En framtidsrettet transportplan

Ny statsråd for samferdsel, Marit Arnstad sier at hennes største utfordring, i tillegg til å se på hvordan samferdselsprosjekter gjennomføres, blir Norsk Transportplan (NTP) 2014—2023. Det er en riktig prioritering, da arbeidet med ny nasjonal transportplan gir muligheten til å kunne tenke nytt på samferdselssektoren. Et toppmoderne hovednett på veg og jernbane innen 20 år vil kreve en målrettet og strategisk satsing og langt større økonomisk innsats enn tidligere.

Stortinget må derfor våren 2013 fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger, og om mer effektive plan- og beslutningsprosesser. Selskapsorganisering av store vei- og jernbaneprosjekter vil være viktige grep. Hvis statsråden følger opp etatenes forslag vil det også være første gangen at man også diskuterer kollektivtrafikk i NTP. Det er med andre ord alle muligheter for en ny statsråd å sette spor etter seg.

Veksten i persontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og sykling og vil være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser, støy og lokal luftforurensning i stedet for vekst i biltrafikken. Hovedstadsområdet står i de kommende tiårsperiodene foran en historisk kraftig befolkningsvekst og vil frem til år 2030 vokse med en befolkning større enn Bergen.

I dag er det rundt 60 % av antall kollektivreiser i Norge som foregår innenfor Ruters ansvarsområde. I 2030 vil det være behov for 2 mrd. kr i økte offentlig tilskudd til drift i tillegg til 3 mrd. kr i økte billettinntekter. Nødvendige oppgradering av Metrosystemet i Oslo/Akershus i form av fornyelse (nedslitte baner fra 1960/70-tallet), nye baner til Fornebu og A-hus, og ny fellestunnel vil kreve i størrelsesorden 25 mrd. kr i investeringer frem til år 2025. I tillegg kommer store investeringer knyttet til trikk, kollektivfelt og gange- og sykkel.

Selv om Oslopakke 3 vil yte et betydelig bidrag vil heller ikke transportetatenes forslag om 13,5 mrd. til en ny type belønningsordning for storbyområdene være tilstrekkelig i. Regjeringen må derfor avklare et fremtidsrettet finansieringsopplegg for å gjøre storbyene i stand til å løse befolkningsveksten på en miljøvennlig måte.

Siden det er fylkeskommune som har ansvaret for finansieringen av kollektivtrafikken må man både gis muligheten til en forutsigbar og langsiktig finansiering av kollektivtrafikken og samtidig settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslepet i investeringer, drift og vedlikehold på fylkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet må fullføres og følges opp med statlige bevilgninger.

Full utbygging av Inter-City-triangelet til Halden, Skien og Lillehammer er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge for å løse transportutfordringene på Østlandet, mellom landsdelene og til utlandet – både for person- og godstransport. Det må fastsettes et tidspunkt for når utbyggingen skal være fullført. Follobanen må prioriteres for tidligst mulig ferdigstillelse, jfr. ambisjonene i gjeldende NTP. Rammene for programområdetiltak må også være tilstrekkelige for å sikre kapasitetsøkende tiltak på de øvrige grenbanene i Osloområdet som vil bli hardt presset i kommende perioden med sterk vekst i person- og godstransport.

Utviklingen av stadig økende andel godstransport på veg må snus. Gjennom NTP 2014-23 må det settes fokus på utvikling av en hensiktsmessig terminalstruktur i Osloregionen. Det bør legges opp til en samordnet planprosess frem til neste rullering av NTP, der veg, bane, sjø og terminaler utredes i sammenheng, i nær dialog med logistikknæringen. Det er på sikt behov for supplerende terminaler til Alnabru knyttet til transportkorridorene inn mot Oslo.

Samtidig må det også etterlyses et tydeligere internasjonalt perspektiv som avklarer koordinert utvikling av nordiske- og europeiske systemer for gods- og persontransport. Gjennom NTP må det også tilrettelegges for et samarbeid for tilpassede jernbaneinvesteringer mellom Sverige og Norge for å overføre langt mer av de tunge import/eksport-strømmene fra lastebil til jernbane. Dette gjelder spesielt den grensekryssende strekningen Halden-Trollhättan mellom Norge og Sverige. Hvis utbedring av Alnabruterminalen fase I gis prioritet i NTP 2014-23, må denne inkludere bygging av en ny Bryndiagonal med kobling til ny Follobane slik at økte godsmengder på tog ikke baseres på dagens jernbanestrekning gjennom den tettbebygde delen av Follo.

Hovedmålet må fortsatt være et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov transport og fremmer regional utvikling.

Vist 94 ganger. Følges av 2 personer.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder