Sauebønder og fredet rovvilt i verneområder.

Forskning og undersøkelser har vist hvordan rovdyr og byttedyr gjensidig påvirker hverandre, i tillegg til en erkjennelse av rovdyrenes naturlige plass i naturens samspill.
Hver eneste dag opplever vi nå at bønder nærmest okkuperer media med blodige sauer og forlanger at rovdyra skal fjernes , for ellers kan de ikke fortsette sitt yrke .
Til tross for kunnskapen om utallige dødstall av andre årsaker enn rovdyrangrep , fortsetter denne farsen år etter år .
Tross svært få rovdyr , dør det flere lam på utmarksbeitene i Vestfold og Agderfylkene enn det gjør i rovdyrfylkene Oppland og Buskerud.
Hvert 10 lam dør før de kommer i utmarka .
Dette kan umulig skyldes rovdyr , men har mere å gjøre med at sauen idag har mistet mesteparten av de instinkter den engang hadde , fordi dette er avlet bort til fordel for mere ull og kjøtt.
Villsauen, derimot , kan gå ute hele året, og har en ganske spesiell fluktadferd fra rovdyr , som er unik og det er ikke registrert noe tap til rovdyr .
I Forskrift om hold av småfe står det klart og tydelig : “Enhver dyreeier har ansvar for egne dyr, uansett om de holdes i hus,på hjemmebeite eller i utmarka og forskriften inneholder konkrete bestemmelser om beitebruk og krav om tilsyn”.
Alle bønder kan søke tilskudd til forebyggende tiltak mot rovvilt , og regjeringen økte avsetningen til forebyggende og konfliktdempende tiltak fra 44 mill. i 2007 til 68 mill. i 2008.
Vanlig argumentasjon fra sauebøndenes side er at de ikke har økonomi til å sørge for dyra sine.
Når det gjelder andre tapsårsaker som sykdom, snyltere og ulykker , er det opp til dyreeierne selv å holde regnskap med dette .
Ca 90% av samtlige erstattede sau og tamrein, erstattes på bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger, og det kreves ikke engang dokumentasjon på at de er tatt av rovdyr .
Og på tross av dette , sitter de forskjellige fylkesmenn med ferdig utfylte fellingstillatelser, og det er tilstrekkelig å sende en sms, og fellingtillatelsen er ett faktum.
Den siste fellingtillatelsen ble gitt etter 30 minutter av Fylkesmannen i Oppland.FFU (Fellesaksjonen for ulv )har gjentatte ganger klaget på prosedyren for disse fellingtillatelsene .
Rovviltnemder kan fatte vedtak om felling når ulvebestanden ligger over de fastsatte bestandmål og skal da baseres på de sis

te dokumenterte data for siste års yngling fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.
Jeg kan bare slutte meg til det faktum at kunnskapen om rovdyr i Norge må være meget mangelfull hos de organer som sitter og bestemmer våre rovdyrs skebne uten å sette krav til sauebøndene om deres plikt til å sette igang tiltak for å hindre lidelse og død for sine husdyr.
Jeg vil gå så langt som å påstå at driftsformen ved en rekke sauebruk tar livet av de fleste sauer p.g.a manglende tiltak.
Ett annet og viktig aspekt er økoturisme/rovdyr og i Rendalen er det 6-7 forskjellige firmaer som har startet dette , og dett er den rette veien å gå og krever støtte og oppmuntring fra både sambygdinger og andre og vil medvirke til å øke turiststrømmen fra inn- og utland.
Norge har etterhvert fått ett temmelig frynsete rykte innen rovdyrforvaltning.

Vist 677 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Exclamation_desat_24

Kunnskap om norsk jordbruk,beiting og husdyr er meget mangeltfullt hos ekstreme dyrevernere.Bare de kan bråke er det poenget.Selvprofilering kalle slikt.

Exclamation_desat_24

Med tanke på matvaresituasjonen no og i framtida bør vi vel produsere så mykje mat vi kan. Turistar og rovdyr trur eg ikkje smakar noko godt. Sauen er det mest miljøvenlege alternativ i matproduksjon.

Exclamation_desat_24

Vi produserer for mye rødt kjøtt i Norge, og sauen med sitt høye kolesterolinnhold er en versting. Det er mye viktigere å øke produksjonen av grønnt, fisk og fugl. Vi skal jo ikke bare dytte i oss maten. Den bør gavne oss også. Eller lukter jeg penger her også?

Exclamation_desat_24

Oppdrettsfisk matet med havets resurser er skammelig.Sjøfiske er på vei til å forsvinne.Joda,mammon taler i alle kanaler.

Exclamation_desat_24

Sjøfisken forsvinner først og fremst på grunn av trålfiske, og da spesiellt bunntrål. Det er mange problemer med oppdrettsfisk som kanskje lar seg løse. Mer fisk i havet ville være å foretrekke, men det forutsetter at vi må høste med vett. Ellers syns jeg du burde ha nevnt den bestialske kyllingproduksjonen også. Den er langt mer skammelig. Men alt dette kan man gjøre anderledes om ikke grådigheten tar overhånd. Forøvrig er det viktigere å få til en stabilisering eller en nedgang i populasjonsveksten. Det er faktisk den eneste farbare vei. Men der møter vi på en annen type reaksjonær holdning: Religionen. “Det er synd om mennesket”, som salige Strindberg sa. Jeg er ganske sikker på at om kappløpet hvis matproduksjon og populasjon virkelig tar av, da griper naturen inn. Da er det ikke på våre premisser. Naturen vinner til slutt uansett.

Exclamation_desat_24

Kolesterol var farleg på 80 talet, ikkje no lenger. Fjøsfett er no det som er sunt. Kutt heller på sukkeret

Exclamation_desat_24

Kutt på sukker, fjøsfett er fortsatt farlig i større mengder. Forskerene har bare kommet til at det ikke var å likne med gift, slik det var tidligere. Men rødt kjøtt er så skadelig for tarmen (tarmkreft) at det advares nesten like mye mot å spise rødt kjøtt som det advares mot røyking, fra legehold. I det hele tatt; kos dere med maten, men tenk over mengden av de ulike rettene. Og ikke minst. Vi treenger ikke de kjøttbergene vi produserer. Økologisk dyrt å produsere og dessuten skadelig på miljøet. Det er også slik at beitedyr i store mengder fortrenger beitende villdyr og tråkker ned reir etc. der hordene farer frem.

Exclamation_desat_24

Når det blir stadig flere mennesker på kloden, blir vi tilslutt nødt til å skyve vekk mye vill natur for å produsere mer mat,enten vi vil eller ikke..
En ting som er tragisk er hvor mye mat vi kaster – mens andre folk sulter.
I alle katastrofescenarioer om fremtids været osv, snakkes det om hvor mange som kommer til å omkomme – det vil bli en korreksjon av befolkningstallet, ikke sant..?

Exclamation_desat_24

Naturen har sine metoder enten vi liker det eller ikke. Verden må ta ibruk kinesiske metoder for å få ned folketallet.

Exclamation_desat_24

Ettbarnspolitikk, håper jeg – ikke uhemmet dreping(Tibet)…

Exclamation_desat_24

Reknar med at Torgny meiner “survival of the fittest”, naturen sin metode.

Exclamation_desat_24

Det finnes ingen annen metode enn den sterkestes rett i naturen. Det burde vært forskjellen på oss og annen natur. Menneskets overlevelsesstrategi er kultur.
Pest har med jevne mellomrom desimert befolkningen. Nå dytter vi den foran oss gjennom medisinsk forskning, men vi skjelver i buksene hver gang det kommer en ny og fremmed influensaepedimi.

Exclamation_desat_24

Samd med deg i mykje her, men ser at du har den vanlege mistydinga av Darwin. “Survival of the fittest” er ikkje den sterkaste, men den mest tilpassingsdyktige.

Exclamation_desat_24

Så vi kan nok regne med at om 200 år er de fleste litt gylne i huden og har skrå øyne…

Exclamation_desat_24

Jeg har ikke tydet ham feil. I mitt språk er styrke mer enn rå kraft. Styrke dekker også tilpasningsevne for meg. Og det er det eneste som gjelder i naturen. Alt liv er egentlig ulike løsninger på livet selv, avhengig av miljø og evne til tilpasning. Styrke er også et viktig parameter blant endel arter. Jeg ville bare fornorske det engelske uttrykket, men er enig i at det er fattigere.

Forøvrig burde kulturen tenke anderledes fordi menneskene er så grenseløst overlegne: Styrke burde ikke gi rett, men ansvar. Den som er sterkest i enhver situasjon har ikke retten men ansvaret. Det gjelder ikke minst i forvaltningen av vår totale natur. Men det gjelder også i hvordan vi behandler hverandre,

Exclamation_desat_24

Fare for det Anne. Endringar skjer heile tida. Sjå berre på språket her i landet. Vi hadde gamalnorsk, Så fekk vi dansk og nynorsk. No har vi hovudsakleg nydansk(bokmål) og sj-lyd. Den kvite mann er nok ein utdøyande rase. Men for å halde meg til tråden; sauene vi har her i landet er avla fram etter våre behov, ikkje etter kva rovdyr vi har i faunaen. Vi fekk nesten utrydda ulven og andre skadedyr, men ein aukande Disneymentalitet har gjort det umogleg å drive lønsam matproduksjon.

Exclamation_desat_24

Det er ikke en fare for at vi får gylden hud og skjeve øyne. Det er ganske sikkert i en globalkultur med korte avstander i reisetid og store forflytninger. Det er bra all den tid vi får slutt på en av det forrige århundres store svøper, rasismen. Det finnes bare en art, og det er mennesket. Det finnes mange geografiske varianter, slik det gjør ellers i naturen. Det er menneskene som aler frem raser, og den norske sauen er ikke avlet fram etter våre behov, men etter vår grådighet. Hadde den vært avlet etter våre behov, hadde den beholdt sin bevegelighet og sine forsvarsinstinkter.
.
Det er forstemmende å lese et innlegg som inneholder både rasisme og denne antroposentriske mistolkningen at naturen skal være nyttig for menneskene i enhver henseende. Jeg forstår nå at de farligste naturfiendene i landet, er de som er satt til å forvalte den. Bukken og havresekken med andre ord. Det har ikke noe med disneymentalitet at man ønsker en hel og ubesudlet natur. Det er likevel fortrøstningsfullt å se at de reaksjonære blant bøndene rygger inn i fremtiden. Måtte det bli knall og fall en gang for alle.
.
Naturen er sin egen og vi har ingen etisk rett til å kultivere den etter våre egne forgodtbefinnende. Nå begynner jeg å forstå hvorfor Bondepariet tiltrakk seg Quisling.

Exclamation_desat_24

Må bare få sagt at det var ikke noe rasistisk i kommentaren om asiatiske trekk – bare min oppfatning av at Østens folk er svært tilpasningsdyktige,arbeidssomme og nøysomme,trekk som hjelper dem å overleve… ;D
Intelligens,kreativitet og kustneriske evner har de også mye av – det er nok kulturbetinget,jeg er enig i at det finnes bare en menneskelig rase nå etterat neandertalerne forsvant… :D

Exclamation_desat_24

Nyere forskning som det heter, har kommet til at nehaderthalerene aldri forsvant, men at de er krysset inn i oss og derfor finnes som en del av oss. Spennende tanke.

Exclamation_desat_24

Mennesket er ein rase, korleis vi ser ut er eit resultat av evolusjonen. Elles er mennesket og eit dyr på line med andre dyr. I dyreverda vert andre som konkurrerer om føde og område prøvd fjerna, så eg meiner ulvejakt er ein naturleg reaksjon for oss menneske. Med Disneymentalitet meiner eg å legge mennesklege eigenskapar til dyr, at dei tenkjer og oppfører seg som menneske. I mange tilfelle ei fornerming av dyra.

Exclamation_desat_24

Du vet ikke forskjell på art og rase, Tore. Med din definisjon, står ulvehatere for disneyfisering. Å kalle en ulv sauemorder, eller at den gjennomfører drap etc, er en menneskeliggjøring av ulven. Bare det å hate den er å menneskeliggjøre den. Den dreper riktignok sin egen art i revirkamper, det er slik hunder blir drept av ulv. Ulven nedlegger bytte slik den som predator er skapt for å gjøre. Men altså mennesker utvikler raser, naturen utvikler arter. Vi har svartkråke og gråkråke. De er den samme arten men er geografiske varianter. Vår gråkråke er egentlig en østlig variant, mens den svarte kråka lever et stykke ned i Europa. Ulven er også den samme, men blir mindre desto nærmere ekvator den lever. Men altså art.

Exclamation_desat_24

Takkar for oppklaringa. Mennesket er altså ein art (primat). Men uansett eit dyr. Eit dyr som forsvarar sitt revir og tilgang på mat. I dette biletet er ulven ein konkurrent som er eit trugsmål mot vår måte å skaffe mat på. Eg hatar ikkje ulven, eg ser den berre som unødvendig der vi avlar opp maten vår. Eg har ikkje lyst å dele med ulven, like lite som eg vil dele innhaldet i lommeboka mi med ein innbrotstjuv.

Exclamation_desat_24

Du får se på det som skatt. Med den styrken kulturen har i dag kan vi ikke late som om vi fortsatt befinner oss på steinaldernivå. Vi må ta ansvar for hele naturen. Jeg husker helt fra barndommen at bønder mente at rovdyr ikke har livets rett. Det ligger desverre dypt i bondekulturen. Bøndene sluttet å gjere da rovdyrene på det nærmeste var utryddet. Nå må dere lære den kunsten igjen. For det er virkelig noe å kunne. Men det finnes ganske sikkert et par andre alternativer til utryddelse.

Exclamation_desat_24

Det skulle være gjete rovdyr. iPhonen finner på så mye selv.

Exclamation_desat_24

Rovdyr har livets rett, har aldri meint anna. Problemet er som eg har sagt tidlegare at dei ikkje skal vere der vi har maten vår. Dersom det kjem rotter i huset skal ein då kaste ut alt etande og vente på at rottene reiser ein annan stad, eller skal vi sette opp feller? Alle dyr har livets rett, også rotter. Difor må rottene vernast og ikkje jaktast på med gift og andre stygge metodar. Spesielt i byane som er naturlege tilhaldsområde for dei. Skulle ynskt at regjeringa sette av soner til rottene der dei kunne få gå i fred, innanfor Ring 3 til dømes. Prinsippet kan brukast på dei fleste dyreartar som har livets rett.

Exclamation_desat_24

Rottene klarer seg bra, de er svært overlegne ulven i antall og er flinkere til å leve skjult i nærheten av oss – de er dessuten mye raskere til å formere seg…

Exclamation_desat_24

Eg tenkjer prinsippielt, rotter er berre eit døme. Alle ville dyr kan settast inn i likninga.

Exclamation_desat_24

Derfor bør vi samarbeide istedet for å krangle. Det bør være satt av områder som er store nok der ulv kan være. Men fullstendig adskillelse alle steder tror jeg ikke noe på. Men jeg tror på mange gode løsninger om vi lar skyttergravene ligge.

Exclamation_desat_24

Ulveområdet som er avsatt er mer enn stort nok: fra Glomma, gjennom Sverige, Finland og Russland til Vladivostok og Kamchatka på Stillehavskysten, like i nærheten av Japan!

Exclamation_desat_24

Ja, lufta er for alle. Vi må nok sørge for viltpleien i vårt område.

Nationen: Debatt

Velkommen til Nationens debattsider. Her møtes Nationens lesere for å dele nyheter og diskutere store eller små saker.

Skriv innlegg

Legg ut bilder