POLITIKERE - DEN STØRSTE FAREN FOR ROVDYRA.

Statssekretœr Ola T . Heggem fra Landbruksdepartementet skriver i Nationen at det er en uforsvarlig konfliktsituasjon mellom rovvilt og beiteinterressene , og han får medhold av diverse bondeorganisasjoner , som i en årrekke har brukt forskjellig krumspring og rundkast til å demme opp under hat, manglende kunnskaper og negative holdninger .

Politikerene legger seg flate for sauebøndenes trykk for å redusere bestandene av rovdyr , men aller helst ville de fjerne ulvene fra norsk jord.

Frp. Krf og Høyre har uttalt at den eneste løsningen er å skyte fredete rovdyr , men har aldri fremmet noe som helst krav til sauebønder at de har en plikt ifølge Lov om dyrevekferd og Forskrift om hold av småfe, til å sette igang tiltak for å verne sine egne dyr mot vœr og vind, rovdyr og sykdommer av ymse slag.

I løpet av de siste år har det blitt utbetalt ca. 600 millioner til forebyggende og konfliktdempende tiltak uten at det synes og hjelpe .

Bare i Hedmark ble det utbetalt 15,1 millioner i erstatning for tap av husdyr til rovvilt.
Av dette kom det fram at 161 sauer og 578 lam ble skjønnsmessig erstattet ,dvs at det finnes ingen dokumentasjon på at der er tatt av rovdyr , men av manglende tilsyn .

I 1993 trykket Skjåk historielag ett interju med Anton Skjelkvåle fra 1971 .
Mannen var den gang 79 år fortalte hvordan familien hans vernet husdyr fra rovdyr i 1900 årene .
De smurte tjœre fra tyristubber på halsene til sauene der rovdyra pleier å bite og de mistet aldri noen sauer til rovdyra.

Samboerparet Lisbeth Øygarden og Rolf Kristen Øygard bor i Finndalen og har ikke hatt skader på sine dyr i det hele tatt , og de bruker den samme metoden på sine dyr.

I artsdatabanken står det at ulven er kritisk truet, brunbjørnen og jerven er sterkt truet og gaupa betegnes som sårbar .

Dette burde få forvaltningsmyndighetene til å fatte beslutninger om å forhindre ytterligere bestandreduksjon og tap av biologisk mangfold.

Enhver fornuft tilsier at målet må vœre å få disse artene vekk fra Rødlisten .

Istedet settes menneskelige interresser og behov framfor biologiske interresser og nœringskjeder , som er basert på apartheidprinsipper og kunstig lave maksimumsgrenser for ynglende dyr .

Så snart en art blir litt større enn det Stortinget har bestemt , mobiliseres en mengde jaktlag og jegere for å skyte ned ulv og bjørn .

SNO blir sendt ut med gevœr, giftsprøyte og spade for å ta livet av jervemødre og avkommet , noe de aller fleste reagerer på med avsky .

Myndighetene fremhever Norge som ett foregangsland innen miljøvern og biologisk mangfold når de omtaler de tre-3 ulvefamiliene som aller nådigst får lov til å oppholde seg på en smal stripe langs svenskegrensen og presterer å kalle dette for en levedyktig bestand.

Hvor kynisk er det mulig å bli .

Norge har fått internasjonal anerkjennelse for sin Naturmangfoldlov for 2010 , og nå har de folkevalgte en rik mulighet til å vise omverdenen at også Norge kan ta vare på sine truede arter , slik at vi kan forvalte vår naturarv og sikre det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner .

Vist 473 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24
Exclamation_desat_24
Exclamation_desat_24

Ikke bare for rovdyra, Mai. For den frie utvikling for mennesker også, dessverre.

Exclamation_desat_24

jeg har vœrt til stede ved Rovdyrseminar, bl.a i Elverum, noe som satte merker på meg for lange tider da jeg så dette hatet mot en dyreart slå ut i full blomst, Tord Lien snakket sauebøndene etter munnen og hadde han klart det , så hadde han slikket samtidige oppover ryggen , jeg la merke til at han totalt overså det faktum at Bernkonvensjonen gir oss plikt til å ivareeta rovdyr i vårt land, men der lovet han at ulv og gaupe skulle svenskene få overta.
Forøvrig er vel Siv Jernsen en av de som overvar Bilderbergerkonferansen som har som mål å gi all makt til en styrer og ett verdensherredømme, som er basert på nazistiske grunnlag med ett lederstyre og undersåtter som lyder blidt og lydig, en av tiltakene er å sperre våkne mennesker i sinnsykehus eller straffe dem på andre måter .
Synnøve Fjellbakk er ett lysende eksempel på dette , og hvert år blir ca. 110000 mennesker tvangsinnlagt og tvangsmedisinert , mange av politiske grunner.

Exclamation_desat_24

Til Mai: Jeg kan forstår hatet blant sauebønder som har sett sauekadaverne etter ulveangrep. Imidlertid så skal ikke politikk, ei heller rovdyrspolitikk, styres av hat. Siv har vært på Bilderbergkonferanse, ja, og undertegnende kommunestyrerepresentant har vært på andre konferanser uten at foredragsholderenes syn er mitt syn. Alle politikere går på/deltar på konferanser for å utvide sin horisont uten at det gjør dem til nazister.

Exclamation_desat_24

Hvorfor er det ingen politikere som tar tak i at også sauebønder har ansvar for å følge LOV OM DYREVELFERD, hadde andre dyr blitt utsatt for det samme, hadde Mattilsynet vœrt der med en gang.
Når det gjelder Bilderbergerordenen, er dette nesten synionymt med www.enverden.no, hvor det går ut på at globalismen tar over, at en makt skal styre alt og at styringsformen er nazizstisk .
Forslag til litteratut ~ 1984 ~ av George Orwell og ~ Vidunderlige nye verden ~ av Aldous Huxley , på Stortinget er 140 medlemmer med i JA TIL EU .

Exclamation_desat_24

Hvorfor er det ingen politikere som tar tak i at også sauebønder har ansvar for å følge LOV OM DYREVELFERD, hadde andre dyr blitt utsatt for det samme, hadde Mattilsynet vœrt der med en gang.
Når det gjelder Bilderbergerordenen, er dette nesten synionymt med www.enverden.no, hvor det går ut på at globalismen tar over, at en makt skal styre alt og at styringsformen er nazizstisk .
Forslag til litteratut ~ 1984 ~ av George Orwell og ~ Vidunderlige nye verden ~ av Aldous Huxley , på Stortinget er 140 medlemmer med i JA TIL EU .

Exclamation_desat_24
Exclamation_desat_24

Det er ikke bare for rovdyra at politikere er den største faren.

Exclamation_desat_24

Det har du evig rett i , regner med at du har fått med deg den siste nyheten om at fra 1 januar overtar EU oljefondet i Norge , til tross for at nordmenn har sagt nei til EU 2 ganger , så har de allerede godtatt 92000 forordringer fra EU , dette er ett svik mot det norske folk og Grunnloven.

Exclamation_desat_24
Exclamation_desat_24

At EU overtar oljefondet pr 1/1-2011 er en nyhet, May. Ring tusentipset.

Exclamation_desat_24

JEG HAR KONTAKTET DE STØRSTE AVISENE , INGEN REAKSJON.

Exclamation_desat_24

Og konklusjonen blir ?

Exclamation_desat_24

Vi legger det ut på alle tilgjengelige steder og prøver å samle nei-folk , de finnes visst ikke på Stortinget, dvs det finnes 39 representanter som visstnok vil stemme nei , men det har vœrt stille.

1 januar kan vi si farvel til friheten og velferden her i landet, det som skulle tilkomme det norske folk blir borte og grunnloven blir mer og mer uthulet, det er også det som er planen at den skal “gå ut på dato” som bl. a Carl I. Hagen har uttalt og da er veien kort til medlemskap i EU selv om mesteparten av det norske folk sier nei.

Exclamation_desat_24

Hvis vi 1ste januar kan si farvel til friheten og velferden her i landet, May, så blir det dramatiske forandringer ved stortingsvalget i 2013.

Exclamation_desat_24

Det er ikke bare rovdyra som har grunn til å frykte politikere.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder