NWO-angrep mot bondesamvirker?

Jeg vil legge ut på denne gruppen innformasjon om Den “usynelige” Makta bak staten.
Og De menn og kvinner som har/sitter i regjering nå og andre viktige stat og private stillinger.

Mitt navn er Carl Andreas Hope Rydsaa -Jeg er så heldig å stolt å være Stortingskandidat for Rødt i Nordland …
Jeg er også uoffisel representant for

Ashtar-kommandoen og Det hvite brors/søsterskapet og Kogi indianerne fra Sierra Nevada,Colombia

Jeg kommer til å legge ut saker fra min gruppe Det som Staten Norge skjuler inn hit,det vil være i spesiell int.for Dere her.

NWO-angrep mot bondesamvirker? NWO-kabalen og Storkapitalen favoriserer storskala industrialisert jordbruk, da det er dette som gir størst profitt. Men for kundene er prisen de må betale for maten bare en av flere faktorer. Andre faktorer er, eller burde være, matens smaks­kvalitet, matens næringsverdi, evt. tilsetning av veksthormoner og andre uhumskheter, og den livskvaliteten som dyrene har fra fødselen og frem til avlivingen. Maten som kommer fra industrialisert jordbruk er på mange vis usunn, og for å sette det på spissen, ”maten smaker som hund”. Det er derfor interessant å se hvilke diskrediteringskampanjer og evt. bakterio­logiske krigsførings­kampanjer som kooperativer og bondesamvirker som Gilde, Tine, Prior og Felleskjøpet kan ha blitt ofre for. Ertresvåg nevner dokumentarfilmen Smaken av hund (2007) som angriper nettopp disse bondesamvirkene, og angriper dem med en tittel som er ganske så urettferdig. Det merkelige er at institusjonen Fritt Ord tok initiativ til denne filmen og sponset den. Hvilken agenda har Fritt Ord når det gjelder landbrukspolitikk? Ertresvåg kommer i boken ofte tilbake til denne institusjonen, som han antyder fremmer NWO-agendaen. Han finner det sannsynlig at tilstedeværelsen av E.coli-bakterier i morrpølsen fra et av Gildes anlegg i 2006, som resulterte i at 18 personer ble syke, var resultat av bakteriologisk krigføring (Wiki om E.coli-saken). På samme tid var det to utbrudd av E.coli-bakterien i Nord-Amerika, i fersk spinat og i salat (kilde).

Fra filmen “Smaken av hund”
Per-Aslak Ertresvåg: SOV, mitt lille Norge (2008) Bokanmeldelse av Rolf Kenneth Myhre Versjon: 14. desember 2008

KILDE http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vist 1356 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Sender litt bakgrunnsstoff til NWO og Norsk landbruk

Rudstrøm fremsetter så vel påstanden om at leder for Bondepartiet

Nils Trædal i samarbeid med andre avverget et planlagt statskupp ledet av tidligere medlemmer i hjemmefrontsledelsen etter krigen. Mange av disse var nå organisert i klandestine nettverk som Alfa som senere skulle inngå i NATO-nettverket Operation Gladio. Trædal døde under mystiske omstendigheter før han skulle presentere sine funn for Stortinget. I Norge som ellers i Europa var Gladio opptatt av anti-kommunistisk beredskap men lignet etter hvert mer på en terrororganisasjon. Mest kjent er Italienske P2-losjen og deres terrorbombing i Italia på 1970/80-tallet. I Norge skulle denne ”hemmelige hæren” som under krigen ble kjent som Milorg ledet av juristen Jens Chr. Hauge legge grunnlaget for etterkigstidens ”Stay-Behind”. Hauge fikk etter krigen sentrale posisjoner i Arbeiderpartiet men jobbet i følge Rudstrøm parallelt for Alfa-gruppen. Først i 1948 ble ”Stay-Behind” formelt etablert av Hauge. Til stede var også tidligere medlemmer av Nasjonal Samling. Disse paramilitære nettverkene opererte uten Stortingets kontroll og i dekke under Hauges og Vilhelm Evangs lederskap inntil frimurer og hjemmebrenner Alf Martens Meyer ble avslørt i 1978. Rudstrøm påstår videre at ”Stay-Behind” rekrutterte til slutten av 80-tallet. Vi vet at navnet endres til Okkupasjonsberedskap i 1995.

kilde http://olepetergalaasen.wordpress.com/2009/05/20/bokomtale-frimureriet-og-de-skjulte-makteliter-bind-1/

Exclamation_desat_24

Det er helt tydelig at sentrale folk innenfor Norsk landbruk har vært delaktig i en hemmelig maktkamp.
De som vant denne kampen etter krigen,sitter i dag i sentrale lederposisjoner samt maktposisjoner.

Mafia Kartellet på Grønnland skal snart få stå til rette får sine grusomheter,moder jord tåler ei mer,eller ønsker disse små djevelne mer. Profetiene fra flere tusen års sivilisasjoner fra Syd Amerika er klar:Det Gamle skal bort og Det Nye og bedre skal inn. That binding thread of spirit, called aluna, is central to the Kogi philosophy. An enlightened teacher, Mama Valencia, explains: Everything we do is an event not only in the physical world but also in the spirit world. We live in a world shaped in spirit. Every tree, every stone, every river, has a spirit form, invisible to the Younger Brother. This is the world of aluna, the world of thought and spirit. Aluna embraces intelligence, soul and fertility: it is the stuff of life, the essence of reality. The material world is underpinned, shaped, given life and generative power in aluna, and the Mama’s work is carried out in aluna.—p. 63 Because Kogi elders or Mamas are seers, graduates of a mystery school, they have the natural ability to penetrate higher planes of existence and hidden causes. They understand the vital truth of the maxim “as above, so below.” When the Younger Brother in his vanity, urged by his greed and ambition, thinks that he is “running things,” that is when the planet and our existence on it become endangered. The expression of the law of the Great Mother is interfered with. http://www.nettby.no/community/article.php?id=2418962&community_id=1145292 “Leder av bondepartiet i Norge, prost Nils Trædal, led en voldsom død i 1948 like før han skulle redegjøre for Stortinget om hendelsene under 2. verdenskrig, deriblant om Hjemmefrontledelsens fascistiske tendenser og om dens forsøk på å slutte særfred med Adolf Hitler i 1940. I forslaget inngikk at Kong Håkon VII skulle avsettes. Dødsfallet ble ikke etterforsket på vanlig måte. Det er gjort forsøk på å dysse ned saken. Et medlem av frimurerordenen hadde noen år tidligere skrevet til den norske eksilregjeringen i London og bedt om at Trædals medarbeider lærer Emanuel Haug måtte bli likvidert.”

“Høyesterettsadvokat og lærer Emanuel Haug, sterk og vital i dagens strid, døde plutselig i i 1952, 61 år gammel. To av de fire menn som hadde gått sterkest ut mot frimureriet og Hjemmefrontens ledelse var nå borte etter at de først var blitt truet med likvidasjon. I 1948 var det ingen utenom en egnere krets som hadde kjennskap til den avtale som var inngått mellom Arbeiderpartiet, Bondepartiet og som visste at frimureriet var implisert i denne avtale fra 1935. Prost Trædal som hadde førstehånds kjennskap til denne avtale var nå borte.”
(Kilde: Erik Rudstrøm ” Frimureriet og de skjulte makteliter, bind 1?.) kilde http://agderavisen.com/article.php?story=20080408112307712&mode=print

Carl Andreas Hope Rydsaa

Exclamation_desat_24

Jeg avrunder med Arbeiderpartiets landsvikforæderi

Har Arbeiderpartiet (Ap) og Landsorganisasjonen (LO) i etterkrigstiden vært logens politiske fronter? Rudstrøm peker på et nært samarbeid dem i mellom. Han greier å dokumentere en avtale fra 1935 mellom Nygårdsvold og andre Ap-topper på den ene siden og en hemmelig maktgruppe på den andre hvor frimurere deltok.Hele generalstaben var dengang medlemmer av ordenen. Under krigen korresponderte den såkalte “hjemmefrontledelsen” med den flyktede Nygårdsvold-regjering i London og krevde en autoritær styreform i norske kommuner etter krigen. Denne gruppe, som mange hjemmefrontmenn ennå i 1945 ikke visste eksisterte, var frimurersk og besto formodentlig alt før krigen. Dens rollespill som hjemmefrontledelse var en slu manøver for å komme i posisjon til å tilrive seg makten etter Tysklands forutsette nederlag. Den forberedte et murerdiktatur etter krigen, vel i form av kommunisme tilsluttet Sovjetsamveldet. Rømlingene i London ga etter for gruppens krav. At vi ikke fikk kommunisme i landet i 1945 skyldes energisk innsats fra andre krefter her hjemme. I maidagene var dette ennå Wehrmacht og Nasjonal Samlings menn. Da de var satt ut av spill overtok andre ansvaret for å motstå de fedrelandsløse kunstige jødenes maktbrunst. Rudstrøm trekker frem menn som Nils Trædal og Gabriel Moseid (Bondepartiet), Edmund Haug og Olav Versto. Ap stormet alle stillinger og besatte dem med egne folk, i departementene, styrene og direktoratene. Werna Gerhardsen satt i 250 styrer og utvalg. De ansatte byråkrater satt i sine stillinger til de ble pensjonert. Fullmaktslovene som Stortinget under Ap vedtok kunne tolkes med en viss frihet og ga embedsmennene politisk makt. Embedet som stormester i den “norske” frimurerorden gikk over til generalmajor Jacob Hvinden Haug den 13. juni 1946. Ap’s ledere ga frimureriet fritt spillerom. De invaderte rettsvesen og påtalemyndighet. Høyesterettsdommere i 1947 var: Anton Cathinco Stub Holmboe, som var frimurerordenens stormester fra 1962 til 69; Terje Wold, som hadde I grad i St Johannes-logen “St Olav til det gjenreiste tempel” og var høyesterettsjustitiarius fra 1959 til 69; Carl Kruse-Jensen, ordenens tilsynsmester, representant for Supreme Council 33. degree southern jurisdiction i USA, og representant for grand lodge of Canada.

I steden førte Gabriel Moseid ordet for Bondepartiet på Stortinget i oktober 1948: "Hverken jeg eller andre kan legge frem bevis for følgene av et statskupp som ble avverget. Men at kretsen hadde til hensikt med dertil skikkede midler og menn å overta makten ved frigjøringen uten Storting og konstitusjonell regjering, det har den selv sagt så mange ganger og såpass tydelig at derom kan det neppe være tvil. Og det er dette åpenbare brudd på Grunnloven og våre konstitusjonelle prinsipper som er sakens kjerne… Det er intet som tyder på at kretsen hadde oppgitt det planlagte statskupp i dagene om 8. mai 1945. Og når det ble avverget var det ikke kretsens fortjeneste men folkets og de menns som i tide fikk vakt det til forståelse av farene og til vern om Grunnloven og de konstitusjonelle myndigheter. "

KILDE http://www.solkorset.org/politikk/Norge/rudstrom1.xml

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder