nabolaget er ein belastning, og det å treffe venner og bekjente, prøve å finne forklaringer som kan forklare det uakseptable er ein belastning det er forunt svært få mennesker å sette seg inn i hvilke psykiske belastninger det medfører av både å føle seg mindre verdig, utilstrekkelig, skam og fornedrelse. Det samme er tilfelle med de barn og unge som havner inn under barnevernets omsorg. Selvmords tallene er enorme og de psykiske belastninger er enorme. Mange av de har opplevd svært traumatiske og opprivende avskillelser fra biologisk opphav og føller seg totalt overlatt til seg selv. For den allminnelige rettsoppfatelse i Norge er jo at alle får ein rettferdig rettegang og er uskyldige til det motsatte er bevist. Så både den allminelige mann og kvinne i gata, media og presse tar det for gitt at disse menneskene er skyldige, og at de er undergitt ein rettegang etter de samme rettsbetingelser som gjelder og regulerer alle andre forhold i vårt samfunn. Men er det slik i barnevernssaker og i saker angående omsorgsovertakelse av barn? Barnevernssaker avgjøres ikke av ein domstol, men av ein nemd nedsatt av fylkesmannen (fylkesnemden). Når du kommer inn i den i statens hus så ser den til forveksling ut som en rettssal. Du har et hovedsete i front av deg der fylkesnemd lederen sitter med sin sekretær som skriver referat av forhandlingene, ein vitneboks, og du har ein forsvarer og mange av de andre tingene som til forveksling ligner ein ordinær rettsforhandling. Men du har ingen dommer forsikring og det er ingen domstol med tribunall til å fatte rettsavgjørelser. Dvs fylkesnemden kan kun fatte og opprettholde vedtak, men for at disse skal ha rettsgyldighet så må de gjennom ordinær behandling i ordinære domstoler som tingrett eller lagmansrett. Og i 96% av tilfellene gis barnevernet medhold i sine vedtak om omsorgsovertakelse. Og det er ikke noen form for kvalitetssikring av de opplysninger som kommer frem i forhandlingene. Ingen bruk av lyd eller bilde. Ingen sikring av fremkomne opplysninger, og svært sjeldent er det oppnevnt uavhengige psykologiske evalueringer av foreldre og barn, nei de psykologisk sakskyndige er oppnevnt av barnevernet. Og her står ein ung mor eller far for første gang og skal sammen med ein utbrent advokat som har opplevd samlebånds prossesen i fylkesnemden et uttal ganger uten ein eneste seier, og skal forsvare seg mot et profesjonellt organ som er satt til å produsere påstander og understøttelse av påstander og dokumenter for vedtak av omsorgsovertakelse. Her inne skal altså foreldrene, mødre og fedre bevise sin omsorgsevne? Hvilket pedagogisk gullagarkipeel er det ikke disse pedagoger har skapt for sin egen fortreffelighet!??? Og det er til og med godt så langt at lokal politikere indikert utbrytter følgende utsagn "Barnevernet er en hemmelig tjeneste, mener gruppeleder for Fremskrittspartiet i Fredrikstad, Bjørnar Laabak.

– Det er helt vesentlig at politikerne vet hvor skoen trykker. Har de fått så mange og endrede oppgaver, for eksempel i forhold til endret sammensetning i befolkningen? Det vet vi veldig lite om.

Laabak krever nå mer informasjon om situasjonen.

– Ledelsen må på banen og fortelle konkret hva som er kostnadsdriverne, og hvorfor det er avvik i forhold til budsjettet hvert eneste år, sier han."

Hvor finner en så disse foreldrene disse fedrene og mødrene, barna som er ustatt for disse arrogante og moderne og godt kamuflerte myndighetsovergrep og justismord i samfunnet. Disse mange rettsløse individer i vårt samfunn. Vel du finner de ikke i godt organiserte helsekøer organisert av det samfunn som har utsatt de for disse uberettigede forfølgelser. Nei du finner de på såkalla støtte grupper på facebook. Der de sterkt traumatisert og psykologisk knust og overkjørt av ein makt i staten, ein tredje statsmakt (barnevernet). Her inne i mer eller mindre lukkede samfunn av egne meningsberettigede finner de sammen. Her finner de mennesker som deler deres opplevelse av maktesløshet og avmakt ovenfor den stat og myndighet som har utsatt de for disse krenkelser. Her inne prøver de fortvilet og kjempe ein kamp mot systemet. Her inne prøver de fortvilt å moblisere samfunnet, så de skal få øynene opp for deres tragedie, sår og savn etter det kjæreste de har i livet, nemlig deres barn. Men her inne finner de ingen reell hjelp foruten enn hjelp til å forbanne det system som har påført de den lidelse de bærer på. De mange gruppene er ledet av enkelt ledere som mer er opptatt av sin egen person og sin egen sak. En de er opptatt av å organisere disse mange, mange tusen i ein organisasjon med felles samfunns interesse. Slik at de kan bli organisert som ein reell interesse organisasjon i samfunnet. Slik at de kan øve reell innflytelse og makt over de politiske organer som former og vedtar retningslinjer for det organ i samfunnet som har påført de lidelsen. Sannheten er at disse menneskene fortjener at de som driver disse gruppene finner sammen og legger bort egne interesser som overskygger deres evner og deres mulligheter til virkelig og hjelpe ofrene nemlig de

mange tusen mødre, fedre som slåss for sine barns beste i samfunnet. Disse ofrene har krav på ein interesse organisasjon i samfunnet som frembringer deres interesser for politiske myndigheter, fraksjoner, organisasjoner, presse og media. De har krav på den troverdighet ein slik organisasjon gir deres kamp. De fortjener ikke ein haug med uorganiserte grupper som er så radikaliserte og så fulle av egne interesser og personstridigheter at de sensurer og stenger utte ein hver menigsberettigelse som ikke stemmer overens med deres forvridde radikaliserte samfunnssyn. Nei de fortjenner ein organisert bevegelse som for alvor tar inn over seg de alvorlige plager og traumer, og ikke minst samfunnsmessige utfordringer denne gruppen av rettsløse individer i vårt samfunn står ovenfor. De fortjener ein organisert interesse organisasjon som samler alle og som har økonomisk ryggrad til å gi de profesjonell juridiskrådgiving, som har profesjonelle lobbyister som jobber ovenfor politiske partier og fraksjoner, som gir de kurs og opplæring, som har økonomisk ryggrad til å gi de den hjelp og støtte de fortjenner.

Først når ein får ein egen stor sammlet interesse organisasjon med egne jurister, med egne politiske lobbyister, når en får en sammlet organisert presentasjon ovenfor media og presse først da vil disse uhørte stemmer på bort gjemste steder bli hørt og sett i samfunnet vårt!

Vist 6649 ganger. Følges av 17 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Blir et vanskelig valg, skal man sette barna inn på en institusjon drevet av private eller skal man sende dem tilbake til pappa som slår eller gjør verre ting. Har en følelse av at man bør styrke barnevernet, øke kontrollen og forbedre kvaliteten, det er vel et bedre alternativ enn familien i de fleste tilfeller.

Exclamation_desat_24

Bengt Kvasnes har du lest hva jeg skriver om. Jeg skriver ikke om de tilfellene der omsorgsovertakelse er det rette tiltaket. Jeg skriver om de mange, mange tusen feilaktige vedtak om omsorgsovertakelse. Så les det jeg skriver om.

Exclamation_desat_24

Hvordan kan du bedømme dette? Har en følelse av at du har dette fra foreldrene. Selvfølgelig gjøres det feil, men flere tusen? Synes du bør være noe mer edruelig i dine påstander.
Barnevernet skal verne barnet, da er kravene noe annerledes enn i en dom, så kan en klage inn vedtak og det går til en dom, men barnevernet kan ikke vente gjennom hele denne prosessen.
De fleste omsorgsovertakelsene er for øvrig i samråd med foreldrene, og det fikk du ikke helt med i denne sammenstillingen av det meste.

Exclamation_desat_24

Det er klart at vold, rus og grov omsorgssvikt står i en klasse for seg. Men vi ser i dag en for stor tilbøyelighet til å velge tvangsmessig omsorgsovertakelse i tilfeller der det langt billigere ville vært fullt realistisk å hjelpe familiene til å komme seg ut av problemene, og gå videre med egen hjelp.

Exclamation_desat_24

Dette er en avveining. Mange av disse “andre” tilfellene er jo bla rus hos barna selv, kriminalitet hos barna etc, det er ikke alltid en familie strekker til, ved manglende grensesetting kan derfor hjemmet i seg selv være en hemsko for videre behandling. Dette gjelder for øvrig flere av disse tilfellene hvor barnet får problemer pga dårlig grensesetting, oppfølging etc.
De fleste av barnevernets vedtak er faktisk hjelpetiltak, men det vet du nok.

Exclamation_desat_24

Bengt K:
Hvis barnevernet er så bra:
1. Hvorfor går det da dårlig med ca 70% av barna de overtar omsorgen for? http://www.familiestiftelsen.no/book/export/html/7872
2. Hvorfor sier advokat Venil Thiis: “De som blir fratatt sine barn er ofte flotte, velmenende mennesker som ikke helt klarer hverdagen. De som innstiller på omsorgsovertakelse har ofte knapt møtt barna, eller foreldrene. Barnevernet får barna til å føle at deres egen opprinnelse er mindreverdig. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon”? http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ece
3. Hvorfor avdekker Helsetilsynet lovbrudd, eller forbedringsområder i arbeidet med tilsynets temaer i 40 av 44 barnevernskommuner?
4. Hvorfor konkluderer et forskningsprosjekt ved Høyskolen på Lillehammer, som vurderte utdanningen til sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere med at utdanningen var halvfabrikata og klientene dermed er prøvekaniner?
5. Hvorfor sier en en ansatt ved Bergensklinikkene: “De fleste ungdommer pleier å komme hjem når de er ferdig med barnevernet”?
6. Hvorfor sier barnevernsgutten: ”Har lært alt om dop i barnevernet”? http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Har-lart-alt-om-dop-i-barnevernet-1938888.html
7. Hvorfor sier 5 advokater jeg har snakket med: ”Dessverre er det slik at i stedet for å legge en god plan for hvordan de kan hjelpe foreldre og barn til å fungere sammen, legger barnevernet planer om omsorgsovertakelse”?
8. Hvorfor sier adv. Kvilhaug at 80% av omsorgsovertagelsene er unødige, og burde funnet sin løsning i familien? http://www.barnasrett.no/sverre_kvilhaug/dagens_barnevern_knuser_familien.htm
9. Hvorfor sier adv. Venil-Thiis: – I de 20 årene jeg har prosedert i Fylkesnemnda, er det maks tre saker hvor jeg kan se at omsorgsovertakelse var nødvendig. Da har stoff og alkohol vært inn i bildet. Resten har ikke fremstått som fornuftig begrunnet"? http://byavisa.no/2012/09/04/advarer-foreldre-mot-barnevernet/
10. Hvorfor er dødeligheten vesentlig høyere enn resten av befolkningen for barn og foreldre som er i kontakt med barnevernet? (NIBR undersøkelse).
11. Hvorfor flykter så mange fra barnevernet?
12. Hvorfor ser de fleste land i verden med undring på vårt barnevern?
13. Hvorfor hudfletter riksrevisjonen barnevernet? http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050838
14. Hvorfor sier adv. Sylte at det er ”uredelighet og udugelighet i barnevernet”? http://www.advokatsylte.no/barn/uredelighet-og-udugelighet-i-barnevernet
15. Hvorfor slutter så mange ansatte pga dårlig arbeidsmiljø?
16. Hvorfor avslutter flere utdannelsen fordi de opplevde den som “pedagogisk helt feil”?
17. Hvorfor sier professor Marianne Hoslev Skånland: “Barnevernet – dessverre en skadevolder”? http://www.mhskanland.net/page2/page2.html
18. Hvorfor slutter noen som fosterforeldre og sier: “Vi ønsket å gjøre som fosterbarna og våre egne barn ønsket – ikke som barnevernet”? http://www.sfm.no/Arkiv-2007/Art-Mai-07/20.05.2007.Derfor_sluttet_vi_som_fosterforeldre.htm
19. Hvorfor føler afrikanske mødre seg mobbet av barnevernet? http://www.bt.no/nyheter/lokalt/—Verre-enn-krigen-vi-flyktet-fra-2703127.html
20. Hvorfor sier menneskerettsadvokat at barnevernet bryter menneskerettighetene? http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/menneskerettighetsekspert-barnevernet-i-bergen-bryter-menneske-rettighetene-3519914.html
21. Hvorfor mener advokater at sakkyndige er kjøpt og betalt av barnevernet? http://www.nrk.no/sognogfjordane/-for-tette-band-i-barnevernet-1.11311342
22. Det foregår en kamp om det biologiske prinsipp. Hvorfor er det slik at politisk ståsted og makt skal være avgjørende for barnets beste?
23. Hvorfor skrev John I. Alvheim de 10 bud for de som kommer i barnevernets søkelys? http://no.wikipedia.org/wiki/John
Alvheim
24. Tallet på barn som tar imot “tjenester” fra barnevernet har økt med ca. 50% de siste 10 årene. Undersøkelsessaker har økt med ca. 75% i samme periode. Hvorfor?
25. Hvorfor sier mange: ”Omsorgssviktshysteri”, ”Vanlige foreldre og normal barneoppdragelse duger ikke lenger for sosionomene og barnevernspedagogene” og ”Barnevernet har utviklet seg til en industri hvor noen har sugerør i tiltakskassen.”
26. Hvis vi ikke tar inn over oss disse spørsmålene – Hvor mange flere mennesker skal ødelegges før vi endrer en etat som tydelig ikke fungerer etter hensikten?

Exclamation_desat_24

Du kommer med mange påstander. Når det gjelder hvordan det går med barna, har det slått deg at de kan være psykisk skadet før barnevernet kommer inn i bildet? Bergensundersøkelsen viste jo at barna først og fremst kritiserte barnevernet nettopp fordi de grep inn for sent, noe som står i grell kontrast til dine påstander.

Man skal kritisere makta, man skal være kritiske til barnevernet, men da må det være saklig, ikke fra organisasjoner for foreldre som ikke er skikket til å ha barn, for de har ødelagt barn og må ikke få fortsette med det!

Exclamation_desat_24

Etter 20 år som lærer der eg har vore i kontakt med tusenvis av barn og unge provoserer slike ytinger som dette lesebrevet stort. Omsorgssvikt florerer, sjølv med omfattande støttetiltak i heimane hjelper det lite. Over 40 000 barn får støttetiltak i heimane gjennom barnevernet, der alt frå små tiltak til omfattande hjelp vert ytt. Forfattaren av leserinnlegget lyver med andre ord når det hevdes at det ikkje vert gjort noko før barn vert flytta frå heimane.
2000 barn er flytta ut av heimen til nære slektningar av barnet, 4000 i fosterheim. ( avrunda tall) Dette er som oftas ikkje permanente plasseringar, mange får flytte heim til biologiske foreldre etterkvart som desse vert i stand til å yte den omsorg barn krever.

6000 barn i alderen 0-18 år, dvs i overkant av 300 barn pr årstrinn er plassert utanfor biologisk familie, kvar vert det da av dei tusenvis av feil barnevernet gjer ? Talla som vert brukte stemmer ikkje, det er for få barn til det. Går ein inn på sidane til barnevernet finns tallmaterialet som fortel korleis ting faktisk er, noko eg trur forfattaren ikkje ønsker de skal gjere.

Eg kunne som lærer fortald om hjerteskjærande møter med barn som lever under massiv omsorgssvikt, om foreldre som svikter totalt sjølv med massiv støtte frå alle kanter, om barn som ønsker seg vekk frå foreldra. Eg kunne fortald om barn som får nok mat og drikke, reine kleder og alt dei ønsker seg, men som kvar kveld må legge sine rusa foreldre om kvelden. Eg kunne fortald om barn ned i barnehagealder som må fungere som foreldre til sine søsken. Eg kunne fortald historier om endelause forsøk på å hjelpe familier, der foreldre allereie på tur heim er tilbake til same uvanene. Eg kunne fortald om øydelagte barn som treng år på å fungere att, eg kunne fortald om barn som gråter av angst for å måtte besøke sine biologiske foreldre.

Eg kunne fortald eit utall av historier om barns tragiske skjebner, men eg har ikkje lov til det pga tausheitsplikta.
Hittil har eg kun ved eit tilfelle møtt ei historie der eg er i tvil om barnevernet gjorde rett, det er over 20 år sidan……

Eg har derimot sett saker i media der foreldre står fram med sterk kritikk av barnevernet si avgjer om å fjerne barna frå ein heim, saker der eg veit så mykje meir enn det som kjem fram. Saker der rusmisbruk, fysisk og psykisk vold, overgrep, manglande omsorg eller evne til å yte omsorg ligg bak vedtaket om å fjerne barna frå ein heim, men det kan eg ikkje fortelje om. Det kan heller ikkje ansatte i barnevernet gjere, og det utnyttes rått i slikre leserbrev som dette. Tenk litt på kva som ligg bak neste gong de ser eit slikt leserbrev, er det ein agenda her ?

Exclamation_desat_24

Bengt Kvasnes: Jeg kommer ikke med påstander. Jeg siterer flere advokater, alle med lang praksis fra barnevernssaker, jeg viser til medieoppslag, til høyskolen på Lillehammer, til politikerutsagn, osv. At du ikke svarer på spørsmålene taler vel for seg – og at du hevder jeg ikke er saklig, faller da på sin egen urimelighet.

Nils Fløystad: Tror du alle historiene om unødig omsorgsovertakelse som florerer på internett og som er fremkommet i ulike media den siste tiden er løgn? Hva sier du til advokat Venil-Thiis som sier: “I de 20 årene jeg har prosedert i fylkesnemnda er det maks 3 saker hvor jeg kan se at omsorgsovertakelse var nødvendig. Resten har ikke fremstått som fornuftig begrunnet”. Tror du hun sier det fordi hun har en agenda? Har høyskolen på Lillehammer en agenda når de undersøker og finner at utdannelsen til barnevernspedagoger er halvfabrikata? Har alle de andre jeg viser til i mine 25 spørsmål ovenfor en agenda? Jeg skal innrømme at jeg har en agenda: Jeg vil endre en etat som ikke fungerer slik den burde i det hele tatt. En etat med for mange ansatte med holdninger de ikke burde ha. En etat som ikke er gjenstand for nødvendig kontroll og ettersyn.

Jeg er ikke i tvil om at du har møtt noen barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Dessverre skjer det, og dessverre viser det seg at i for mange slike saker har barnevernet også sviktet. Men det er dessverre mange, mange flere som blir ofre for å bli fjernet fra sine foreldre, familie og venner pga en feilaktig, unødig, akutt omsorgsovertakelse fra barnevernets side. Adv Kvilhaug mener det er så mye som 80%, noe som stemmer ganske bra med tilsvarende svensk undersøkelse. For å ta ditt tall, 6.000 (som forøvrig er alt for lavt i dag), snakker vi da om 4800 barn. Selv om advokaten skulle bomme med så mye som 30%, er det derfor grunnlag for å si at barnevernet gjør tusenvis av feil.

Og dessverre er det du som lyver når du hevder at barn ikke blir flyttet fra hjemmene uten at det på forhånd er forsøkt hjelpetiltak. Jeg kan bevise at du lyver med konkrete ankesaker fra tingretten, om du ønsker det, men viser her til det de 5 advokatene sa i spørsmål 7 i mitt innlegg ovenfor.

Men jeg regner med at du snakker mot bedre vitende, at du rett og slett ikke er godt nok informert – om ikke du også har en agenda?

Exclamation_desat_24

Hva mener du med at jeg lyver? Om du finner feil i min argumentasjon kan du jo bare vise til andre tall, NTNUs forskning støtter det jeg skriver, dette vet du. Blir noe underlig å beskylde andre for løgn. Når det gjelder det du skriver så er det vel sammensettningen av fakta jeg reagerer på, for du har bare med deg det som støtter ditt syn, -og du bruker tall, som hvordan det går med barna, til å påpeke feil med et system, selv om de vitterlig ikke sier noe om hvorfor barna får disse problemene.

Exclamation_desat_24

Bengt: Om du leser det jeg skriver en gang til ser du forhåpentligvis at jeg ikke påstår at du lyver. Videre sammensetter jeg ikke fakta, jeg stiller jeg 25 spørsmål som omhandler “Om barnevernet er så bra, hvorfor..”? Så langt ser jeg ikke du gjør annet enn å henge deg opp i 1 av 25, og ift det ene klamrer du deg til en ubegrunnet påstand om at barna nok er ødelagt før de kom i bv tiltak. Det er alt for mange vitneprov på nett og ellers som forteller sterke historier som konkluderer med at de fikk livet ødelagt under sine opphold i etaten. Som du selv liker å skrive: dette vet du. Din påstand om at barnevernet er et bedre alternativ enn familien i de fleste tilfeller stemmer forøvrig ikke med tung amerikansk, svensk og norsk forskning på området. Om NTNU har andre tall, ber jeg deg om å komme med de. Hvis ikke, blir det bare en påstand fra din side. At du prøver å stille samtlige organisasjoner som jobber for å endre dagens barnevern i et dårlig lys, sier mer om deg enn om dem.

Exclamation_desat_24

“Og dessverre er det du som lyver når du hevder at barn ikke blir flyttet fra hjemmene uten at det på forhånd er forsøkt hjelpetiltak”, skriver du. Jeg har for øvrig aldri påstått at ingen blir tatt fra hjemmet uten hjelpetiltak, den påstanden viser vel din måte å argumentere på…
Når det gjelder vitneprov, så stiller jeg meg faktisk tvilende til det, viser igjen til forskningen fra bla NTNU og undersøkelsen i Hordaland. Jeg har også nevnt at barnevernet har forbedringspotensiale, bla ved interkommunalt sammarbeid kan dette gjøres.
En kan ikke legge ned noe samfunnet har behov for på bakgrunn av enkeltstående feil, da ville samfunnsstrukturen bli mager, men vi må bestrebe oss på å høyne kvaliteten.

Exclamation_desat_24

For det første er det absolutt ingen tvil om at grensen for omsorgsovertakelse er altfor lav. Mange barn blir tatt av barnevernet uten at det er sterk nok grunn til det. Her er det mye å forbedre i barnevernet for slik det er i dag, er det en tragedie uten sidestykke.

or det andre er det kritikkverdig hvordan barna får det når omsorgsovertakelse først er gjennomført. Det er utallige studier som viser at barn under barnevernets omsorg har vesentlig verre levevilkår sammenliknet med barn i familier som ikke er optimale.

For det tredje handler innlegget om barn som UNØDVENDIG blir tatt fra foreldre, ikke om de mange NØDVENDIGE omsorgsovertakelsene.

Tilslutt vil jeg nevne at det er nødvendig med et barnevern om enn ikke med det navnet. Det er tilfeller der barn må tas hånd om av andre en foreldrene. Men jeg mener systemet slik det er i dag er en fiasko og må omstruktureres vesentlig for å bedre vilkårene for barna. Se www.barnefjern.org for utallige rapporter om svikten til barnevernet idag.

Exclamation_desat_24

Bengt Kvasnes: For 2 gang: Jeg har ikke påstått at du lyver. Les innlegget mtt enda en gang, så ser du (forhåpentligvis) at det sier jeg til en annen deltaker i denne diskusjonen. Og ingen her har sagt en skal legge ned barnevernet. Men det må totalt endres. Det er ikke enkeltstående feil de gjør, Bengt. Det er tusenvis. Du snakker som en ekte politiker når du mener en skal styrke barnevernet. Hva legger du i “å styrke”? Barnevernet har vært en skandale siden opprettelsen, fra Bastøy via taterne og frem til i dag. Alt for mange barnevernsledere har holdninger som ikke hører hjemme i en slik etat. De ler av fylkesmannen og fylkesnemnda, for de vet at der er det som regel ikke mye å frykte. Kontrollen med de vedtak de fatter er begredelig, og de blir sjelden eller aldri stilt til ansvar for de forferdelig gale vedtakene de fatter. Og vi vet alle at makt korrumperer. Lover og retningslinjer fra dpt er bra, men når det kommer til enkeltsakene ved det enkelte kontor, er det lederens holdninger som rår. Og stakkars de ansatte som ikke følger lederens anvisninger. Derfor er det slik gjennomtrekk i etaten. Mange gode mennesker orker ikke å jobbe under slike regimer. De slutter. De andre innordner seg. Det hjelper ikke å bære høy til en død hest, Bengt. Hesten må slaktes, og det må andre inn. Det er den eneste løsningen. Hvordan får du til det? Så langt har det ikke skjedd, og vi/samfunnet/politikerne har heller valgt å lukke øynene for de utallige tragediene som er kommet grunnet dårlige ledere. Det er en stor, stor skam. Jeg kunne skrevet mye om utdannelsen til de som jobber i etaten også, men det er vel liten tvil om at lærebøkene er farget av partipolitiske syn, noe som også preger mange av de som underviser på skolene. Høyskolen på Lillehammer sier det meste: Utdanningen er halvfabrikata, og klientene er dermed prøvekaniner. Dette er for viktige saker til at barn og foresatte skal være prøvekaniner, Bengt. Og det er patetisk at voksne menn, som skulle forsvare kvinner og barn, forsvarer denne etaten slik den fremstår i dag.

Exclamation_desat_24

Tror jeg må skrive en gang til: En skal kritisere alle etater, men å sammenstille fakta så løsaktig som i innlegget blir mer preget av at artikkelen er skrevet av noen som vil forsvare noe, det er endringer av barnevernet pr i dag, det har jeg nevnt ovenfor. Om en i tillegg viderefører arbeidet med å fravike det biologiske prinsippet vil en komme langt, for da vil i alle fall de små barna kunne komme i stabile familiesituasjoner.
At det er gjennomtrekk i etaten er ikke merkelig, det er ikke de mest populære jobbene, arbeidsmengden er stor, lønna er lav og belastningen er enorm.

Exclamation_desat_24

Det er nok godt over 100 000 barn i norge som ville hatt det best hjemme. Personlig er jeg en av dem og også noen av mine barn lider samme skjebne. Derfor har vi dannet 3.mai-gruppen på facebook …for å se på enkelttilfellene og stille krav til omfattende granskning av barnevernet i alle landets kommuner. Barnevernet er helt ute av kontroll og utenlandske medier begynner å vise interesse for fenomenet.

Exclamation_desat_24

Selvfølgelig skal en granske barnevernet, kjenner ikke deg og din sak, så den skal ikke jeg uttale meg om, men tallet du gir får meg virkelig til å undre over din relasjon til samfunnet.

Exclamation_desat_24

En ting er i alle fall sikkert. Man kan ikke gjemme alle feilene barnevernet gjør bak alle de rette beslutningene. Det fungerer ikke sånn at en rett retter opp en feil. Å frata en familie feil er verre enn å frata 10 familier på rett grunnlag. Barnevernet har i dag for stor makt uten å bli spesielt godt overprøvd av norsk lov. Kvalitetssikring er vel et fremmedord for dem, for de lever etter regler hvor den 1. regelen er “Vi har alltid rett”, og regel nummer 2. er “Om vi skulle ta feil, se regel nummer 1”. I flere saker jeg vet om er barnevernet inne å henter barn uten engang å ha vært på hjemmebesøk. Personer blir dømt pga en times lang samtale på et kontor uten faglig kompetente personer tilstede som psykolog og lege. Barnevernet gjør sikkert mye bra for barn, men mørketallene gjør så ufattelig mer skade for uskyldige enn det hjelper de trengende. For ikke lenge siden leste jeg en artikkel (Har ikke lenke pr. nå) hvor en statsråd(?) går ut å sier at så mange som 300.000 familier i Norge ikke har bra nok foreldre. Altså 600.000 voksne mennesker i Norge er ubrukelige som foreldre. Det kan da ikke være så langt unna å hevde at så mye som 1/4 av alle voksne nordmenn med barn da er udugelige foreldre. Så kan du selv tenke deg når de som styrer og leder denne “sekten” tenker slik så er det en alvorlig svikt i systemet ett eller annet sted?

Exclamation_desat_24

Noen som kommenterer her har tydeligvis sterkt begrenset kjennskap til hva som virkelig foregår i det norske såkalte barnevernet (bv), eller i rettsvesenet. Norge har faktisk forpliktet seg til å etterleve flere internasjonale konvensjoner, og disse er samlet i (den norske) Menneskerettsloven. Når det gjelder barn har de utrolig mange og klare menneskerettigheter i henhold til FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) og EMK artiklene. Spørsmålet er da hvorfor både bv og norsk rettsvesen ser totalt bort fra alle disse rettigheter?

Menneskerettsloven er til og med overordnet alle andre norske lover, bortsett fra Grunnloven, så dere som er så enestående godt fornøyd med det som skjer overfor totalt uskyldige barn både i bv og i rettsvesenet, kan f.eks. forklare hvorfor ingen av de gjeldende menneskerettigheter gjelder verken for barn eller foreldre som er av norsk avstamning. (I innvandrersammenheng hender det faktisk man fokuserer på menneskerettigheter.)

Dere som mener at både bv og norsk rettsvesen er så perfekt bør også sette dere inn i flere bv saker med alt av dokumentasjon, samtidig som dere bør avklare med flest mulig for å avklare hva som er den reelle situasjon. Bv ansatte er godt kjent for sine løgner, og de krever gjerne at foreldre skal lyve overfor sine barn også. Ingen kan derfor stole på det bv ansatte påstår, verken muntlig eller i skriftlige rapporter. likevel har de tilegnet seg uinnskrenket makt, og kan f.eks. dirigere politiet til å bistå i enhver sammenheng.

Barnevernutdannelsen er f.eks. betegnet som en “Halvfabrikata” utdannelse av anerkjente forskere i boka “Utakter”, og selv om de fleste kjenner litt til barnevernloven, så bryr de seg ikke om de aktuelle paragrafer der heller. Den eneste menneskerettighet for barn som enkelte ganger nevnes i bv-sammenheng er et barns rett til å uttale seg og bli tatt hensyn til. I Barnekonvensjonen er det art. 12, men selv denne rettigheten blir sjelden fulgt opp. Unntaket som bekrefter dette var Lagmannsretten i Trondheim som avviste en sak, hvor ingen hadde spurt om barnets mening.

Selv har jeg avslørt våre rettslige forhold siden 1997, og norsk bv siden ca. 2000, så derfor har man både bedre og lenger erfaring enn de fleste. Den som eventuelt vil avvise de forhold som påpekes her, bør altså ha bra kjennskap til det som virkelig skjer både i bv og i norsk rettsvesen.

Exclamation_desat_24

Bengt, det er slike folk som deg det er umulig å diskutere med. Du er så full av faktafeil og kverulering er at jeg mistenker deg for å jobbe i Barnevernet. Og hvis det er tilfellet, nytter det i hvert fall ikke å diskutere med deg, for da er du hjernevasket. Skulle jeg giddet å gå gjennom alt vrøvlet du har skrevet og motbevist det, ville jeg ha måttet sitte her resten av dagen. Det får stå på sin egen urimelighet.

Exclamation_desat_24

Men jeg er kraftig provosert av dine innlegg. Jeg skal ta ett eksempel:

“Om en i tillegg viderefører arbeidet med å fravike det biologiske prinsippet vil en komme langt, for da vil i alle fall de små barna kunne komme i stabile familiesituasjoner.”

Dette er som tatt rett ut av læreboka til Barnevernet. Det viser at du ikke har en rimelig anelse engang om hva du prater om, du ramser opp det du er blitt innprenta på sosionom skolen og på de seminarene du har deltatt i. Poenget med innlegget vi kommenterer er jo nettopp at ideologien bak barnevernets arbeidsmetoder er feil. Barne vil ALDRI komme i stabile familiesituasjoner i barnevernets omsorg – det vet alle med et snev av innsikt i Norsk Barnevern og dens historie. Hvor mange barn har blitt kompensert for manglende omsorg i barnevernets omsorg. Har du noen gang lest en av de mange forskningsrapportene om barn i barnevernets omsorg og hvordan det gårt med barn som er tatt i fra foreldrene? Har du det? Eller har det gått inn den ene øra og ut den andre? Det er BEVIST at det er bedre å la barna forbli hos foreldre med problemer enn å sende de til institusjoner og fosterforeldre. Det er kun i EKSTREME tilfeller at det kan være bedre. Og grunnen er at all forskning viser at barn får det BETYDELIG VERRE i barnevernets omsorg. Hva med 8 ganger flere tilfeller av selvmord? Ca 30% blir seksuelt misbrukt? Bare det skulle være nok, men forskningen viser også at barn i barnevernets omsorg har betydelig større sjanse for å bli kriminelle (20%) narkomane, eller bli før tids pensjonister (uføre). Det er meg uforståelig at du i det hele tatt deltar i denne debatten, for du er så uvitende omn det innlegget handler om, og du viser jo absolutt ingen forståelse rundt problemene som er belyst. Du kun hakker på debattantene, og viser den samme innstilling som de fleste innen barnevernet. Jeg vil nesten sette noen kroner på at du er betalt av staten for å delta i debatter som er samfunnskritiske! Og til slutt, Det biologiske prinsipp er en menneskerett som barnevernet prøver å unngå. Å fravike det er en stor feil.
Og HELT til slutt, Innlegget er om alle de barn som URETTMESSIG blir tatt fra foreldrene, så du holder deg absolutt ikke til kjernen i debatten. Sånne som deg er med i debatter kun for å provosere, noe du tydeligvis har klart. Så klapp klapp for deg. Men du får ingen respekt.

Exclamation_desat_24

http://debatt.nationen.no/-/bulletin/show/827711_unnskyld-kan-jeg-faa-lov-til-aa-bli-gravid

Exclamation_desat_24

Er litt artig at hvis en skriver ut fra vanlige prinsipper for psykiatri, eller bruker forskning, ja da har en ikke greie på hva en snakker om, så diskusjoner omkring barnevern er altså med motsatt fortegn enn alle andre diskusjoner? Tror noen bør gå i seg selv her.

Exclamation_desat_24

Hvor blir det av May-Harriet Seppola og Norgespartiet i denne samtalen? Er ikke barnevernshat deres kampsak nr. 1??

Exclamation_desat_24

Det merkelige er jo at Skorstad er for det biologiske prinsippet som forhindrer barn fra å bli adoptert, for han har jo selv publisert forskning som nettopp understøtter argumentene i NOU om emnet (da viser jeg til hans publisering av amerikansk forskning om at fosterhjem er uheldig for barna). Om familien er uegnet til å ha barn i omsorg, ikke kan ha dem, eller ikke vil ha omsorgen, ja så har en tre alternativer: Barnehjem, fosterhjem og adopsjon. Det merkelige er altså at Skorstad er i mot alle tre alternativene…
Her må det ligge noe personlig bak…

Exclamation_desat_24

Quod erat demonstrandum . . .

Exclamation_desat_24

Eg får lengre oppe spørsmål om kva eg trur om dei historiane som går om omsorgsovertaking i media og sosiale media. Eg kan pga tausheitsplikt ikkje svare ut i frå konkrete saker eller svare på noko sett som kan knyttes til konkrete saker, men ut i frå heilt generell betraktning basert på erfaring kan eg svare.

Det biletet ei sak får i media er som oftas noko heilt anna enn faktiske forhald, og som oftas er saksframstillinga sørgeleg einsidig. Foreldre bruker alle metoder for å behalde borna, og media er ute etter salstall. Advokater går ikkje ut med utsagn som fortel at deira klienter har feil. Ut i frå mi erfaring veit eg at mediaframstillinga er einsidig der den andre part er bunden av teieplikt, så da må svaret mitt på spørsmålet om eg trur historiane det synes til er løgn bli ja.

Exclamation_desat_24

Artig å registrere at du kun tror på deg selv, Nils Fløystad. Og du unnlater glatt å svare på det jeg utfordret deg på. Det sier vel sitt om den nøytrale lærerens syn i denne saken. Foruroligende at slike som deg skal ha troverdighet ift å sende bekymrigsmeldinger.

Exclamation_desat_24

Jan, å gjøre parodier av dem som tar til motmæle mot dere gjør vel ikke situasjonen bedre? Tenk på en mor som skal ha observasjon på omsorgsevne som hører på rådene om å motarbeide barnevernet, tror dere virkelig at det hjelper med slike råd, eller gir dere mødrene slike råd for å få flere saker? En må jo undre…

Exclamation_desat_24

Det er det såkalte barnevernet( bv) selv som har ansvaret for den totalt fraværende tillit, og vi som kritikere ønsker naturligvis å forholde oss til sannheten. Det er dessverre meget vanlig med direkte løgner i bv, og de pålegger gjerne foreldre å lyve overfor sine barn også, men vi forholder oss altså til sannheten ut fra vår førsteklasses kjennskap til mange forskjellige saker. Hvor mange saker har du lest alle dokumenter i og samtidig kjenner de virkelige forhold som både foreldre, familien og kjente ellers bekrefter?

Exclamation_desat_24

Så du synes det er helt greit å oppfordre foreldre til å sabotere observasjonene? Hva fører dette til i så fall?

Exclamation_desat_24

Jan Myhre.
Eg unnlet ikkje å svare på det du spør om, men eg kan ikkje svare pga tausheitsplikta, noko som du prøver å utnytte som argument. Du spør spørsmål som eg ikkje har lov til å besvare, og ut frå det dreg du konklusjoner som det høver seg. Dette skjønner folk flest, og difor fell det argumentasjonsgrunnlaget ditt bort der.

Når det gjeld nøytralitet som lærer, så er det ganske styrt. Eg har plikt å varsle ved ein del høve. Eg har plikt til å varsle når barn kjem på skulen med klær som ikkje er vaska på månader, når barn kjem med merker etter slag og spark, når barn må overnatte ute, når foreldre reiser bort utan å sørge for tilsyn til barn. Eg har plikt til å varsle når barn forteljer om valdtekt, rus, fysisk og psyksik misbrukt og tortur.

Å så tvil om truverdigheita mi som nøytral lærer er eit meiningslaust slag i lufta, for før det vert sendt bekymringsmelding, så ligg det ein lang prosess på førehand.

Du har hevda i mange innlegg at barn har det best hjå foreldra. Da må eg spørje deg ein del spørsmål.
- Kor mange valdtekter skal eit barn tåle pr veke ?
- Kor ofte skal far/mor kunne slå sine barn ?
- Kor ofte skal foreldre/føresette utsetje barna for familiekrangel og vald ?
- Kor mykje narkotika / alkohol pr dag syns du foreldra kan bruke framfor ungane pr dag ?
- Kor mange månader skal det gå mellom kvar klesvask, husvask og dusj ?
- Kor lenge skal det gå mellom kvar gong barna får mat ?
- Kor mange gonger skal fulle foreldre bli lagt i seng av sine barn ?
- Kor ung kan barn vere før dei får ansvaret for å vere husmor ? 3-4 år ?
- Kor ofte syns du det er greitt at barn må ut gatelangs for å leite etter sine foreldre ?
- Kor ofte syns du det er i orden at barn i 8-9-10-årsalderen vert observert ut etter middag på kvardager ?

Eller er det slik at du meiner at vi ikkje skal varsle om slikre tilstander ? Meiner du at barn har betre av å bli valdtekne av ein full far medan mor ser på fleire gonger i veka enn at barnevernet grip inn ? Det er nemleg slikre tilstander du prøver å skjule med din kritikk av mi haldning som lærer. Pr i dag kjenner eg ikkje til noko tilfelle der barnevernet bør gripe inn, og da sender eg ikkje inn noko bekymringsmelding. MEN dersom eg får vite om forhald som gjev grunn til bekymring, så kjem eg til å melde frå. Så får fagfolk sjekke om det er grunn til bekymring, om det er behov for hjelpetiltak i heimen eller om det er grunnlag for å nytte andre verkemiddel.
Det nytter ikkje å hevde at det er sjølvsagt at barnevernet skal gripe inn i slikre saker eg viser til, men at det er alle dei andre sakene du snakker om. Faktum er at du prøver å framstille slikre saker som eg viser til som noko anna enn dei er. Du fortel heller ikkje at 90 % av alle tiltak som skjer i regi av barnevernet er tiltak i heimane, i form av støttekontakt, rådgjeving og på anna vis oppfølging for at barna skal få bu heime hjå foreldra. Du fortel ikkje om alle dei ulike tiltaka i form av besøkelsesheimar, avlastning, leksehjelp, hjelp til sosialisering, osv osv som barnevernet hjelper til med, tiltak som nært 90 000 barn nyter godt av. Du fortel ikkje noko om at barnevernet har ei lang liste med tiltak dei plikter å yte før dei tek barn ut frå heimar.
Kvifor seier du ingenting om dette ? Kvifor fortel du ikkje at barnevernet er ein av landets viktigaste hjelpeinstitusjon, ikkje ein straffeanstalt ?

Ein av dei mest typiske utsagna ein ser frå foreldre som er vorten fråtekne barna er av kategorien : " Vi veit ikkje kvifor…." " Vi skjøner ikkje kvifor… " OG der ligg eit av dei problemomrad du fråtser i. Det at foreldre ikkje aner kvifor dei har mista barna bør fortelje deg ein viktig ting, dei innser ikkje at det er ein årsak. Hadde dei innsett at det var ein årsak, da kunne dei endra på dette og behalde barna. Tenk litt over det, det bør fortelje deg ganske mykje.

Understreker at eg har svart på generell basis og at eit kvart forsøk på å knytte dette opp mot enkeltsaker er feil.

Exclamation_desat_24

Dessverre har jeg ikke tid tilk å diskutere med deg, Nils Fløystad. Du har så inngrodde holdninger at det er håpløst. Du tror ikke på historiene på nett. Du tror ikke på alle advokatene med lang fartstid fra barnevernssaker. Du tror sikkert ikke på historiene du ser i media heller. Du tror kun på deg selv, og du tror blindt på barnevernets fortreffelighet og faglige dyktighet. Du tror på at barnevernet prøver “ei lang rekke tiltak før dei tek barn ut or heimar”. Du får deg til å skrive ""Dei (foreldra) innser ikkje at det er ein årsak". For deg er det alltid en årsak. Personer med et slikt tunnelsyn er håpløse å diskutere med. Og jeg fastholder det jeg skrev i forrige innlegg til deg: Det er foruroligende at slike som deg skal ha troverdighet ift å sende bekymrigsmeldinger.

Til listen din vil jeg først si at jeg var ute så og si hver eneste dag etter middag på hverdagar da jeg var 8-9-10 år. Hadde du vært læreren min dengang, hadde du sendt bekymringsmelding, og jeg risikert å havne i fosterhjem, istedet for å vokse opp hos mine. Så tragisk mye makt har du og barnevernslederen i dagens Norge. Så fatale kan feilvurderinger fra dere være. Barnevernet har ekstremt vanskelige saker, alt for liten tid, alt for lite erfaring og kompetanse, og alt for mye makt. Dette er en svært dårlig kombinasjon. Som du ikke tar inn over deg.

Jeg har tatt deg i løgn i argumentasjonen. Det svarer du ikke på. Jeg har stilt deg en rekke konkrette spørsmål som du har full anledning til å svare på, uten at det faller inn under taushetsplikten. Det gjør du ikke. Men du får deg til å insinuere at jeg mener at alle barn har det best hos sine foreldre, uansett. Hvor har du det fra? Ihvertfall ikke fra noe jeg har skrevet. Som sagt, kan ikke bruke mer tid på personer som er totalt blinde ift at barnevernet foretar veldig mange totalt unødige akutte omsorgsovertakelser hvert eneste år. Omsorgsovertakelser som blir katastrofale for barn og foresatte. Jeg hadde håpet at en lærer med lang fartstid var mer nyansert, mer mottakelig for argumenter og mer opplyst ift saksfeltet. Men igjen må jeg konstatere at jeg blir skuffet.

Exclamation_desat_24

Det som er merkelig i debatten er følgende: I undersøkelsene gjort på barn som har vært i barnevernets omsorg er følgende kritikk oppe:
1. Barna mener barnevernet grep for sent inn.
2. Barna måtte flytte mye når de var i barnevernets omsorg.

Disse to punktene burde vel fortelle at en har behov for etaten og dernest at en nok burde fraveket det biologiske prinsippet, slik at barna fikk en trygg familiesituasjon hos stabile pleieforeldre… Disse to forholdene kan jeg ikke se at dere tar opp i debattene i det hele tatt, trolig fordi det ikke passer inn i agendaen. Det virker også som om hovedfokus er hos foreldrene i disse debattene, med mødre som på rusfrie dager tåredryppende forteller om savn…

Exclamation_desat_24

man skal da virkelig ikke tro på alle historiene man leser om på nett..det er halve historier..en sak har mer enn 1 side..når en sak viser bare 1 side blir den ikke fremlagt verken rettferdig eller i sin helhet.

Exclamation_desat_24

Jan M.
Å lese di skildring av meg blir tragikomisk. Du kjenner meg ikkje, veit ikkje kva eg står for og ikkje kva eg har arbeidd med. Det du kjem med tolking av meg gjer at du sjølv vert ståande tilbake som forsvarer av grov omsorgssvikt, seksuelt misbruk og vald mot barn. Eg har hatt godt samarbeid med barnevern, heimar og andre hjelpeinstitusjoner, der heimar har fått god hjelp i det å ivareta sine barn. Det ligg inn under lærerjobben å vere ein del av hjelpeapparatet for barn og heimer som treng støtte. Eg veit av erfaring at mange tiltak vert prøvde, og det meste av dei fungerer svært god for alle parter.

Mi oppleving er at heimane opplever barnevernet som ei støtte i kvardagen, at foreldra og føresette får god hjelp. Mi oppleving er at bekymringsmeldingar ofte er ønska av heimane sjølve, der heimane sett pris på den støtta dei får for å løyse ein vanskeleg situasjon.

Men så har du diverre dei tilfella der støttetiltak ikkje fungerer, der det er direkte fare for barnas liv og helse. Dette er ikkje tilfeller der barnevernet grip inn tilfeldig, det ligg ein prosess bak. Å innsjå at ein ikkje kan vere god nok omsorgsperson for sine barn er sannsynlegvis det vanskelegaste nederlaget ein kan oppleve, og eg forstår at dette er vanskeleg å takle.

Du skriv at eg ikkje trur på historiar som florerer på nettet, og det stemmer. Eg veit at det er ei anna side av sakene, ei side som er knebla av teieplikt. Utan å kjenne til denne sida har ein ikkje det heile biletet, og det er det du spekulerer i. Det er dei manglande fakta som gjer at du framstår som ein forsvarer av omsorgssvikt mot barn, som gjer at du angrip dei som forsvarer barn og unge.

Exclamation_desat_24

det er bra du skriver "..Mi oppleving ".. Nils Fløystad..for det er og basert på egne forskjellige opplevelser med barnevernet..men man ser ikke lenger noe positivt med det arbeidet barnevernet gjør..det negative tar overhånd..jeg har sett at barnevernet kan og gjør en god jobb..mange har fått verdifull hjelp..
klart det skjer negative ting her og..men man skal ikke glemme å se de som har en bedre hverdag på grunn av hjelpen de fikk.

Exclamation_desat_24

Hvordan kan du påstå at det meste ikke er positivt? Det store antall av saker går helt smertefritt, andelen som går til domstolene er forsvinnende liten faktisk. Om en ser på tallene fra den uavhengige forskningen er tallene helt annerledes enn hva en skulle tro ut fra diskusjonene på nett, trolig fordi motstanden er organisert med egne grupper som kjemper for foreldrenes rett, det farger også debattene, for når argumentene blir for sterke blir enten debattene stengt for nye kommentarer eller så trekker de seg vekk for å legge debatten død. På origo er det også egne sider for emnet, hvor de som forsøker å argumentere mot partsinnleggene faktisk blir utestengt fra sonene. Diskusjonene blir da mer en klubb for foreldre som forsøker å overgå hverandre med historier, gjerne sakset fra andre tilsvarende sider.
Om en vil ha fakta kan du jo bare søke på nett.

HER finner en et eksempel, IQ-saken som flere av de som skriver over her refererer til, en sak hvor pressen fikk innsyn og senere faktisk tok selvkritikk for håndteringen av saken, mens barnevernmotstanderne faktisk bevist bruker oppslag fra første del av mediestormen, selv om dette er dementert av pressen selv. En bruker altså feilaktige opplysninger helt bevist for å fremme et poeng, noe som går igjen i alle diskusjoner

Exclamation_desat_24

Artikkelen starter med “Barnevernet i Norge skaper langt flere tragedier i samfunnet enn noen annet samfunnsorgan i vårt samfunn.”. Det vitner ikke om en balansert og nøytral artikkel som bør tas på alvor. Det vitner mer om en bitter artikkelforfatter som ikke har fått ting som han ville…

Exclamation_desat_24

Ja, må være grusomt for foreldrene å miste en å slå, ha sex med eller neglisjere, synes nesten synd på dem.

Exclamation_desat_24

Det er tydeligvis flere her som på død og liv skal forsvare det såkalte norske barnevernet (bv), og da er det naturlig å spørre hvorfor man ser totalt bort fra alle menneskerettighetene som ethvert barn har. Kom gjerne med en overbevisende forklaring, og forklar samtidig hvorfor man i det “perfekte” Norge ikke tør å gi barn egne klagemuligheter til FN, etter den aktuelle tilleggsprotokollen som altså nektes ratifisert.

Den eneste artikkel fra FNs konvensjon om barnets rettigheter, Barnekonvensjonen art. 12, om at barnet skal både høres og tas hensyn til, er enkelte ganger nevnt, men selv den bryr man seg heller ikke om. Hvordan er det da mulig i det heletatt å prøve å forsvare alle overgrepene i norsk bv?

Exclamation_desat_24

Tror du er mer opptatt av foreldrene jeg, ikke FNs barnekonvensjon. Skulle en tatt det ett skrir\tt videre og virkelig hjulpet unga så burde en fraveket det biologiske prinsippet fullstendig. Barn trenger trygge rammer og kjærlige foreldre, ikke biologiske foreldre som har utspilt sin rolle.

Exclamation_desat_24

Jeg ser dessverre ingen etterlyst forklaring fra Bengt Kvasnes i dette innlegget, men det ble sannsynligvis noe vanskelig!

Exclamation_desat_24

Mener du virkelig at du ikke ser mine ankepunkt? En diagnose mot foreldre er jo manglende virkelighetsforståelse, mulig du har et snev av det? Selvfølgelig finner en feil med barnevernet, særlig ventetiden fra bekymringsmelding til utredning, jfr undersøkelsen i Hordaland hvor barnas kritikk gikk på nettopp det. Viser også til forskningen utført av NTNU om emnet. Tror vi får bruke forskning utført i Norge her, ikke dine meninger om emnet, de blir liksom litt preget av nettopp deg.

Exclamation_desat_24

Jeg utfordret deg Bengt Kvasnes når det gjelder alle de klare menneskerettigheter ethvert barn egentlig har! Hvorfor ser dere i det norske bv totalt bort fra alle disse rettigheter? Kom gjerne med klare og overbevisende svar når det gjelder alle disse rettigheter, som dere nekter å ta hensyn til.

Exclamation_desat_24

Det er merkelig at du forlanger svar på dine spørsmål, mens påstander fra de som gidder kommenterer lar du helt være å svare på, pussig… Viser helt og holdent til forskningen som har vært omkring barnevernet, hvor kritikken har gått på “for sen inngripen” og “for små kontor”. Nå blir dette med for små kontor avhjulpet med større interkommunale enheter, så da er behandlingstiden, eller “for sen inngripen”, det neste en må jobbe mot å forbedre.
Oppfordringene fra dere som er mot barnevernet er for øvrig meget merkelige, dere eskalerer en konflikt ved å oppfordre foreldre til IKKE å samarbeide med barnevernet. Det er nesten som om dere vil at “noe skal skje”.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder